Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Safonau Iaith Gymraeg

Mae’r dudalen hon yn rhoi manylion ynglŷn â sut y byddwn yn darparu ein gwasanaethau i’r cyhoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg

Ynglŷn â’n Safonau Iaith

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i orfodi dyletswyddau ar sefydliadau cyhoeddus i gydymffurfio ag un neu fwy o safonau ymddygiad o ran y Gymraeg. O 25 Ionawr 2017, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ddarostyngedig i Safonau’r Gymraeg o dan Adran 47 y Mesur, sy’n disodli ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Mae’r Polisi Safonau’r Gymraeg hwn yn disgrifio sut y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn:

 • Trin y Gymraeg yn ddim llai ffafriol na’r Saesneg
 • Cynnig mwy o eglurder i siaradwyr Cymraeg ynghylch y gwasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn gennym trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Nodi sut yr ydym yn bwriadu cydymffurfio â phob safon ofynnol a gyflwynir yn yr Hysbysiad Cydymffurfio

Mae’r Safonau y mae’n ofynnol i ni gydymffurfio â nhw wedi’u rhannu’n bedwar category:

 • Cyflenwi Gwasanaethau
 • Llunio Polisi
 • Gweithredu
 • Cadw Cofnodion

Mae cyfeiriadau at iaith ddewisol yn y polisi hwn yn ymwneud â’r Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae ein gweledigaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg dros y pum mlynedd nesaf yn cynnwys yr egwyddorion allweddol canlynol:

 • Gweithio tuag at sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru fel sefydliad dwyieithog naturiol yn ein holl weithleoedd pan fyddwn yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd, pan fyddwn yn gweithio gyda’n partneriaid, a hefyd yn ein gweinyddiaeth fewnol
 • Annog ein gweithlu i ymfalchïo yn y Gymraeg. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymrwymedig i sefydlu’i hun fel sefydliad dwyieithog
 • Cynyddu’n raddol gyfran y staff ar bob lefel sydd â’r gallu a’r hyder i siarad ac i ysgrifennu Cymraeg, er mwyn cyflawni egwyddorion y Cynllun hwn
 • Meithrin rhagor o arbenigwyr sy’n siarad Cymraeg ym meysydd amgylcheddol a gwyddonol ein gwaith, a thrwy hyn, gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn meysydd arbenigol
 • Bod yn rhagweithiol wrth chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg trwy gydweithio â phartneriaid ac unigolion ledled y sector amgylcheddol a thu hwnt, ac annog arfer dwyieithog da

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Yr Iaith Gymraeg Adroddiad Monitro Blynyddol 2016–2017 PDF [369.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.