Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym yn datblygu sefydliad lle mae ein holl ymwelwyr, holl ddefnyddwyr ein gwasanaethau a’n gweithwyr yn cael eu trin yn deg, gyda pharch, a lle na chânt eu rhoi mewn sefyllfa anfanteisiol o ganlyniad i unrhyw un o’r nodweddion gwarchodedig canlynol: 

 • oedran
 • anabledd
 • hunaniaeth o ran rhywedd
 • bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • hil
 • crefydd, cred neu ddiffyg-cred
 • rhyw
 • cyfeiriadedd rhywiol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015-2019

Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, sy'n amlinellu sut y bwriadwn gyflawni ein hymrwymiad i fod yn sefydliad sy'n croesawu cydraddoldeb a hawliau dynol.

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb

Mae ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb yn ddogfen fyw, sy'n canolbwyntio ar ddileu gwahaniaethu ar sail oedran, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol,hunaniaeth o ran rhywedd, rhyw, ethnigrwydd, priodas a phartneriaeth sifil, anabledd a beichiogrwydd a mamolaeth.

Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi ffurfio Grŵp Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'n Bwrdd, Tîm Gweithredol, aelodau o phob un o'n 8 Cyfarwyddiaeth, yn ogystal a aelodau o'n Rhwydweithiau Staff a'r Undebau Llafur. Mae'r grŵp hwn yn cyfarfod bob tri mis i drafod materion cydraddoldeb ac amrywiaeth ac unrhyw gamau sy'n codi yn cael eu cymryd i ffwrdd ac yn rhan annatod o bopeth a wnawn.

Mae gan aelodau o’r fforwm Dermau o Gyfrifoldeb i lynu at.

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb

Mae ein Hadroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb yn dangos y gwaith rydym wedi'i wneud i fwrw ymlaen â'r agenda cydraddoldeb. Mae'r adroddiad yn amlinellu ein gweithgaredd ar gyfer y flwyddyn flaenorol, ein camau nesaf a chrynodeb o'n proffil gweithlu.

Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae ein hsesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn cyflwyno ein hamcanion a'n gwerthoedd ac sail tystiolaeth o sut y gall ein gwaith effeithio ar wahanol grwpiau, cymunedau a'r iaith Gymraeg.

Drwy'r asesiadau effaith hyn, gallwn rhagweld a chryfhau unrhyw effeithiau cadarnhaol rydym yn eu rhagweld tra gallwn weithio i liniaru effeithiau all fod yn adwynol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am adborth oddi wrth ymwelwyr â'n prif safleoedd i ymwelwyr fel rhan o'i Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb y mae ganddo ddyletswydd i'w gyflawni o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi cynnal asesiad o’n prif safleoedd ymwelwyr er mwyn canfod a ydym yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau teg a chyfartal i bawb, yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda a’r hyn y gallwn ei wella.

Mae nifer o’r argymhellion yn yr adroddiad yn ymwneud â pharhau â’r gwaith effeithiol yr ydym yn ei wneud yn barod. Caiff argymhellion eraill eu defnyddio i wella arwyddion , wynebau llwybrau, cyfathrebu gydag ymwelwyr, a’r wybodaeth a’r canllawiau a roddwn i’n staff er mwyn sicrhau ein bod yn ystyried yr holl nodweddion gwarchodedig yn y safleoedd a reolwn.

Darllenwch grynodeb gweithredol yr Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cewch wybod sut y cafodd yr asesiad ei gynnal ym mlog Rachel Parry

Rhwydweithiau Staff

Mae ein staff yn cael eu hannog i ddatblygu ac ymuno gyda'n rhwydweithiau mewnol sy'n derbyn cefnogaeth lawn gan y sefydliad.

Rydym yn gwerthfawrogi'r mewnbwn gan ein rhwydweithiau ac yn gwrando'n ofalus ar argymhellion. Ar hyn o bryd mae gennym 4 rhwydweith sef:

 • Ffrind Dementia
 • Grŵp Defnyddiwr Gynorthwyir (IT a Teleffoni)
 • Rhwydwaith cydraddoldeb rhywiol a menywod
 • Rhwydwaith LGBT + (Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol)
 • Y Gymdeithas Gristnogol

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cydraddoldeb, mae croeso i chi anfon e-bost atom yn: equalities@naturalresourceswales.gov.uk


Y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae ein dull o gyfrifo’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau rywfaint yn wahanol eleni gan ein bod bellach yn cydymffurfio â methodoleg Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017.

Mae ein ‘dyddiad ciplun’ o 31 Mawrth 2017 yn dangos ffigwr o 5.5%. Dyma gau 2.3% ar y bwlch ers canlyniad 2016, sef 7.8%. Er gwaethaf y canlyniad calonogol hwn, rydym wedi sefydlu gweithgor bach i ymchwilio’n ddyfnach i’n data er mwyn ceisio canfod ffyrdd o gau’r bwlch ymhellach.

Mae ein cyfradd fesul awr ar gyfer merched yn is o:

 • 5.5% (Cymedrig)
 • 1.7% (Canolrif)

Y rhaniad rhwng y rhywiau yn ôl chwartel cyflog yw:

Chwartel Uchaf                    54.0% Dynion          46.0% Merched
Chwartel Canol Uchaf        49.7% Dynion          50.3% Merched       
Chwartel Canol Isaf             60.6% Dynion          39.4% Merched
Chwartel Isaf                         65.3% Dynion          34.7% Merched

Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn talu unrhyw fonws.

Er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau, rydym hefyd wedi cyhoeddi ein data ar borth adrodd GOV.UK.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015-2019 Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd o dan Deddf Cydraddoldeb 2010 i gyflwyno ei amcanion ar gyfer cydraddoldeb mewn Cynllun Cydraddoldeb Strategol. PDF [382.5 KB]
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 2017 Cafodd y cynllun gweithredu hwn ei ddatblygu i gefnogi ac i fod yn rhan o Gynllun Cydraddoldeb Strategol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-19. PDF [137.3 KB]
Ein cynlluniau ar gyfer trin pawb yn gyfartal Hawdd ei Ddeall (Low Resoluti) PDF [2.6 MB]
Asesiad Effaith Cydraddoldeb Crynodeb gweithredol PDF [488.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.