Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ein taliadau

Manylion am ein taliadau – am beth rydym ni’n codi tâl, pam a sut - a sut i gysylltu â ni am wybodaeth neu os oes gennych ymholiadau perthnasol

Newidiadau ar gyfer 2017-18

O ganlyniad i'n hadolygiad ac ymgynghoriad taliadau diweddaraf rydym yn cyflwyno’r newidiadau canlynol:

  • Rydym yn newid y taliadau ar gyfer Ffermydd Dwys sy’n cael eu trwyddedu dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol
  • Rydym yn newid y lluosyddion band cydymffurfio ar gyfer Cyfleusterau Gweithrediadau Gwastraff wedi’u trwyddedu, er mwyn sicrhau bod ffioedd cynhaliaeth yn well adlewyrchiad o’n costau
  • Rydym yn cyflwyno taliadau newydd am Gydymffurfiad Diogelwch Cronfeydd Dŵr
  • Rydym yn cynyddu’r Tâl Uned Safonol am dynnu dŵr
  • Rydym yn cyfuno’r taliadau am drwyddedau Perygl Llifogydd er mwyn symleiddio'r taliad
  • Rydym hefyd yn cyflwyno Gwasanaeth Cynghori Dewisol newydd fydd yn codi tâl am gyngor cyn ymgeisio ar gyfer rhai cyfundrefnau a mathau o weithgaredd.Mae gwybodaeth fanwl ar gael ar ein gwefan

Mae gwybodaeth am ein hymgynghoriad ar ein gael.

Ein cynlluniau taliadau cyfredol

Mae ein cynlluniau taliadau am 2017-18 yn weithredol o 1af Ebrill 2017 hyd 31 Mawrth 2018 ac yn ymwneud â'r gwahanol weithgareddau sy’n cael eu rheoleiddio gennym dan amrywiol ddeddfwriaethau. Mae ein taliadau’n cael eu hadolygu'n rheolaidd ac rydym yn ymgynghori ar unrhyw newidiadau.

Taliadau trwyddedu amgylcheddol

Mae'r cynllun taliadau hwn yn cwmpasu’r gwahanol fathau o weithrediadau sydd angen trwydded neu ganiatâd dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, gan gynnwys cyfleusterau gwastraff, gweithfeydd, gweithrediadau gwastraff mwyngloddio, eithriadau gwastraff, offer symudol, ansawdd dŵr (gollyngiadau i ddŵr a dŵr daear), sylweddau ymbelydrol a gweithgareddau perygl llifogydd. Mae hefyd yn cynnwys taliadau amrywiol eraill megis taliadau cludwyr gwastraff, broceriaid a delwyr, cludo llwythi gwastraff yn rhyngwladol a chyfrifoldeb cynhyrchwyr.

Rydym yn bwriadu newid y taliadau ar gyfer gweithfeydd Ffermio Dwys er mwyn adlewyrchu'r gost o ddarparu'r gwasanaeth ac adlewyrchu'n gywir y gost o reoleiddio. Rydym yn cynyddu cost cais cychwynnol am drwyddedau newydd ac amrywiadau lle mae gweithredwyr am gynyddu nifer yr anifeiliaid ar safle. Ar yr un pryd, byddwn yn lleihau'r tâl blynyddol am fonitro cydymffurfiad. Bydd y taliad am amrywiadau eraill yn aros yr un fath.

Rydym yn defnyddio OPRA i asesu'r perygl i'r amgylchedd o safleoedd yr ydym yn eu rheoleiddio gyda thrwyddedau amgylcheddol. Os ydych yn gwneud cais am drwydded bwrpasol newydd neu newidiadau i drwydded bwrpasol sydd gennych eisoes, bydd eich ffi’n seiliedig ar sgôr OPRA eich safle. Mae’r daenlen/taenlenni OPRA perthnasol y bydd angen i chi eu llenwi i'w gweld isod. Hefyd ar waelod y dudalen mae dolen fydd yn eich arwain i ganllawiau perthnasol Asiantaeth yr Amgylchedd ar sut i gwblhau taenlen OPRA - canllawiau yr ydym yn parhau i’w dilyn.

Rydym yn diwygio'r lluosyddion ar gyfer cyfleusterau Gweithrediadau Gwastraff Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (EPR) Band D - F gan nad yw costau’n cael eu hadennill yn ddigonol mewn Gweithrediadau Gwastraff EPR. Un o'r prif resymau am hyn yw’r gwaith rheoleiddiol ychwanegol sylweddol sydd ei angen er mwyn monitro cydymffurfiad a gwella perfformiad safleoedd sy'n perfformio'n wael. Defnyddir y Cynllun Dosbarthu Cydymffurfiad (CCS) i ddosbarthu, mewn modd cyson, unrhyw ddiffyg cydymffurfiad gydag amod y drwydded yn unol â’i ddifrifoldeb posibl.

O 1 Ebrill 2017 byddwn yn cyfuno'r taliad cydymffurfiad am drwydded gweithgaredd perygl llifogydd a fu ar wahân, gyda’r tâl ymgeisio. Nid yw hyn yn newid y taliad; ond yn hytrach mae’n symleiddio'r broses o dalu am geisiadau am drwydded gweithgaredd perygl llifogydd.

Ceir rhagor o wybodaeth am y cynllun taliadau hwn a gwybodaeth gysylltiedig isod.

Taliadau tynnu dŵr

Mae’r taliadau hyn yn cynnwys taliadau am drwyddedau tynnu dŵr, sy’n adlewyrchu’r costau i ni wrth i ni sicrhau bod adnoddau dŵr yn cael eu rheoli'n effeithiol. Mae hefyd yn cynnwys manylion am y Tâl Uned Gwella Amgylcheddol (EIUC).

Rydym yn cynyddu’r Tâl Uned Safonol (SUC) o 6% yn 2017-18. Mae hyn yn adlewyrchu costau cynyddol uwchraddiadau cyfalaf a chynnal a chadw asedau (tra'n amsugno pwysau chwyddiant a gweithredu arbedion effeithlonrwydd).

Ceir rhagor o wybodaeth am y cynllun taliadau hwn isod.

Taliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH)

Mae'r taliadau hyn yn talu ein costau rheoleiddio fel rhan o Awdurdod Cymwys COMAH sydd â’r dasg o reoli Peryglon Damweiniau Mawr. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd â'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, yn ffurfio Awdurdod Cymwys COMAH yng Nghymru. Rydym yn sicrhau bod deiliaid dyletswydd yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol er mwyn atal damweiniau mawr a chyfyngu ar eu canlyniadau ar gyfer iechyd pobl a'r amgylchedd.

Rydym yn codi tâl er mwyn adennill costau cyflawni swyddogaethau Rheoliadau COMAH 2015, yn seiliedig ar ddull amser a deunyddiau. Rydym yn paratoi anfonebau o fewn 30 diwrnod ar ôl 31 Mawrth a 30 Medi bob blwyddyn ar gyfradd o £125 am bob awr arolygu oni nodir yn wahanol.

Nodir y ffioedd sy'n daladwy gan weithredwyr i’r Awdurdod Cymwys yn Rheoliad 28 o Reoliadau COMAH 2015. Golyga hyn y gall yr Awdurdod Cymwys COMAH godi tâl am gyflawni unrhyw swyddogaeth a nodir gan Reoliadau COMAH 2015 ac eithrio:

  1. unrhyw ymchwiliad troseddol neu erlyniad a gafwyd, yn y naill achos neu’r llall, o'r dyddiad y cafwyd unrhyw wŷs gan Lys Ynadon;
  2. swyddogaethau'r awdurdod cymwys sy'n gysylltiedig â pharatoi Cynlluniau Argyfwng Allanol dan Reoliad 13

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (CRC)

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am archwilio, cydymffurfiad a gorfodaeth  cyfranogwyr CRC yng Nghymru. Rydym yn codi taliadau er mwyn adennill costau'r gwaith hwn, sy'n cynnwys cyfrannu at gynnal a chadw systemau'r DU gyfan, megis cofrestrfa’r CRC.

Taliadau System Masnachu Allyriadau yr UE (EU ETS)

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n cyflawni holl weithgareddau rheoleiddio cydymffurfiaeth, gorfodi, archwilio a thrwyddedu’r EU ETS (gan gynnwys trwyddedau newydd, amrywiadau, ildiadau, gorchmynion dirymu, hysbysiadau, newidiadau i weithgaredd/capasiti a’r gronfa newydd-ddyfodiaid), ar gyfer safleoedd yng Nghymru. Rydym yn codi taliadau er mwyn adennill costau'r gwaith hwn, sy'n cynnwys cyfrannu at gynnal a chadw systemau DU gyfan, megis Cofrestrfa’r DU a ETSWAP.

Diogelwch Cronfeydd

Nod Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 yw amddiffyn pobl, eiddo a’r isadeiledd trwy leihau'r perygl o lifogydd a achosir oherwydd methiant argaeau neu gronfeydd dŵr. Mae'n ddyletswydd arnom i sicrhau bod perchnogion a gweithredwyr y cronfeydd dŵr uwch mawr yn eu rheoli’n briodol.

Rydym yn adennill cyfran o'n costau drwy’r ffioedd cofrestru cychwynnol sy’n cynnwys y gost o bennu lefel risg y gronfa ddŵr. Mae cost y gwaith ychwanegol o fonitro cronfeydd risg uchel yn cael ei adennill drwy daliadau blynyddol sy’n cael eu codi ar berchnogion neu weithredwyr cronfeydd dŵr. Am ragor o wybodaeth gweler ein gwefan.

Adennill costau digwyddiadau llygredd (PICR)

Rydym yn adennill costau ymchwilio i achosion o lygredd.

Codi tâl am wybodaeth

Pa wybodaeth sydd ar gael am ddim a pha wybodaeth sydd raid talu amdani.

Taliadau pysgodfeydd

Rhagor o wybodaeth am ein taliadau am

Drwyddedau pysgota â gwialen

Pysgota gyda rhwydi a thrapiau 

Am stocio a symud pysgod 

Newidiadau pwysig i daliadau electronig

Os ydych am dalu am eich trwydded neu am eich cais am drwydded trwy drosglwyddiad electronig defnyddiwch y wybodaeth isod os gwelwch yn dda.

Enw’r cwmni:                 Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfeiriad y cwmni:         Income Department, PO BOX 663, Cardiff, CF24 0TP    
Banc:                            RBS    
Cyfeiriad:                      National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA
Côd didoli:                     60-70-80          
Rhif y cyfrif:                  10014438

Gall fod y manylion a roddwyd ar eich ffurflen gais am drwydded wedi newid ers i chi ei derbyn. Byddwn yn diweddaru ein ffurflenni cyn gynted ag y bo modd, ond defnyddiwch y wybodaeth isod wrth wneud taliadau electronig o hyn ymlaen os gwelwch yn dda.

Gwneud taliadau o'r tu allan i'r DU

Mae'r manylion hyn wedi newid. Os ydych yn talu o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig (mae'n rhaid i ni ei dderbyn eich taliad mewn sterling), ein rhif IBAN yw GB70 NWBK6070 8010 014,438 a’n rhif SWIFT/BIC yw NWBKGB2L.

Anfonwch eich manylion talu i ni drwy e-bost

E-bostiwch eich manylion talu a manylion y math o daliad (megis 'Amrywiad Gwastraff' neu 'Ansawdd Dŵr Newydd') i online@naturalresourceswales.gov.uk neu online@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae'n rhaid i chi gynnwys enw eich cwmni a rhif anfoneb. Os yn bosibl, dylech hefyd anfon hysbysiad talu. Bydd hyn yn sicrhau bod eich taliad yn cael ei brosesu’n gywir.

Dylech ddal i gynnwys eich cyfeirnod taliad BACS ar y ffurflen gais.

Os na fyddwch yn nodi cyfeirnod y taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu eich taliad a’ch cais.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.