Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Mountain biker high up at Afan

Cyflwyniad

Mae llwybrau beicio mynydd wedi cael eu creu ar lethrau lle y bu pyllau glo gynt, ac mae’r cwm wedi cael ei droi’n baradwys i feicwyr.

Mae Parc Coedwig Afan, gyda’i ddewis helaeth o lwybrau wedi’u graddio o wyrdd i ddu, yn cynnig rhai o’r cyfleoedd beicio mynydd mwyaf cyffrous a blaengar yn y wlad.

Ceir arwyddbyst ar yr holl lwybrau beicio mynydd.

Mae’r llwybrau yn dechrau naill ai o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, neu Ganolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg neu faes parcio Rhyslyn.

Ac nid oes angen dod â beic gan fod modd eu llogi.

Pa lwybr beicio mynydd sy’n iawn i chi?

Caiff y llwybrau beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afon eu graddio er mwyn rhoi syniad i chi o ba mor anodd ydynt.

Er mwyn sicrhau eich bod yn dewis llwybr beicio mynydd y gallwch ymdopi ag ef:

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Gallwch gael rhagor o wybodaeth o’r Diweddariad i'r Llwybr Beicio Mynydd.

Llwybrau i’r teulu

Rheilffordd

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Ryslyn

Hyd:

 • 22.5 cilometr (Pont-rhyd-y-fen i Flaengwynfi)
 • 22.5 cilometr (Glyncorrwg ac yn ôl)
 • 16 cilometr (llwybr cylchol o Bont-rhyd-y-fen i’r Cymer ac yn ôl)

Gradd: ffordd goedwig neu debyg

Llwybr Rheilffordd MTB Afan PDFMae llwybr y Rheilffordd yn llwybr beicio lefel isel ar hyd llwybr llydan a gwastad yr hen linellau rheilffordd a fu gynt yn cludo teithwyr a glo ar hyd y cwm.

Yn ogystal â dilyn cledrau rheilffyrdd segur, mae’r llwybr yn mynd i mewn i ffyrdd coedwig ac yn ymlwybro drwy fannau coedwigol ac agored lle y bu seidins rheilffyrdd gynt.

Mae hen orsaf Cynonville wedi cael ei throi’n lloches ac yn fan barbiciw ac mae llawer o feinciau a byrddau picnic ar hyd y ffordd i gael seibiant a mwynhau’r olygfa. 

Llwybr gwyrdd (hawdd)

Rookie

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Hyd:

 • 5.5 cilometr (llwybr gradd gwyrdd)
 • 2.3 cilometr (dolen gradd glas ddewisol)

Gradd: gwyrdd (ag estyniad dewisol i ddolen gradd glas

Llwybr Rookie MTB Afan PDFLlwybr Rookie yw llwybr gradd gwyrdd cyntaf Parc Coedwig Afan ac mae’n cynnig llwybr perffaith i newydd-ddyfodiaid neu’r rhai sydd am gael taith feicio hamddenol.

Cafodd ei adeiladu mewn rhannau er mwyn i feicwyr gael dewis beicio ar hyd cymaint neu gyn lleied ohono ag y dymunant.

Mae hwn yn llwybr llydan gyda disgynfeydd sy’n plymio ychydig a cheir ardal sgiliau i’r teulu ar hyd y ffordd lle y gall beicwyr ddatblygu eu sgiliau hefyd.

Ar ddiwedd y llwybr gwyrdd, ceir dolen ddewisol gradd glas 2.3 cilometr o hyd ger yr afon. Mae hyn yn rhoi rhagflas i’r rhai sydd am ymgymryd â theithiau beicio mwy anodd neu sy’n chwilio am fwy o antur.

Llwybr glas (cymedrol)

Blue Scar

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Hyd: 7 cilometr

Gradd: glas

Blue Scar MTB Afan PDFMae enw llwybr beicio mynydd Blue Scar yn tarddu o hanes cloddio’r cwm ac mae wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n fedrus iawn ar lwybrau gwyrdd ac sydd am roi cynnig ar daith feicio fwy pellennig a heriol.

Mae’n dringo allan o’r ganolfan ymwelwyr ac yn cynnig rhai golygfeydd gwych i feicwyr. Ar y daith yn ôl ar lethr arall y cwm mae ychydig o nodweddion technegol.

Mae hwn yn llwybr gwych i wella sgiliau beicio ac ennyn hyder.

Llwybrau coch (anodd)

Penhydd

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Hyd:14 cilometr

Gradd: coch

Penhydd MTB Afan PDFMae llwybr Penrhydd yn rhannu ei ddringfa gyntaf â llwybr Blue Scar ond, lle mae Blue Scar yn ymrannu, mae Penrhydd yn parhau i ddringo.

Mae’r llwybr yn cynnwys cymysgedd o’r hen a’r newydd, gan gynnwys dringfeydd ar ffyrdd coedwig â golygfeydd gwych, disgynfeydd trac sengl llyfn a rhai rhannau mwy serth newydd sy’n ffurfio dolen yn ôl i’r ganolfan ymwelwyr.

Y Wal

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Ryslyn

Hyd: 23 cilometr

Gradd: coch

Y Wal MTB Afan PDFMae llwybr beicio mynydd y Wal yn cynnwys rhai o’r disgynfeydd trac sengl gorau yn y DU.

Mae’n croesi ochr ogleddol Cwm Afan ar drac sengl sy’n amrywio o rannau cyflym, agored a llyfn i rannau tynn, technegol, llawn bonion.

Mae golygfeydd gwych o’r cwm a’r arfordir ac, mewn mannau, gall deimlo’n agored iawn ar y llethrau serth.

Noder: Wrth ddynesu at y trac sengl mae’n ymuno â’r llwybr beicio lefel isel i’r teulu a’r hen linell reilffordd, felly cofiwch fod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill y goedwig.

White’s Level

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg

Hyd: 17 cilometr

Gradd: coch

Whites levels MTB AfanMae llwybr beicio White’s Level yn un technegol a graddedig iawn. Mae’n cynnwys rhan gradd du ddewisol â chwympau a chamau i lawr a dringfeydd trac sengl hir.

Mae’r rhan sydd â’r enw Energy wedi’i henwi ar ôl fferm wynt Ffynnon Oer gerllaw, a weithredir gan RWE Innogy (Npower Renewables gynt). Mae’r rhan newydd hon yn gofyn am egni, sgil dechnegol a hyder gan bob beiciwr.

Blade

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg

Hyd: 24 cilometr

Gradd: coch

Llwybr BladeMae llwybr beicio mynydd Blade, a ariannwyd gan Vatenfall, sef cwmni ynni Ewropeaidd, yn ychwanegiad diweddar gwych i rwydwaith llwybrau Parc Coedwig Afan.

Mae’r llwybr yn rhannu’r un ddringfa serth o Byllau Glyncorrwg â llwybr White’s Level ond mae’n mynd â beicwyr i ardaloedd uwch a mwy pellennig.

Mae’n cynnwys llawer o rannau trac sengl gwych, rhai dringfeydd technegol anodd a disgynfeydd llyfn, cyflym.

Llwybrau du (anodd iawn)

Dolen Skyline

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg

Hyd: 24 cilometr

Gradd: du

Mae Dolen Skyline yn cynnwys rhai golygfeydd a rhannau beicio anhygoel. Mae’n ddolen ychwanegol at lwybr Blade a daw i ben drwy ddisgynfa greigiog, trac sengl, chwe chilometr o hyd yn ôl i Lyncorrwg.

Ceir golygfeydd gwych o nenlen Bannau Brycheiniog, Mynyddoedd y Preseli, y Mynyddoedd Du ac arfordir De Cymru.

Cysylltiadau â W2

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Ganolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg neu faes parcio Rhyslyn

Hyd:44 cilometr

Gradd: du

W2 links MTB Afan PDFMae Cysylltiadau W2 yn rhoi cyfle i feicwyr lunio eu taith eu hunain drwy gyfuno’r Wal a White’s Level (sef W2).

Ceir cysylltiadau lefel uchel a lefel isel sy’n cysylltu’r ddau lwybr hyn, gyda rhai golygfeydd gwych o gwm Afan a chwm Nedd, a dwy o’r disgynfeydd mwyaf heriol yn y DU.

Gellir cychwyn ar y llwybr hwn o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Ganolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg. Mae’r ddwy ganolfan yn fan hanner ffordd delfrydol i gael seibiant a lluniaeth.

Parc Beicio Afan

Parc beicio gradd anodd iawn yw Parc Beicio Afan, lle y gall beicwyr mwy medrus wella eu sgiliau.

Ceir dolen gylchol traws gwlad o amgylch y safle ac oddi mewn iddi mae cyfres o redfeydd graddedig gwahanol. Mae’r nodweddion yn cynnwys pennau bwrdd, dwbl roleri, ysgafellau, nodweddion craig a chulion boncyff.

Mae’r system ddolen gaeedig yn golygu y gallwch wthio’ch beic neu feicio’r pellter bach i fyny’r llethr er mwyn cael cynnig arall.

Lleolir Parc Beicio Afan yng Ngyfylchi, wrth ymyl man dechrau’r rhan Igam Ogam derfynol ar lwybr y Wal.

Gallwch naill ai alw heibio ar eich ffordd o amgylch llwybr y Wal neu gallwch yrru a pharcio drwy garedigrwydd Bryn Bettws Lodge, sy’n cynnig llety.

Ceir ardal sgiliau arall ar lwybr y Rookie ger Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan i feicwyr llai profiadol.

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yn cael ei rhedeg gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae’n cynnwys caffi, siop, toiledau a gwersylla.

Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg

Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg yw man cychwyn llwybrau beicio mynydd White’s Level, Blade a Skyline Gellir cychwyn ar lwybrau Cysylltiadau W2 yma hefyd.

Ymhlith y cyfleusterau mae:

 • siop llogi beiciau a manwerthu (Skyline Cycles)
 • caffi
 • lolfa
 • dec awyr agored
 • toiledau (gan gynnwys toiledau hygyrch)
 • ystafelloedd newid/cawod
 • cyfleuster golchi beiciau
 • hyfforddi a thywys

Ceir hefyd lynnoedd pysgota bras a physgota â phlu, safle carafannau a gwersylla a nifer o deithiau cerdded ag arwyddbyst.

Fe welwch arwyddbost i Lyncorrwg o’r A4107 yn y Cymer (cyfeirnod grid yr AO yw SS 872 984).

Llogi, atgyweirio a gwerthu beiciau

Mae dwy siop feiciau ym Mharc Coedwig Afan.

Mae Sied Feiciau Cwm Afan wrth ymyl Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Lleolir Skyline Cycles o dan y caffi yng Nghanolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg.

Mae’r ddwy siop yn cynnig nifer o wasanaethau, gan gynnwys:

 • llogi beiciau
 • atgyweirio a thrin
 • gwerthu beiciau a chydrannau
 • teithiau a digwyddiadau
 • hyfforddi a thywys

Gweler eu gwefannau am ragor o fanylion.

Coedwigoedd eraill yng Nghymru â llwybrau beicio mynydd

Gyda mwy na 30 o lwybrau trac sengl, mae coedwigoedd Cymru yn cynnig popeth y gallai fod ei angen ar feicwyr mynydd.

Gweler ein tudalen beicio mynydd am ragor o wybodaeth.

Llwybrau beicio mynydd Cognation De Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn aelod o bartneriaeth Cognation.

Mae partneriaeth Cognation wedi buddsoddi mewn beicio mynydd yn Ne Cymru er mwyn gwella’r llwybrau sy’n bodoli eisoes, adeiladu llwybrau newydd, adnewyddu cyfleusterau a chreu parc beicio newydd ym Merthyr Tudful.

Cysylltu â ni

Swyddog Beicio Mynydd Cyfoeth Naturiol Cymru

Ffôn: 0300 065 4720

E-bost:robert.campbell@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan (sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot)

Ffôn: 01639 850564

E-bost afanforestpark@npt.gov.uk

Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg

Ffôn: 01639 851900

E-bost glyncorrwgcampsite@hotmail.com

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Llwybr beicio mynydd diweddariad Cyhoedddwyd ar: 08/02/2018 PDF [164.1 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.