Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cael mynediad i'n data

Rydym eisiau gofalu fod mynediad i’n data mor rhwydd a thryloyw ag sydd bosibl i sicrhau ei fod yn cael ei ail-ddefnyddio gymaint ag sydd bosibl

Mae gennym ddau gategori o ddata:

Data Agored Mae Data Agored yn ddata am ddim y gall unrhyw un edrych arno, ei ailddefnyddio neu ei ailgyhoeddi os yw’r ffynhonnell wreiddiol wedi ei phriodoli. Rydym yn sicrhau fod y data hwn ar gael dan Trwydded Llywodraeth Agored (OGL).

Rydym yn cyhoeddi mwy o’n data yn barhaus fel Data Agored er mantais i gymunedau, yr amgylchedd a’r economi.

Data Cyfyngedig Yn achos rhai data, mae’n rhaid inni gyfyngu mynediad o ganlyniad i resymau cyfreithiol neu fusnes. Mae’r data hyn ar gael dan drwydded ddata amodol.

Porth-Daear Lle

Gallwch lawrlwytho ein Data Agored o'n catalog data ar Both-Daear Lle gan gynnwys ein data LIDAR.

Mae ‘Lle’ yn hyb ar gyfer data a gwybodaeth sy’n ymwneud â Chymru a’r amgylchedd. Mae’n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a CNC

Sicrhewch eich bod yn gwybod am y data diweddaraf a gyhoeddir ar Borth-Daear Lle drwy danysgrifio i’n ffrydiau RSS

Gwe-fapiau rhyngweithiol ar ein gwefan

Gellir gweld rhywfaint o ddata ar einein mapiau arlein

Porth API data byw

Gall datblygwyr data lawrlwytho ein APIs Data Agored o Borth API Cyfoeth Naturiol Cymru.

Setiau data sydd ar gael ar hyn o bryd

  • APIs Darogan Perygl Llifogydd (Data Agored) – arwydd o’r perygl llifogydd ar gyfer cyfod o dridiau: y diwrnod y caiff ei gyhoeddi a’r deuddydd canlynol
  • APIs Rhybuddion a Hysbysiadau Llifogydd Byw (Data Agored) – rhestr o’r holl rybuddion sydd mewn grym ar y pryd. Caiff ei ddiweddaru bob 15 munud
  • APIs Lefelau Afonydd (Data Agored) – gwybodaeth am lefelau afonydd ar nifer o orsafoedd mesur ar draws Cymru

NBN Gateway/Atlas of Living Wales

Rydym yn cyhoeddi’r rhan fwyaf o’n data ecoleg, megis rhywogaethau a chynefinoedd, ar NBN Atlas Wales

Mae ‘Data a gwybodaeth ecolegol yr esemptir rhag eu rhyddhau’n gyffredinol o dan reoliadau RhGA/RhG’ yn egluro pam y mae rhywfaint o ddata ecolegol yn gyfyngedig a ddim ar gael i’r cyhoedd.

Sut yr ydym yn rhannu Data Cyfyngedig

Mae’r data hwn ar gael dan drwydded a fydd yn pennu amodau ar gyfer ei ailddefnyddio.

Ymgeisio am drwydded i gael mynediad i Ddata Cyfyngedig

Cwblhewch ffurflen gais trwydded data a’i hanfon drwy e-bost i datadistribution@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Gall trwyddedu a chyflenwi Data Cyfyngedig gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith

Sut y gellir darganfod a yw data yn agored ynteu’n gyfyngedig?

Gallwch ddarganfod a yw data yn agored ynteu’n gyfyngedig, neu chwilio am ddata, drwy edrych ar ein catalog llyfrgell. Dewiswch y blwch chwilio ar y ddewislen ar y chwith a chlicio ar ‘setiau data’. 

Cysylltu â ni

datadistribution@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

opendata@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk (ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud â Data ar Borth-Daear Lle)

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.