Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Beth i'w wneud cyn llifogydd

Allwn ni ddim atal llifogydd – ond gallwn ni helpu pobl i baratoi ar eu cyfer a chyfyngu ar y difrod

Yng Nghymru, mae 1 o bob 6 eiddo mewn perygl o lifogydd. Ydych chi'n gwybod a yw'ch eiddo chi mewn perygl?

Sut allaf i baratoi ar gyfer llifogydd? 

Gwirio'r perygl trwy edrych ar ein map perygl llifogydd. Gallwch chi weld pa mor debygol yw llifogydd o afonydd neu'r môr trwy edrych ar ein map llifogydd. Yr wybodaeth ar y map yw'r un wybodaeth sydd ar gael i gwmnïau yswiriant. 

Os ydych chi mewn perygl, mae sawl peth y gallwch chi eu gwneud i baratoi cyn i lifogydd ddigwydd. 

 • Paratoi cynllun llifogydd ar sail un o'r templedi isod
 • Ymweld â'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol; mae Tudalennau Glas yn gyfeiriadur annibynnol sy’n rhestru nwyddau a gwasanaethau diogelu rhag llifogydd
 • Deall ystyr codau llifogydd a beth i’w wneud os ydych chi’n derbyn un
 • Edrych i weld pa rybuddion llifogydd sydd ar waith ar hyn o bryd
 • Ymgofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd am ddim dros y ffôn, fel neges destun neu ar e-bost 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am lunio cynllun llifogydd anfonwch neges e-bost atom ni. 

Ymwybyddiaeth llifogydd 

Mae ein Rhaglen Ymwybyddiaeth Llifogydd yn ceisio sicrhau bod cymunedau mewn perygl o lifogydd yn gwybod sut mae paratoi ac ymateb cyn, yn ystod, ac wedi llifogydd. 

Sut y gellwch chi gymryd rhan 

Defnyddiwch y dolenni hyn i weld sut allwch chi ddatblygu cynllun llifogydd i'ch cymuned chi a dod yn arweinydd cynllun llifogydd yn eich cymuned. 

Cyngor Iechyd

Cyngor iechyd os ydych wedi cael eich effeithio gan lifogydd.

Llifogydd ac anifeiliad anwes

Dod o hyd i wybodaeth am sut i gadw eich anifail anwes yn ddiogel - RSPCA a’r Groes Goch.

Cyngor i Fusnesau

Mae gan Grŵp Gwrthsefyll Argyfwng Busnes gyngor ar gyfer busnesau bach a chanolig.

Cyngor Trydan a Nwy

Dewch o hyd i’ch cyflenwr a rhoi gwybod iddynt os oes angen gwasanaeth blaenoriaeth arnoch - Cyflenwyr ynni.

Cyfleoedd Ariannu

Canllawiau diweddaraf o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Yswiriant 

Rydym wedi sefydlu ‘Flood Re’ er mwyn helpu teuluoedd mewn ardaloedd sydd mewn perygl o ddioddef o lifogydd  i ddod o hyd i yswiriant cartref fforddiadwy. 

Mae yna dri cham hawdd i’w dilyn er mwyn gweld ag ydych yn gymwys ar gyfer Flood Re:

 1. Siaradwch â’ch yswiriwr presennol a gofyn iddynt a yw eich cartref yn gymwys ar gyfer Cynllun Flood Re
 2. Byddwch yn barod i chwilio am y fargen orau
 3. Cofiwch, fod dod o hyd i’r cyngor a chynhyrchion cywir yn bwysig 

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Flood Re: https://www.floodre.co.uk/

Hefyd mae gan Fforwm Llifogydd Cenedlaethol tudalennau  Flood Re pwrpasol ar eu gwefan: https://nationalfloodforum.org.uk/about-flooding/insurance/flood-re/

Dywedwch wrth eich cwmni yswiriant am y perygl o lifogydd 

Os yw’ch cwmni yswiriant yn gofyn am 'Gais yn Ymwneud ag Yswiriant' cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeiriaid. Dylech chi gynnwys cyfeiriad llawn yr eiddo, rhif ffôn cyswllt, a map os yw’n bosibl. Bydd y tîm yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith. 

Mae'r Cais yn llythyr safonol sy’n helpu’ch cwmni yswiriant i benderfynu a yw am adnewyddu’ch yswiriant tŷ chi ynteu roi dyfynbris newydd ichi. Mae’n darparu gwybodaeth am: 

 • a yw’ch eiddo o fewn neu’r tu allan i’r ardal lle mae perygl o lifogydd
 • a oes unrhyw amddiffynfeydd yn yr ardal, a’r safon o amddiffyniad y maen nhw’n ei darparu
 • pa mor debygol yw llifogydd, o ystyried unrhyw fesurau rheoli risg fel rhwystrau amddiffyn rhag llifogydd yn yr ardal
 • a oes unrhyw gynlluniau ar gyfer mesurau i reoli perygl llifogydd yn yr ardal 

Mae'r Cais ar gael am ddim i’r cyhoedd. Bydd ceisiadau gan gwmni megis cyfreithiwr neu ddatblygwr yn costio £50 (ynghyd â TAW).

Ymwybyddiaeth llifogydd trwy addysg

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a sefydliadau addysg bellach ac uwch sydd mewn perygl o gael eu heffeithio gan lifogydd i ddatblygu cynlluniau llifogydd a chodi ymwybyddiaeth o berygl llifogydd ymhlith cenedlaethau’r dyfodol.  

Yn dod yn fuan - adnoddau addysg i’w defnyddio yn y dosbarth.

Cyngor i Ffermwyr ac Amaethwyr

Am gyngor ymarferol ac i weld pa gamau y gallwch chi eu cymryd i leihau effaith llifogydd ar eich fferm, lawrlwythwch ein Cyngor i Ffermwyr ac Amaethwyr.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Beth i’w wneud cyn, Cyngor ymarferol ynghylch beth i’w wneud Cyngor ymarferol ynghylch beth i’w wneud er mwyn eich diogelu eich hun a’ch eiddo. PDF [657.1 KB]
Byddwch yn barod am llifogydd-Preswyl Cyngor helpu lleihau effaith llifogydd arnoch chi, eich teulu a’ch eiddo. PDF [78.8 KB]
Cynllun Llifogydd Busnes Lawrlwythwch a chwblhewch gynllun gweithredu ar gyfer eich Busnes PDF [84.6 KB]
Cynllun Llifogydd Cymunedol Lawrlwythwch a chwblhewch gynllun gweithredu ar gyfer eich Cymuned PDF [96.8 KB]
Cynllun llifogydd personol Lawrlwythwch a chwblhewch gynllun gweithredu ar gyfer eich cartref PDF [73.8 KB]
Cynllun Llifogydd Ysgolion Lawrlwythwch a chwblhewch gynllun gweithredu ar gyfer eich Ysgol PDF [75.3 KB]
Gorlifo ffermydd a thir amaeth Mae’r daflen hon yn rhoi i chi beth cyngor ymarferol ar yr hyn y gallwch ei wneud i leihau effaith llifogydd ar eich fferm. PDF [78.6 KB]
Llifogydd - lleihau’r perygl yng Nghymru Gallai eich safle carafannau/gwersylla/ parc gwyliau fod mewn perygl o lifogydd PDF [740.6 KB]
Pwy yw’r Arweinwyr Cynllun Llifogydd Gwirfoddolwyr yw’r Arweinwyr Cynllun Llifogydd a all weithredu fel dolen gyswllt rhwng y gymuned a Chyfoeth Naturiol Cymru, cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd. PDF [109.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.