Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Beth i’w wneud yn ystod ac ar ôl llifogydd

 

Os yw llifogydd ar fin digwydd, gwnewch y pethau hyn ar unwaith:

 • Os oes gennych chi gynllun llifogydd, dilynwch y camau sydd arno
 • Gwrandewch ar eich gorsaf radio leol ar radio a bwerir gan fatris neu radio weindio
 • Diffoddwch y trydan / nwy
 • Symudwch gerbydau os yw’n ddiogel gwneud hynny
 • Symudwch ddodrefn, anifeiliaid anwes ac eitemau pwysig i le diogel

Cysylltwch â Floodline am wybodaeth am lifogydd

Byddwch yn ymwybodol o lifogydd lleol

Mae 'llifogydd lleol' hefyd yn cael eu galw’n 'llifogydd dŵr wyneb'. Mae hyn yn digwydd fel arfer pan nad yw systemau draenio yn gallu delio â chyfnodau o law trwm. Nid ydyn ni’n gallu rhoi rhybudd uniongyrchol i chi am y math hwn o lifogydd.

Gallwch gael gwybod am y posibilrwydd o ‘lifogydd dŵr wyneb’ yn eich ardal drwy edrych ar y rhagolygon tywydd lleol.

Mae llifddwr yn beryglus

 • gall chwe modfedd o ddŵr sy’n llifo’n gyflym eich gwthio drosodd
 • bydd dwy droedfedd o ddŵr yn gwneud i’ch car arnofio
 • gall llifogydd ryddhau cloriau tyllau archwilio, gan greu peryglon cudd
 • peidiwch â cherdded neu yrru cerbyd trwy lifddwr
 • peidiwch â gadael i blant chwarae mewn llifddwr
 • peidiwch â cherdded ar amddiffynfeydd môr neu lannau afonydd
 • pan fydd lefelau dŵr yn uchel, cofiwch y gall pontydd fod yn beryglus i gerdded neu yrru drostyn nhw
 • mae cwlferi yn beryglus adeg llifogydd
 • cadwch lygad am beryglon eraill fel llinellau trydan a choed sydd wedi cwympo
 • golchwch eich dwylo’n lân os byddwch yn cyffwrdd â llifddwr gan y gall fod wedi’i halogi

Beth i’w wneud ar ôl llifogydd

Gwiriwch a yw’n ddiogel i chi ddychwelyd i’ch cartref

 • Byddwch yn ofalus, mae’n bosib bod peryglon cudd yn nŵr y llifogydd, fel pethau miniog, cloriau wedi’u codi oddi ar dyllau archwilio a llygredd
 • Mae’n bosib y bydd dŵr y llifogydd wedi achosi niwed saernïol i’ch eiddo

Cofiwch: Gall llifddwr gynnwys carthion, cemegion a charthion anifeiliaid.

Ffoniwch eich cwmni yswiriant adeiladau a chynnwys cyn gynted â phosibl

 • Fel arfer, bydd y cwmni yswiriant yn anfon aseswr colledion i edrych ar eich eiddo. Byddan nhw’n cadarnhau pa waith trwsio a chyfnewid y mae ei angen ac sydd wedi’i gynnwys yn eich polisi. Gofynnwch a ydyn nhw’n barod i helpu i dalu am waith trwsio a fydd yn lleihau’r difrod posib gan lifogydd yn y dyfodol ac a fydd felly’n lleihau’r costau os yw’n digwydd eto
 • Os ydych chi’n rhentu eich eiddo, cysylltwch â’ch landlord a’ch cwmni yswiriant cynnwys cyn gynted ag sy’n bosib
 • Os nad oes gennych chi yswiriant, dylai eich cyngor lleol allu rhoi gwybodaeth i chi am y grantiau caledi neu’r elusennau a allai’ch helpu chi

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.