Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trosolwg o Ddatganiadau Ardal

Bydd Datganiadau Ardal yn gymorth i ni reoli ein hamgylchedd mewn ffordd sy’n fwy cynaliadwy

Rhaid i ni gyd warchod ein hadnoddau naturiol (ein hawyr, ein dŵr, a’n tir) yn ogystal â’n hecosystemau- coedwigoedd er enghraifft.

Gall pob un o’n penderfyniadau gael effaith ar yr amgylchedd, nawr ac yn y dyfodol.

Beth yw Datganiadau Ardal? 

Ers cyhoeddi Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 mae’n ddyletswydd ar CNC i gynhyrchu Datganiadau Ardal.

Mae’r fframwaith deddfwriaethol newydd yn rhoi cyfle i ni ail gysidro’r ffyrdd y mae ein hadnoddau naturiol yn cael eu rheoli a’u defnyddio.

Bydd Datganiadau Ardal yn gymorth i ni gydlynu ein gwaith gydag eraill, i wella gwytnwch ein hecosystemau, ac i wella’r buddion y maent yn eu cynnig.

Byddent hefyd yn cydgasglu data, gwybodaeth, a dulliau o ymgysylltu ag eraill er mwyn gwella ein dealltwriaeth o gyflwr a thueddiadau adnoddau naturiol yn yr ardal,  y buddion a gynigir ganddynt, a’r straen sydd arnynt.

Bydd Datganiadau Ardal yn defnyddio tystiolaeth i gysidro pa mor berthnasol yw blaenoriaethau Polisi Adnoddau Naturiol o fewn ardaloedd penodol. Gallwn ddefnyddio ein dealltwriaeth o’r straen ar adnoddau naturiol lleol i ddeall ei effaith ar lesiant pobl.

Trwy ganolbwyntio a blaenoriaethu gweithredoedd sydd yn arwain at sawl budd gwahanol byddwn yn fwy effeithlon wrth gyrraedd ein hamcanion llesiant, gan wella gwytnwch ecosystemau a’r stoc o adnoddau naturiol, yn ogystal ag adnabod ffyrdd gwahanol a mwy effeithlon o ddefnyddio’r adnoddau hynny. 

Gweler map ffiniau ein datganiad ardal.

Ecosystemau

Dosbarthiadau bras ONS sydd orau wrth gynrychioli ecosystemau Cymru.

Trwy ddefnyddio’r ecosystemau hyn gallwn:

 • Adnabod a dosbarthu’r gwahanol gynefinoedd sydd i’w cael yno;

 • Ddisgrifio’r buddion a’r ‘gwasanaethau’ a gynigir gan yr ecosystemau, gan gysylltu’r buddion gyda llesiant;

 • Ymchwilio’r peryglon neu’r bygythiadau i iechyd a sefydlogrwydd/gweithreded ecosystemau;

 • Adnabod cyfleoedd i wella’r ffordd yr ydym yn gwarchod, rheoli, a defnyddio tir, dŵr, a môr

Gwasanaethau Ecosystemau

Rhain yw’r buddion a gynigir gan yr amgylchedd naturiol.

Gellir rhannu gwasanaethau ecosystemau yn bedwar dosbarth:

 • Gwasanaethau darparu – megis bwyd a dŵr;

 • Gwasanaethau rheoli – megis rheoli llifogydd neu afiechydon;

 • Gwasanaethau diwylliannol- megis buddion ysbrydol, diwylliannol, a hamdden; a

 • Gwasanaethau cefnogol- megis y gylchred fwynau sy’n cynnal amgylchedd y Ddaear

Heriau

Mae Cymru yn wynebu sawl her, megis:

 • Sicrhau cyflenwadau egni a thanwydd

 • Creu swyddi ac incwm

 • Datrys problemau tlodi a chydraddoldeb

 • Ymateb i beryglon newid hinsawdd, llifogydd, a sychder

 • Gwella iechyd a llesiant pobl

Bydd rheolaeth effeithiol o adnoddau ac ecosystemau naturiol yn ei gwneud yn haws i wynebu’r heriau yma ac i wella llesiant.

Dysgwch ragor am Heriau a Blaenoriaethau'r Polisi Adnoddau Naturiol.

Egwyddorion Rheolaeth Gynaliadwy

Egwyddorion Rheolaeth Gynaliadwy sy’n diffinio ein dull ni o weithio.

Byddent yn gymorth i ddeall tarddiad yr heriau sy’n wynebu ein hadnoddau naturiol, i adnabod nodweddion unigryw safle a’i phobl, ac i ddatblygu datrysiadau cydlynol sydd wedi’u seilio ar natur.

Rheolaeth o Adnoddau Naturiol

Mae'r fideo hwn yn cynnig trosolwg o weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ein hadnoddau naturiol a’r dulliau o’u rheoli.

Beth yw rôl CNC?

Rhoddodd Deddf yr Amgylchedd bwrpas newydd i Cyfoeth Naturiol Cymru - sef ymdrechu i reoli ein hadnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy.

Wrth ddatblygu Datganiadau Ardal, byddwn yn casglu tystiolaeth leol o SMNR.

Bydd hyn yn creu sylfaen o wybodaeth ar gyfer cynnyrch, fel yr amlinellir gan y Ddeddf:

 • Cynlluniau Llesiant
 • Cynlluniau Datblygu Lleol
 • Cynlluniau Rheolaeth Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol
 • Cynlluniau Cwmnïau Dŵr
 • Dyma anghenion prosesau cynllunio gweithredol a statudol CNC:
  • Sylfaen o dystiolaeth leol ar gyfer SMNR a LDP
  • Canlyniadau ar gyfer cynllunio dulliau cefnogaeth wedi’i seilio ar dir
  • Addasu CC a lleddfu 

Byddwn yn dryloyw wrth arddangos sut mae Datganiadau Ardal yn dylanwadu ar gynllun busnes CNC, ac yn nodi’r cyfleoedd gorau am reolaeth gynaliadwy yn ein tyb ni. Byddwn yn defnyddio ein holl ystod o weithredoedd ac yn cydweithio ag eraill.

Bydd Datganiadau Ardal yn dylanwadu ar Gynlluniau Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd, pan fydd gweithredoedd yn cael eu hadnabod fel rhai addas i’w cwblhau gan sawl asiantaeth.

Camau Nesaf

Bydd y Datganiadau Ardal yn cael eu cadw dan arolwg, i’w haddasu yn ôl yr angen.

Gan ddefnyddio’r Fframwaith SMNR bydd gwybodaeth yn cael ei fwydo yn ôl trwy adroddiadau SoNaRR, gan alluogi’r Llywodraeth nesaf i gyhoeddi Polisi Adnoddau Naturiol newydd fyddai yn ei dro yn dylanwadu ar ddatblygiad y Datganiadau Ardal.

Rydym angen eich cymorth

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a’u partneriaid angen pobl o bob sector, sefydliad, a chymuned i gyfrannu at ddatblygiad Datganiadau Ardal.

Trwy gydol y broses, byddwn yn croesawu unrhyw fenter gan bartneriaid i lunio a gwella ymwybyddiaeth o Ddatganiadau Ardal gan ddefnyddio eu rhwydweithiau.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.