Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Blaenoriaethau a Heriau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r blaenoriaethau allweddol wrth reoli adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd gynaliadwy, a’r rhain sydd yn gosod cyd-destun ein Datganiadau Ardal

Paratowyd y Polisi Adnoddau Naturiol gan ystyried canlyniadau Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol (SONARR) a gyhoeddwyd gan CNC yn 2016.

Pa heriau sy’n wynebu Cymru?

Dyma’r heriau a’r cyfloed cenedlaethol ar gyfer rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol a luniwyd ar gyfer y Polisi Adnoddau Naturiol (NRP):

 • Gwyrdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth trwy ddatblygu rhwydweithiau ecolegol cadarn

 • Diogelu a chynyddu storfeydd carbon yn y ddaear ac ar ffurf biomas

 • Cynnal gallu cynhyrchedd trwy wella cyflwr pridd a bioddiogelwch

 • Lleihau’r perygl o lifogydd

 • Cefnogi dulliau i leddfu effeithiau newid hinsawdd, ac i addasu ar ei gyfer trwy ddefnyddio dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar yr ecosystem

 • Gwella safon aer trwy leihau llygredd sŵn a lefelau llygredd yr aer

 • Gwella safon a sicrhau digonedd dŵr

 • Ymdrechu i leihau’r pwysau sydd ar adnoddau naturiol, gan wella effeithlonrwydd adnoddau a defnyddio ynni adnewyddadwy

 • Cefnogi dulliau ataliol ar gyfer canlyniadau iechyd, gan ganolbwyntio ar faterion iechyd cyhoeddus allweddol megis llygredd aer a sŵn o ganlyniad i drafnidiaeth, segurdod corfforol, ac iechyd meddwl

 • Cefnogi ymdrechion i ymateb i ddiffyg cydraddoldeb economaidd ac iechyd

 • Cefnogi cydlyniad cymunedau

 • Cefnogi cyflogaeth gyson a chadarn

Bydd Datganiadau Ardal yn manteisio ar gyfloed i wynebu’r heriau cenedlaethol yma mewn ffordd gydlynol, yn ogystal ag unrhyw risgiau neu gyfleoedd lleol am SMNR a gafodd eu hadnabod yn ystod eu datblygiad.

Pa waith sy’n cael ei flaenoriaethu?

Mae’r Polisi Adnoddau Naturiol yn amlinellu pa weithredoedd sydd i’w blaenoriaethu wrth wynebu’r heriau a chreu canlyniadau:

 • Datblygu atebion sydd wedi’u seilio ar natur, gan ganolbwyntio ar y rhai a adnabyddir gan SoNaRR a’r PAN fel y rhai all gynnig y buddion mwyaf o ran gwella gwytnwch ein hecosystemau a chyrraedd amcanion llesiant

 • Datblygu rhwydweithiau ecolegol cadarn

 • Gwella isadeiledd gwyrdd o fewn ardaloedd dinesig

 • Rheolaeth ac addasiad o ardaloedd arfordirol

 • Cynyddu gorchudd canopi a choetiroedd hygyrch er mwyn gwella gwerth gwasanaethau ecosystemau

 • Cynnal, gwella, ac adfer gorlifdir a systemau hydrolegol er mwyn lleihau’r perygl o lifogydd a gwella safon a chynhwysedd dŵr

 • Adfer ucheldir a’i reoli er lles bioamrywiaeth, carbon, dŵr, perygl llifogydd, egni, a buddion hamdden

 • Gwella effeithlonrwydd adnoddau (gan gynnwys symudiad tuag at economi gylchog)

 • Defnyddio dulliau sydd wedi’i seilio ar ardaloedd unigol

Bydd Datganiadau Ardal yn chwilio am gyfleoedd i sbarduno gwaith ar y graddfeydd sydd fwyaf priodol- boed yn lleol, rhanbarthol, neu’n genedlaethol, a bydd yn golygu gweithredu ar draws ffiniau Datganiadau Ardal pan yn briodol. 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.