Strwythur y sefydliad

Mae strwythur ein sefydliad wedi newid.

Mae’r strwythur newydd, sydd wedi’u greu drwy ein prosiect Cynllunio’r Sefydliad, wedi’i ddylunio i’n galluogi i gyflawni yn ôl yr egwyddorion a nodwyd ar ein cyfer yn Neddfau’r Amgylchedd a Llesiant, a’r amcanion a nodir yn ein Cynlluniau Corfforaethol a Busnes. Mae wedi’i ddylunio i gyflawni’n lleol, tra byddwn yn cynnal safonau uchel ledled Cymru; ac i fod yn hyblyg ac yn wydn yn wyneb heriau’r dyfodol.

Bydd ein dull newydd ar sail lleoedd yn canolbwyntio ar saith tîm ‘lle’ (gan gynnwys tîm morol). Bydd y rhain wedi’u harwain gan ein saith Pennaeth Lle a’r gwaith gyda’r Penaethiaid Busnes yn ein cyfarwyddiaethau Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu; a Chyllid a Gwasanaethau Corfforaethol.

Strwythur y Sefydiad

Strwythur y Sefydliad (Mai 2020) *Dechrau - Haf 2020
Prif Weithredwr

Clare Pillman

Tîm Gweithredol

Ceri Davies ​

Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu ​

 

Gareth O'Shea ​

Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau 

Rachael Cunningham*

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

 Sarah Jennings*

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu, Cwsmeriaid a Gwybodaeth

Prys Davies​

Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Corfforaethol 

Tîm Arwain

Ruth Jenkins

Pennaeth Polisi RhAN 

Sian Williams / Richard Ninnes 

Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Orllewin Cymru ​

Rob Bell

Pennaeth Cyllid

Catrin Hornung 

Pennaeth Cyfathrebu

Su Turney ​

Pennaeth Datblygiad Sefydliadol

Isobel Moore 

Pennaeth Rheoleiddio a Trwyddedu

Lyndsey Rawlinson / Richard Ninnes 

Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Ddwyrain Cymru  

Martin Parkinson ​

Pennaeth TGCh

Naomi Lawrence*

Pennaeth Profiad Cwsmeriaid

Helen John ​

Pennaeth Llywodraethu

Jeremy Parr

Pennaeth Rheoli Risg Llifogydd a Digwyddiadau

Martin Cox

Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth Cymru  

​Swydd Wag

Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Busnes

Sasha Wynn Davies

Pennaeth Masnachol

Sarah Asbrey

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Helen Wilkinson

Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth Dros Dro

Martyn Evans 

Pennaeth Gweithrediadau De Orllewin Cymru

 

 

Steve Burton

Pennaeth Gwasanaethau Pobol a Lles, Iechyd a Diogelwch

Dominic Driver

Pennaeth Stiwardiaeth Tir

Mike Evans

Pennaeth Gweithrediadau Canol De Cymru

 

 

Sarah Williams*

Pennaeth Gweledigaeth 2020 a Chynllunio

 

Steve Morgan

Pennaeth Gweithrediadau De Ddwyrain Cymru 

 

 

 

 

Rhian Jardine

Pennaeth Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol

 

 

 

Datganiad o fuddiannau

Gofynnir i’r Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiannau unigol neu fuddiannau unrhyw deulu agos (a ddiffinnir fel partner, plant, rhieni a brodyr a chwiorydd) yn arbennig lle mae ar hyn o bryd, neu lle gallai fod rhyngweithiadau busnes sy’n berthnasol i rôl a chylch gwaith CNC.

Ceir chwe chategori o fuddiannau:

  • Categori 1 – Aelodaeth o’r Bwrdd Gweithredol neu’r Bwrdd Anweithredol, y Pwyllgor neu’r Ymddiriedolaeth
  • Categori 2 – Cyflogaeth â thâl, masnach, proffesiwn neu alwedigaethau
  • Categori 3 – Ecwiti/Cyfranddaliadau Perthnasol
  • Categori 4 – Tir ac Eiddo
  • Category 5 – Gweithgaredd Gwleidyddol
  • Category 6 – Unrhyw fuddiant arall (lle dymuna aelod y Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiant arall yn ôl ei ddisgresiwn ei hun)

Cofrestr o fuddiannau Chwefror 2020

Bydd y Gofrestr yn cael ei hadolygu gan y Tîm Llywodraethu.

Diweddarwyd ddiwethaf