Strwythur y sefydliad

Mae strwythur ein sefydliad wedi newid.

Mae’r strwythur newydd, sydd wedi’u greu drwy ein prosiect Cynllunio’r Sefydliad, wedi’i ddylunio i’n galluogi i gyflawni yn ôl yr egwyddorion a nodwyd ar ein cyfer yn Neddfau’r Amgylchedd a Llesiant, a’r amcanion a nodir yn ein Cynlluniau Corfforaethol a Busnes. Mae wedi’i ddylunio i gyflawni’n lleol, tra byddwn yn cynnal safonau uchel ledled Cymru; ac i fod yn hyblyg ac yn wydn yn wyneb heriau’r dyfodol.

Bydd ein dull newydd ar sail lleoedd yn canolbwyntio ar saith tîm ‘lle’ (gan gynnwys tîm morol). Bydd y rhain wedi’u harwain gan ein saith Pennaeth Lle a’r gwaith gyda’r Penaethiaid Busnes yn ein cyfarwyddiaethau Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu; a Chyllid a Gwasanaethau Corfforaethol.

Strwythur y Sefydiad

Y Prif Weithredwr - Clare Pillman​

Y Tîm Gweithredol

Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu - Ceri Davies

Cyfarwyddwyr Gweithredol Gweithrediadau - Gareth O’Shea

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol - Rachael Cunningham

Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Corfforaethol - Prys Davies​

Cfarwyddwr Gweithredol Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Gwybodaeth - Sarah Jennings​​

Y Tîm Arwain 

Pennaeth y Polisi RhAN - Ruth Jenkins  ​  

Pennaeth Rheoleiddio a Thrwyddedu - Nadia De Longhi

Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd a Digwyddiadau - Jeremy Parr

Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth - Chris Collins

Pennaeth Stiwardiaeth Tir - Dominic Driver

Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd Orllewin - Sian Williams / Martin Cox

Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Ddwyrain Cymru - Lyndsey Rawlinson 

Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth Cymru - Gavin Bown

Pennaeth Gweithrediadau’r De Orllewin - Martyn P. Evans 

Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth De Cymru - Mike Evans  

Pennaeth Gweithrediadau’r De Ddwyrain - Steve Morgan

Pennaeth Cynllunio Datblygu a’r Gwasanaeth Morol​ - Rhian Jardine

Pennaeth TGCh - Martin Parkinson ​

Pennaeth y Gwasanaethau Cymorth Busnes - Victoria Rose Piper

Pennaeth Cyllid - Rob Bell

Pennaeth Archwilio Mewnol - Jacqui Kedward

Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Corfforaethol - Prys Davies

Pennaeth Datblygu'r Sefydliad - [Vacant]

Pennaeth Llywodraethu a Ysgrifennydd y Bwrdd - Colette Fletcher

Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol - Sarah Asbrey

Pennaeth Rheoli Pobl, Lles, ac Iechyd a Diogelwch - Steve Burton

Pennaeth Gweledigaeth 2050 a Chynllunio - Sarah Williams

Pennaeth Cyfathrebu - Catrin Hornung 

Pennaeth Profiad Cwsmeriaid - Naomi Lawrence

Pennaeth Datblygu Masnachol Cynaliadwy - Elsie Grace

Datganiad o fuddiannau

Gofynnir i’r Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiannau unigol neu fuddiannau unrhyw deulu agos (a ddiffinnir fel partner, plant, rhieni a brodyr a chwiorydd) yn arbennig lle mae ar hyn o bryd, neu lle gallai fod rhyngweithiadau busnes sy’n berthnasol i rôl a chylch gwaith CNC.

Ceir chwe chategori o fuddiannau:

  • Categori 1 – Aelodaeth o’r Bwrdd Gweithredol neu’r Bwrdd Anweithredol, y Pwyllgor neu’r Ymddiriedolaeth
  • Categori 2 – Cyflogaeth â thâl, masnach, proffesiwn neu alwedigaethau
  • Categori 3 – Ecwiti/Cyfranddaliadau Perthnasol
  • Categori 4 – Tir ac Eiddo
  • Category 5 – Gweithgaredd Gwleidyddol
  • Category 6 – Unrhyw fuddiant arall (lle dymuna aelod y Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiant arall yn ôl ei ddisgresiwn ei hun)
Diweddarwyd ddiwethaf