Gwneud cais am grant ar gyfer eich prosiect

Cael gwybod am ein cyfleoedd cyllid grant presennol.

Yr hyn y bydd angen i chi ddweud wrthym

Bydd angen i chi gwblhau pedair rhan o’r ffurflen a lanlwytho dogfennau. Gallwch ei chadw unrhyw bryd a pharhau i weithio arni yn ddiweddarach.

Rhan A: Amdanoch chi

 • eich enw, eich cyfeiriad, a manylion eich sefydliad
 • gyda phwy y gallwn gysylltu a sut

Rhan B: Eich cynnig

 • crynodeb o’r hyn rydych eisiau ei wneud a pham (uchafswm o 800 o eiriau)
 • faint o gyllid rydych yn gwneud cais amdano gennym
 • pa dystiolaeth y gwnaethoch ei defnyddio i ddatblygu eich prosiect
 • beth rydych yn bwriadu ei wneud a phryd, beth rydych yn gobeithio ei gyflawni a sut y byddwch yn mesur cynnydd – dyma eich cynllun prosiect manwl

Rhan C: Cyflawni a rheoli 

 • pwy fydd ynghlwm wrth y prosiect a pham (uchafswm o 800 o eiriau)
 • sut y byddwch yn rheoli’r prosiect ac unrhyw risgiau (uchafswm o 500 o eiriau)
 • sut y byddwch yn rhoi cyhoeddusrwydd i’ch prosiect (uchafswm o 250 o eiriau)
 • sut y bydd pobl o gefndiroedd amrywiol ac o bob gallu yn cael y cyfle i gymryd rhan yn eich prosiect (uchafswm o 250 o eiriau)
 • sut y byddai eich prosiect yn hybu a datblygu'r defnydd o'r Gymraeg ac yn annog arferion dwyieithog da (uchafswm o 250 gair)

Rhan D: Cyllid

 • a ydych wedi cael cyllid gennym o’r blaen
 • pa gyllid rydych wedi’i gael gan bobl neu sefydliadau eraill

Dogfennau y bydd angen i chi eu lanlwytho

 • Eich cynllun prosiect
 • Copi o unrhyw gytundeb sydd gennych gyda sefydliadau eraill rydych yn bwriadu cydweithio â nhw i gyflawni’r gwaith
 • Dadansoddiad o gostau eich prosiect
 • Eich cyfrifiad o gostau ac amser staff
 • Polisi caffael, os oes gennych un
 • Eich datganiad rheoli cymorthdaliadau, os yn berthnasol
 • Os oes gennych gyfrifon micro-gwmni neu os yw eich cyfrifon statudol yn fwy na chwe mis oed, bydd angen eich cyfrifon rheoli arnom ni 
 • Os ydych yn sefydliad sydd newydd ffurfio ers llai na chwe mis ac nad oes gennych set o gyfrifon, bydd angen y canlynol arnom ni:
  • cyfriflenni banc a chysoniad banc ar gyfer y tri mis diwethaf, neu
  • lythyr gan y banc yn cadarnhau eich bod wedi agor cyfrif
 • Os ydych yn gwneud cais fel unigolyn, bydd angen y canlynol arnom ni:
  • copi o un o’ch biliau cyfleustodau i gadarnhau eich cyfeiriad a
  • chopi ardystiedig o’ch pasbort neu eich trwydded yrru
  • eich cyfriflenni banc ar gyfer y tri mis diwethaf


Ar ôl i chi wneud cais

Byddwn yn rhoi gwybod i chi a fu’ch cais yn llwyddiannus o fewn pedwar mis i dderbyn eich cais wedi’i gwblhau.

Os bydd angen i ni gael rhagor o wybodaeth gennych chi, byddwn mewn cysylltiad.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn anfon llythyr dyfarnu atoch. Bydd yn dweud wrthych faint y byddwn yn ei dalu i chi a phryd.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwn yn egluro pam i chi.

Cyflwyno adroddiadau cynnydd

Byddwn yn gofyn i chi anfon adroddiadau rheolaidd atom drwy gydol y prosiect fel y gallwn ryddhau’r cyllid i chi. Byddwn yn cytuno ar gyfnodau cyflwyno adroddiadau â chi yn seiliedig ar eich cynllun cyflawni’r grant.

Mater i chi yw dweud wrthym am berfformiad a chynnydd eich prosiect.

Ar ddiwedd y prosiect, bydd angen i chi anfon adroddiad terfynol atom ni.

Efallai y byddwn hefyd yn gwerthuso’ch prosiect dair blynedd ar ôl iddo ddod i ben. Mae hyn yn gyfle i chi fydd dweud wrthym sut mae eich prosiect yn cyflawni newidiadau tymor hwy y gallech fod wedi dweud wrthym amdanynt.

Os oes angen cymorth arnoch

Cysylltwch â ni ar unrhyw adeg o’ch cais os ydych yn teimlo eich bod ar goll neu’n ansicr ynghylch beth i’w wneud nesaf.

E-bost: grants.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf