Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cyfieithu

Dyddiad cau: 31 Hydref 2021 | Cyflog: £38,922 | Lleoliad: Hyblyg 

 

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb swydd

Teitl swydd

Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cyfieithu

Rhif y swydd

202914

Gradd

7, £38,922 gan godi i £43,649 dros bedair blynedd

Lleoliad

Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Cwsmer, Cyfathrebu a Gwybodaeth 

Tîm

Tîm Digidol, Brand a Chyfieithu

Yn Atebol i

Arweinydd y Tîm Digidol, Brand a Chyfieithu

Yn atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

5

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 5 – siarad ac ysgrifennu'n rhugl yn y Gymraeg

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

31 Hydref 2021

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dydd i’w gadarnhau, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

recruitment@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Heledd.evans@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm ar gyfer ein Tîm Cyfieithu mewnol sy'n tyfu! Mae hwn yn dîm prysur, sy'n rheoli'r holl wasanaethau cyfieithu ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru.

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o weithio fel cyfieithydd, neu weithio ym maes polisi'r Gymraeg.

Bydd angen dealltwriaeth ragorol arnoch o safonau'r Gymraeg a deall beth sydd ei angen, nid yn unig i gyfieithu, ond i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith hefyd.

ddydd i ddydd, byddwch yn arwain ac yn cefnogi'r tîm o gyfieithwyr, uwch-gyfieithydd a swyddog tîm i reoli a datblygu'r gwasanaeth cyfieithu ar gyfer CNC.

Bydd yna hefyd gyfle i arwain ar brosiectau megis defnyddio technoleg i'n helpu i reoli cyfieithiadau yn fwy effeithlon.

Byddwch yn ymuno â'r tîm ar adeg gyffrous, lle y byddwch yn arwain ar ddatblygu strategaeth cyfieithu CNC ac yn llywio ffyrdd o weithio yn y dyfodol.

Mae gallu cyfathrebu'n rhugl yn y Saesneg a'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. 

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y disgrifiad o'r rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a sgiliau hanfodol 
 • Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill 
 • Cyfrifoldeb dros bobl 

 

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd ag amrywiaeth o waith medrus uwch a fydd yn cynnwys tasgau technegol sylweddol neu wybodaeth arbenigol mewn disgyblaeth ddiffiniedig.
 • Y gallu i reoli prosesau sylweddol sy'n gofyn am brofiad blaenorol o reoli pobl neu brosiectau neu adnoddau eraill.
 • Bydd gennych wybodaeth lawn a/neu ddealltwriaeth o'r egwyddorion yn eich maes penodol a bydd angen ichi ddiweddaru eich gwybodaeth yn rheolaidd.
 • Profiad sylweddol a pherthnasol o weithio yn y maes gyda sgiliau mentora ac arweinyddiaeth da. Profiad o reoli timau, y gallent fod ar wasgar.
 • Fel deiliad cyllideb, bydd deiliad y swydd yn dangos craffter ariannol a chyllidebol a bydd ganddo brofiad o reoli adnoddau ariannol. Y gallu i ddangos lefel uchel o sgiliau rheoli pobl, gofal cwsmeriaid a rheoli amser/adnoddau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu sut orau i gyflawni canlyniadau disgwyliedig sy'n gofyn am ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, gydag arweiniad gan gymheiriaid. Y gallu i wneud penderfyniadau priodol mewn perthynas â rheoli digwyddiadau, a newid blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Efallai y bydd angen newid ei flaenoriaethau neu flaenoriaethau ei dîm o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reoli gweithredol yn seiliedig ar fewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, dealltwriaeth o bolisi cenedlaethol a pholisi CNC, amrediad yr opsiynau sydd ar gael, a'u goblygiadau posibl ar gyfer y busnes. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gyfrannu at y strategaeth a'r cynlluniau ar gyfer y swyddogaeth, ar y cyd ag uwch-reolwyr.
 • Cydnabyddiaeth y gallai ei benderfyniad arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arfer sefydledig ar gyfer ymdrin â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, a/neu le y gallai canlyniad gwneud y penderfyniadau anghywir gael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol/sefydliadau partner/rhoddwyr benthyciadau/
 • defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion na fydd eu canlyniadau a'u heffaith bob amser yn glir neu'n amlwg o bosibl, ac sy'n debygol o fod yn ehangach na chwmpas y swyddogaeth neu’r adran uniongyrchol, a'u bod o natur tymor canolig. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Effaith

 

 

 • Ar y lefel hon, bydd deiliad y swydd yn cael effaith a dylanwad canolig, a fydd yn cael effaith yn y tymor canolig yn gyffredinol.
 • Deall y bydd ei benderfyniadau a gweithredoedd yn cael dylanwad ar bobl eraill ac y bydd ei weithrediadau'n cael effaith tymor canolig neu hirdymor yn fewnol ac yn allanol.
 • Bydd deiliad y swydd yn nodi a rheoli risgiau i enw da.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 

 

 

 

 

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi strategaethau a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
  Y gallu i drafod materion polisi, a allai fod yn dechnegol, arbenigol neu'n fanwl, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar effeithiol, gyda'r gallu i arwain ar brosiectau allweddol sydd â rhywfaint o gymhlethdod ac sy'n gofyn am sgiliau darbwyllo effeithiol. Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig mewnbwn a chyngor – gan gynnwys ynghylch newidiadau deddfwriaethol – a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad neu ffynonellau, sy'n golygu gwneud gwaith ymchwil allanol a rhywfaint o grebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Cyfrifoldeb dros bobl

 

 

 

 

 

 

 

 • Yn nodweddiadol, bydd gan ddeiliaid y swyddi reolwyr llinell cyntaf neu arbenigwyr galluogi proffesiynol yn adrodd iddynt, ac uwch-reolwr y gallant adrodd iddo.  Gall hyn gynnwys cyfrifoldeb dros dimau mwy neu dimau sydd wedi'u gwasgaru, yn aml yn gweithio dros nifer o safleoedd.
 • Y gallu i gyflawni cynlluniau gwaith y tîm, a bod yn gyfrifol am ddatblygu staff, perfformiad staff, a llesiant ac iechyd a diogelwch y rhai sydd o dan ei reolaeth.
 • Bydd deiliad y swydd yn gwbl atebol am y bobl sy'n adrodd iddo'n uniongyrchol, ac am sicrhau cydymffurfiaeth â holl bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol.
 • Yn gyffredinol, bydd rheoli llinell yn ymwneud ag un neu ddau o dimau ar wahân sy'n ymgymryd â gwaith tebyg.

 

Gwerthoedd #TîmCNC

 • Rydym yn frwdfrydig am amgylchedd naturiol Cymru
 • Rydym yn gofalu am ein gilydd a'r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
 • Rydym yn gweithio gydag uniondeb
 • Rydym yn gwneud gwahaniaeth nawr ac ar gyfer y dyfodol
 • Rydym yn falch o wasanaethu pobl Cymru​​​​

 

Disgrifiad o'r rȏl

Diben y swydd:

Darparu cyfarwyddyd strategol ar gyfer staff y Tîm Cyfieithu, ac arwain ar ddull CNC i ddarparu gwasanaethau dwyieithog.

Hyrwyddo cydweithio rhwng y tîm ac eraill sy'n gweithio ar bolisi'r Gymraeg, a'r rheiny sy'n dylunio gwasanaethau dwyieithog. Sicrhau y gall CNC ddarparu gwasanaeth rhagorol i staff ac i bobl Cymru.

Bod yn gyfrifol am nodi a rheoli risgiau sefydliadol sy'n ymwneud â threfniadau cyfieithu.

Arwain y gwaith o feithrin a chynnal cydberthnasau da gydag uwch-reolwyr a phartneriaid allanol, gan ddylanwadu arnynt i gefnogi, mabwysiadu a chyfrannu at bolisïau a phrosesau ac i addasu eu gweithgareddau yn unol ag anghenion cwsmeriaid, busnes ac amgylcheddol. 

Datblygu dull i reoli'r gwasanaeth cyfieithu ar gyfer CNC er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cyflawni i safon ragorol o gyfieithu a gwerth am arian.

Rheoli'r Fframwaith Cyfieithu, a chydberthnasau â chyflenwyr. Datblygu a chynnal safonau cyfieithu ar gyfer y sefydliad, gan sicrhau cydymffurfiaeth a helpu i gefnogi Nodau 2050 Llywodraeth Cymru.

Rheoli, cynllunio ac adolygu'n strategol a sicrhau bod elfennau penodol o Strategaeth Profiad ac Ymgysylltiad Cwsmeriaid Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael eu cyflawni, er mwyn cyflawni’r arferion gorau o ran cyfieithu a rheoli contractau ar draws CNC.

Goruchwylio'r nodi, datblygu a chyflawni o feddalwedd cyfieithu ac ieithyddol.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Cyflenwi gwasanaeth cyfieithu integredig a phroffesiynol i gefnogi’r Cynllun Corfforaethol ac amcanion busnes Cyfoeth Naturiol Cymru, gan roi cyngor arbenigol i gleientiaid ar faterion cyfieithu strategol a gwasanaethau dwyieithog.
 • Darparu arweinyddiaeth i dîm o gyfieithwyr proffesiynol, gan sicrhau bod y sgiliau priodol yn cael eu datblygu a'u defnyddio, a bod perfformiad yn cael ei reoli'n effeithiol. 
 • Integreiddio cyfieithu i mewn i gynlluniau busnes a chorfforaethol CNC, nodi cyfleoedd ar gyfer effeithlonrwydd, gwelliannau ac arloesi – yn enwedig o ran technoleg ieithyddol.
 • Darparu'r cyswllt rhwng y Tîm Cyfieithu a pholisi'r Gymraeg a chyfrannu at strategaethau i helpu i gefnogi'r Gymraeg, tu mewn a thu hwnt i'r sefydliad.
 • Nodi ac amlinellu'r cyfarwyddyd ar gyfer datblygiad systemau ac offer i gefnogi cynnydd effeithlon ac integredig cyfieithu a helpu i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg, gan gyfrannu tuag at y nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn y flwyddyn 2050.
 • Darparu cyngor arbenigol arweiniol, cyfarwyddyd a chefnogaeth yn unol ag unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol ac arferion gorau, er mwyn tanategu’r broses o wneud penderfyniadau’n seiliedig ar risg a chefnogi canlyniadau cynaliadwy.
 • Sefydlu a chynnal cydberthnasau gwaith cadarnhaol gyda chydweithwyr cyfieithu a pholisi'r Gymraeg o fewn Llywodraeth Cymru, cyrff eraill a noddir, asiantaethau, darparwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid eraill.
 • Cyflawni gwasanaethau cyfieithu i'r Gymraeg a gwelliannau (o ran costau, effeithlonrwydd, gwerth neu ansawdd) yn unol â thargedau y cytunwyd arnynt a dangosyddion perfformiad allweddol.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i’r swydd:

Hanfodol

 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol, a phrofiad o weithio fel cyfieithydd neu olygydd o'r Saesneg/Cymraeg ar lefel uwch, neu o weithio mewn disgyblaeth ieithyddol berthnasol arall.
 • Profiad o reoli pobl a/neu reoli gwasanaeth neu brosiect.
 • Profiad a pharodrwydd i ddefnyddio technoleg er mwyn hwyluso cyfieithu ac i nodi y buddiannau o gynyddu'r defnydd o dechnoleg fel rhan hanfodol o'r broses gyfieithu.
 • Gwybodaeth ynglŷn ag amcanion polisi'r Gymraeg a safonau'r Gymraeg a sut maent yn gymwys i CNC.

Dymunol:

 1. Aelodaeth lawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (cymdeithas cyfieithwyr y Gymraeg).

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

Byddwch yn rheoli tîm neu grŵp o bobl sy'n rhan o gyflenwi a gwella gwasanaethau galluogi i ddatblygu a chefnogi'r sefydliad a'i bartneriaid o ran cydymffurfiaeth, cynllunio, perfformiad, polisi a strategaeth gorfforaethol.

Byddwch yn rheoli prosesau sylweddol, gan ymgymryd ag amrediad o waith medrus uwch sy’n cynnwys tasgau technegol sylweddol neu ddefnyddio gwybodaeth arbenigol o fewn eich disgyblaeth.

Byddwch yn dadansoddi a dehongli amrediad o wybodaeth gymhleth ac yn cyfleu hyn i eraill.

Byddwch yn gyfrifol am nodi a rheoli risgiau sefydliadol.

Byddwch yn cyflawni gwaith ymchwil yn ôl y gofyn ac yn llunio dogfennau sy'n darparu cyngor, arweiniad a barn y bydd eraill yn eu defnyddio neu'n gweithredu arnynt.

Byddwch yn dylanwadu ar waith eraill drwy eich gwybodaeth a'ch penderfyniadau, lle bydd eu heffaith i’w gweld yn fewnol ac yn allanol.

Byddwch yn gyfrifol am gyllideb ddirprwyedig.

Byddwch yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb am ddefnyddio offer a gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru yn ddiogel ac yn effeithiol.

Y bobl y byddwch yn gweithio gyda nhw

Byddwch yn ymgysylltu ag uwch-reolwyr wrth ddatblygu strategaethau a chynlluniau.

Byddwch yn rheoli tîm neu grŵp o staff sy'n cyflawni amrediad o weithgareddau cymhleth o fewn swyddogaeth arwahanol, gan sicrhau bod cynlluniau gwaith yn cael eu cyflawni, a byddwch yn hollol atebol am ddatblygiad, perfformiad a llesiant staff, yn ogystal â sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau Cyfoeth Naturiol Cymru. Gall hyn gynnwys cyfrifoldeb dros dimau sydd wedi'u gwasgaru dros nifer o safleoedd.

Byddwch yn rhyngweithio â chydweithwyr ar draws y sefydliad, gan gydweithredu ag eraill i gyflenwi polisïau a strategaethau yn effeithiol.

Byddwch yn trafod problemau polisi technegol/arbenigol gydag eraill.

Byddwch yn hwyluso a chyflenwi cyflwyniadau ar gyfer cyfarfodydd mewnol ac allanol, gan ddarparu cyngor yn ôl y gofyn.

Ble y byddwch yn gweithio

Bydd eich swydd wedi'i lleoli yn y swyddfa yn bennaf ond gall olygu teithio rhwng lleoliadau gwahanol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â gweithio mewn sefydliadau partner ac adeiladau eraill.

Yr wybodaeth a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch

Bydd gennych gymhwyster cydnabyddedig, gradd neu brofiad cyfatebol.

Bydd gennych brofiad sylweddol perthnasol o weithio mewn nifer o sefydliadau gwahanol neu rolau gwahanol o fewn sefydliad.

Bydd gennych wybodaeth a dealltwriaeth lawn o'r egwyddorion yn eich maes penodol a bydd yn ofynnol i chi ddiweddaru eich gwybodaeth yn rheolaidd.

Bydd gennych sgiliau dadansoddol sy'n eich galluogi i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth.

Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol da a'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.

Bydd gennych brofiad rheoli amlwg a byddwch yn dangos sgiliau mentora ac arweinyddiaeth dda.

Bydd gennych brofiad blaenorol o reoli adnoddau cyllid.

Byddwch yn dangos sgiliau cryf o ran rheoli pobl, gofal cwsmeriaid a rheoli amser/adnoddau.

Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i'ch swydd

Byddwch yn arwain aelodau eich tîm er mwyn eu galluogi i wireddu eu cyfraniad, trwy gymhwyso egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy i'w gwaith o ran y ffordd y maen nhw'n meddwl, yn cynllunio ac yn cyflwyno gweithgareddau.

Byddwch yn cefnogi ac yn hwyluso'r ffyrdd newydd o weithio drwy weithredu fel hyfforddwr a mentor ar draws eich tîm.

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau eich bod chi a'ch tîm yn ymwybodol o'r polisïau, y gweithdrefnau a'r prosesau sy'n ymwneud â'ch rolau, ac yn cydymffurfio â'r rhain.

Byddwch yn gyfrifol am graffu ar drafodion eich tîm er mwyn sicrhau eu bod yn cyflwyno gwerth am arian ac yn bodloni gofynion y sefydliad, gan gymryd cyfrifoldeb am hyn wrth gymeradwyo’r trafodion.

Ar gyfer cyllidebau neu brosiectau sydd wedi'u dirprwyo i chi, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y cynllun a'r cyllidebau'n cael eu datblygu'n gywir, bod amcanion y gyllideb/prosiect yn cael eu cyflawni, bod y gyllideb yn cael ei rheoli'n effeithiol, a’n bod yn cael gwerth am arian.  Bydd cyllidebau'n cael eu monitro bob mis, bydd risgiau a chyfleoedd yn cael sylw, a bydd y gyllideb yn cael ei chyflawni drwy wneud ail-ragolygon sy'n cyd-fynd â pholisïau Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymatebwr Categori 1 o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, a golyga hyn fod gennym ddyletswydd i weithio gyda phartneriaid i baratoi ar gyfer, ac ymateb i, argyfyngau a digwyddiadau yr ymdrinnir â hwy o dan y ddeddf. Efallai y bydd gofyn i'r holl staff ymgymryd â gweithgareddau, ar lefel sy’n gymesur â'r sgiliau a'r profiad sy’n ofynnol yn eu rôl, i gynorthwyo wrth sicrhau bod y ddyletswydd hon yn cael ei chyflawni.

Mae'r disgrifiad o'r rôl hon yn darparu amlinelliad eang o'r rôl, ble y saif o fewn strwythur cyffredinol Cyfoeth Naturiol Cymru, a disgwyliadau dangosol o ddeiliad y swydd. Ni fwriedir iddo ddarparu disgrifiad manwl o'r holl dasgau a gweithgareddau. Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â'r Cynllun Datblygu Personol sy'n benodol i'r swydd, sy'n amlinellu'r gweithgareddau a’r prosiectau penodol sydd i'w cyflenwi yn ystod y flwyddyn.

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf