Gweithrediadau Rheoli Perygl Llifogydd Lleoliad Addysg Uwch

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2023 | Cyflog: £21,655 - £24,408 (Gradd 2) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Cyfnod penodol am 12 mis, Lleoliad Addysg Uwch

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr

Rhif swydd: 203427

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae adnoddau naturiol gwych yng Nghymru – mynyddoedd a choetiroedd garw, tirweddau a morlinau hardd, a bywyd gwyllt anhygoel.

Maent yn hanfodol i’n goroesiad ac yn rhoi i ni'r pethau sylfaenol sydd eu hangen arnom i fyw: aer glân, dŵr glân a bwyd. Maent yn creu swyddi i filoedd o bobl fel ffermwyr, coedwigwyr a gweithredwyr twristiaeth, gan greu cyfoeth a ffyniant.

Maent yn rhoi ansawdd bywyd gwell i ni a chyfleoedd i fwynhau'r awyr agored gyda harddwch a threftadaeth naturiol Cymru yn gefndir i'r cwbl. Mae pobl yn dod o bell i'w profi. Maent wedi’u cysylltu’n gynhenid â diwylliant ac iaith Cymru.

Ein cyfrifoldeb ni yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw gofalu am adnoddau naturiol Cymru a’r hyn y maent yn ei ddarparu i ni: i helpu i leihau'r risg o lifogydd a llygredd i bobl ac eiddo, i ofalu am fannau arbennig ar gyfer llesiant, bywyd gwyllt a phren, ac i weithio gydag eraill i’n helpu ni i gyd i’w rheoli’n gynaliadwy. Mae'r bobl sy'n gweithio yma yn CNC yn meddu ar y wybodaeth, yr arbenigedd a’r brwdfrydedd i helpu i sicrhau ein bod yn rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Ynglŷn â rhaglen Lleoliad Addysg Bellach Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd

Mae'r argyfwng hinsawdd yn rhywbeth a fydd yn cael effaith arnom ni i gyd. Rhagwelir y gall Cymru ddisgwyl stormydd mwy difrifol ac aml, lefelau môr uwch, a chyfraddau uwch o erydu arfordirol yn y dyfodol.

Er mwyn sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau y gallwn fod ynddi i wynebu'r heriau hyn yn y dyfodol ac er mwyn amddiffyn cymunedau ledled Cymru rhag llifogydd, mae ein tîm Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd yn ceisio datblygu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr rheoli perygl llifogydd.

Mae gennym bedwar cyfle cyffrous ar gyfer lleoliad 12 mis â thâl ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cymhwyso’n ddiweddar ar lefel Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch a gradd, neu sy'n ymgymryd â lleoliad canol y flwyddyn fel rhan o radd berthnasol sy'n ymwneud â rheoli perygl llifogydd.

Ynglŷn â'r rôl

Lleoliad blwyddyn o hyd yw hwn ar gyfer rhywun sydd wedi cymhwyso'n ddiweddar (o fewn 18 mis) ar lefel Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd, neu sydd wrthi’n dilyn cwrs rhyngosod addysg uwch sy’n gofyn am leoliad blwyddyn o hyd, mewn pynciau cysylltiedig â rheoli perygl llifogydd fel peirianneg, gwyddorau daear, daearyddiaeth, ecoleg neu bwnc cysylltiedig.

Mae hwn yn gyfle gwych i weithio ac ennill profiad ar draws ystod o dimau gweithredol ym maes rheoli perygl llifogydd yma yn CNC.

Byddwch yn gweithio'n agos gydag arbenigwyr rheoli perygl llifogydd i helpu i gyflwyno ein rhaglenni gwaith amrywiol, a fydd yn cynnwys tasgau swyddfa a thasgau yn y maes. Yn eich rôl, byddwch yn sicrhau bod egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau.

Byddwch yn treulio amser yn y timau gweithredol canlynol:

 • Perfformiad Asedau
 • Dadansoddi Perygl Llifogydd
 • Rhybuddion Llifogydd a Hysbysu

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynorthwyo'r gwaith o gyflawni cynlluniau gwaith, a grëir gan y tîm, sy'n cyfrannu at y gwaith o gyflawni cynlluniau busnes.
 • Cynorthwyo ag ymweliadau safle, gwaith arolygon a chasglu data, gan gynnwys arolygon ar ôl digwyddiadau llifogydd.
 • Cadw cofnodion a gwybodaeth yn unol â rheoliadau/deddfwriaeth a safonau y cytunir arnynt.
 • Mynychu cyfarfodydd safle gyda chwsmeriaid mewnol ac allanol.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Wedi cymhwyso'n ddiweddar (o fewn 18 mis) ar lefel Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd, neu ar hyn o bryd yn dilyn cwrs rhyngosod addysg uwch sy'n gofyn am leoliad blwyddyn, mewn pynciau cysylltiedig â rheoli perygl llifogydd fel peirianneg, gwyddorau’r ddaear neu ddaearyddiaeth.
 2. Dealltwriaeth dda o egwyddorion rheoli perygl llifogydd, gan gynnwys rheoli perygl llifogydd naturiol.
 3. Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Y gallu i feithrin perthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr a phartneriaid.
 4. Sgiliau TGCh da (Hanfodol)
 5. Trwydded yrru lawn y DU (Hanfodol).
 6. Y gallu i ymgymryd â gwaith maes mewn amgylchedd sy'n heriol yn gorfforol o bryd i'w gilydd.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol: Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Dangos y gallu a'r parodrwydd i gyrraedd NVQ Lefel 2 o fewn un i ddwy flynedd o’i benodiad. 
 • Mae profiad ymarferol perthnasol blaenorol yn ddymunol, ond nid yn hanfodol; a enillwyd trwy brentisiaeth neu waith tebyg mewn amgylchedd arall.
 • Sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu rhesymol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i gofnodi gweithgareddau gwaith yn gywir.
 • Mae'r gallu i ddilyn cyfarwyddiadau Iechyd a Diogelwch a deall peryglon yn hanfodol.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Dangos y gallu i ddilyn cynllun gwaith y cytunwyd arno a blaenoriaethu tasgau yn sylfaenol.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd ar ei ben ei hun ar y safle a bydd angen iddo wneud penderfyniadau arferol sy'n briodol i'r rôl, gan benderfynu pryd i uwchgyfeirio materion at oruchwyliwr.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd ddyletswydd gofal tuag at ei hun ac eraill.

Effaith

 • Yn gyffredinol, bydd y gwaith o fewn maes penodol, ac mae’n bosibl y gall rhai agweddau ar y gwaith, os cânt eu gwneud yn anghywir,  effeithio ar y tîm, y bobl a'r safleoedd.
 • Byddai'r effaith yn dod i'r amlwg yn eithaf sydyn, a gellid cywiro a mynd i'r afael â'r peth yn gyflym heb i unrhyw faterion tymor hwy godi.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i gyfathrebu â chydweithwyr a gyda'r cyhoedd a thrydydd partïon, gan ddarparu gwybodaeth, gofyn cwestiynau neu ateb ymholiadau sylfaenol yn gwrtais.
 • Y gallu i gwblhau dogfennau a chofnodion ysgrifenedig sylfaenol y gallai fod angen i eraill eu hadolygu a'u llofnodi.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 31 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Chwefror 2023 ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Richard Kelland ar Richard.Kelland@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf