Cymhlethdodau cwympo coed ym Mwlch Nant Yr Arian

Mae Phytophthora Ramoum wedi difrodi coed llarwydd ar draws Cymru, gyda 6.7 miliwn o goed wedi’u cwympo hyd yn hyn.

Trosglwyddir y clefyd drwy sborau ffwngaidd yn yr aer sy’n heintio rhisgl a nodwyddau’r coed. Cadarnhawyd trydydd pwl o’r clefyd yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant Yr Arian a gofynnwyd i Cyfoeth Naturiol Cymru gwympo’r coed.

Ni fyddaf yn anghofio bore 17 Medi

Ni feddyliais y byddai e-bost gyda’r teitl “Nant Yr Arian – P.ramorum return” yn cael cymaint o effaith ar fy swydd am y 12 mis nesaf.

Wedi darllen yr Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol sy’n amlinellu ble canfuwyd y clefyd, gwyddwn y byddai hon yn ardal anodd i gwympo coed. Mae’n anodd cyrraedd y coed oherwydd y llethrau serth ac mae’r Ganolfan Ymwelwyr gerllaw gyda’i llwybrau di-ri sy’n boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr!

Y dasg gyntaf oedd diffinio’r union ardal lle'r oedd angen cwympo’r coed - galwn hyn yn ‘coupe’. Ar ôl tanio ‘Forester GIS’ (Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol) CNC i archwilio’r data daearyddol, fe ffoniais Greg Jones - ein Cynlluniwr Coedwigoedd ar gyfer Canolbarth Cymru.

Ar ôl trafodaeth hir i sicrhau bod y coed oedd ar ôl yn gallu gwrthsefyll gwynt – hynny ydy, gwyntoedd cryfion – fe benderfynon ni ar siâp y coupe.

Mae graddiant y llethr lle mae’r coed yn rhy serth i allu defnyddio cynaeafwr ac offer confensiynolNant yr Arian Coupe Map

Wedi cytuno ar siâp y coupe, fy nhasg nesaf oedd ystyried sut i gwympo’r coed a’u pentyrru wrth ochr y ffordd yn barod i gael eu cludo i felinau coed ar draws Cymru.

Gan fod graddiant y llethr mor serth ni allaf ddefnyddio cynaeafwr ac offer confensiynol i gynaeafu’r coed, felly mae’n rhaid cwympo pob coeden ar y safle gyda llif gadwyn a’u tynnu ymaith gyda system winsh cebl-craen.

Mae’r dull yma’n araf a chymhleth, diolch i’r dyddiau byr a thywydd gaeafol anwadal.

Mae yna restr hirfaith o gyfyngiadau

Gyda’r manylion wedi’u cwblhau, daeth y cynllun coupe terfynol i fy e-bost gyda manylion yr holl gyfyngiadau a pheryglon a fyddai’n gysylltiedig â chwympo’r coupe hwn.

Ar ôl llawer cwpanaid o de wrth ei ddarllen, ni allwn feddwl am restr mor hir o gyfyngiadau – mwy nag ar unrhyw coupe arall dwi wedi gweithio arno.

Yn gyntaf mae’r ganolfan ymwelwyr gyda’i llwybrau cerdded, llwybrau beicio mynydd a llwybrau rhedeg a fydd efallai angen eu cau neu eu dargyfeirio ar gyfer y gwaith cwympo coed.

Yn ail, mae yna fferm ym mhen y cwm a’r unig fynedfa ati yw drwy’r coupe. Bydd rhaid sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r cynlluniau a rhaid rhoi gwybodaeth gyfredol iddynt. Hefyd mae yna arweddion daear hanesyddol ar ôl y diwydiant mwyngloddio, a bydd angen eu diogelu.

Yn olaf, er bod archwiliad o’r safle heb ddangos unrhyw faterion cadwraeth, rhaid i mi fod yn ymwybodol o unrhyw faterion potensial drwy gydol y cyfnod cwympo coed.

Popeth yn ei le

Gyda’r cynlluniau terfynol wedi’u cyflwyno i’r tîm peirianneg sifil i baratoi’r ffyrdd ar gyfer y lorïau cludo, ein tîm gwerthu yn barod i sicrhau gwerthiant y coed, datganiadau i’r wasg wedi’u danfon ynghyd â hysbysiadau ar y cyfryngau cymdeithasol, mae popeth yn ei le i’r cwympo coedd ddechrau yn gynnar ym mis Ionawr.

Edrychwch allan am flog nesaf Tom – Adroddiad cynnydd: Ar y llwybr cywir?

Pwy yw Tom Whitchurch

Dechreuodd Tom weithio gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru fel goruchwyliwr safle ym mis Chwefror 2013, ac fe barhaodd yn yr un swydd pan grëwyd CNC. Yn haf 2015 daeth Tom yn Rheolwr Contractau Canolbarth Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru