Ein harfordir a’n moroedd

Yn dilyn lansio'r Datganiad Ardal Forol yn gynharach eleni, rydym yn cynnal digwyddiad ar-lein morol cenedlaethol ar 13 a 14 Ionawr 2021.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i bartneriaid a rhanddeiliaid sydd â diddordeb yn amgylchedd morol ac arfordirol Cymru ddod at ei gilydd. Bydd yn rhoi llwyfan ar gyfer cydweithredu, rhwydweithio a rhannu gwybodaeth ar raddfa leol a rhanbarthol, gyda'r nod o archwilio a datblygu syniadau ar gyfer prosiectau, y gellir eu datblygu.

Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn ein helpu i gyd i weithio gyda'n gilydd, i nodi a datblygu prosiectau ymarferol i fynd i'r afael â'r blaenoriaethau a'r cyfleoedd ar gyfer arfordiroedd a moroedd Cymru.

Mae’n bosibl cofrestru nawr am gyfnod cyfyngedig. Ewch i wefan Ein Harfordir a’n Moroedd i gael fwy o wybodaeth ac i gofrestru.

Rydym yn croesawu eich cyfraniad i'r digwyddiad hwn a byddem wrth ein bodd yn clywed beth ydych chi wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar, a'r hyn ydych yn gobeithio ei wneud yn y dyfodol, drwy gyflwyniadau wedi'u recordio y gallwch eu hanfon inni cyn y digwyddiad (gweler y dudalen gofrestru am fwy o fanylion). Bydd cyfleoedd i rwydweithio a thrafod cyfleoedd lleol a rhanbarthol, yn ogystal â phroblemau perthnasol sy'n wynebu amgylcheddau morol ac arfordirol Cymru heddiw, er enghraifft addasu arfordirol, ansawdd dŵr, ynni adnewyddadwy, adfer a bioamrywiaeth a chymunedau, llesiant a Covid-19. Mae'r cyfarfodydd llawn yn cynnwys detholiad o gyflwyniadau sy'n arddangos cyfleoedd ariannu yng Nghymru a straeon ac enghreifftiau o gydweithio a chyd-ddatblygu, gyda chyfleoedd i holi ac ateb gydag aelodau perthnasol o'r panel.

Rydym yn eich annog i ddosbarthu'r gwahoddiad hwn ymysg eich cydweithwyr, eich partneriaid a'ch rhwydweithiau.

Er  mwyn cael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Ein Harfordir a’n Moroedd neu os dymunwch gyfrannu i’r digwyddiad hwn cysylltwch â marine.as@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Darllenwch ragor am waith datganiadau ardal.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru