£1.2 miliwn i’r amgylchedd yng Nghymru

Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) y bydd yn buddsoddi £1.2 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf mewn prosiectau i wella’r amgylchedd ledled Cymru.

Bydd yr arian ar gael i sefydliadau trydydd sector ac awdurdodau lleol ar gael ar gyfer prosiectau ar rai o safleoedd mwyaf pwysig Cymru,  sef Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig.

Gall yr arian gael yn rhoi cyllid cyfatebol i brosiectau sy’n mynd i’r afael â phroblemau allweddol sy’n effeithio ar y safleoedd  hyn. Bydd ffocws ar sbwriel y môr, rhywogaethau goresgynnol, colli a chwalu cynefinoedd, rheoli annigonol neu amhriodol o goetiroedd a childroi effeithiau niweidiol mynediad a hamdden

Meddai Rhian Jardine, Pennaeth Cymunedau Cynaliadwy CNC:

“Diben CNC yw sicrhau fod yr amgylchedd ac adnoddau naturiol yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio. Rydym yn gwybod na allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain a bod datblygu prosiectau a phartneriaethau yn rhywbeth eithriadol werthfawr.

“Byddwn yn chwilio’n arbennig am brosiectau arloesol sy’n cyfuno gwaith cadwraeth ar rai o safleoedd pwysicaf Cymru ag elfennau sy’n gwneud gwelliannau gwirioneddol i amgylchedd, pobl ac economi Cymru.   

“Mae’r cyllid hwn gan CNC yn ychwanegu at y £4.2m a gynigiwyd eisoes i bartneriaid drwy Gymru.

“ Bydd swyddogion partneriaeth CNC yn hapus i roi cyngor rhagarweiniol petai partneriaid yn dymuno trafod syniadau. Mae ganddynt gyfoeth o brofiad proffesiynol o ddatblygu prosiectau.

“Cawsom syniadau difyr a dyfeisgar am brosiectau yn ein rownd gyllido flaenorol, ac rwy’n sicr y bydd ein partneriaid yn defnyddio’u dychymyg wrth  greu prosiectau a fydd yn mynd i’r afael â rhai o’r prif broblemau sy’n wynebu amgylchedd Cymru. ”

Bydd ffenestr yn agored hyd 7 Medi 2015.

Mwy o wybodaeth yma am gyllid.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru