Blwyddyn dda yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mwynhau blwyddyn gyntaf lwyddiannus yn ei frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon a photsio.

Ers ei greu yn Ebrill 2013, mae'r corff wedi dal 139 o enweirwyr anghyfreithlon yn cyflawni amryw droseddau, o beidio â bod a thrwydded genwair at rwydo troseddol a chamfachu.

Canlyniad hyn fu erlyniadau llwyddiannus ym mhob un ond tri achos, cyfanswm dirwyon o £18,468 ac atafaelu gêr ac offer.

Mae canlyniadau pysgota anghyfreithlon yn bellgyrhaeddol, gan fod genweirio'n werth rhagor na £150 miliwn i economi Cymru, a gall gweithgareddau genweirwyr troseddol ddifrodi holl ecoleg afon, yn ogystal ag amharu ar enweirio fel camp.

Mae swyddogion troseddu amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru wedi delio â phob math o sefyllfa yn eu hymdrechion i drechu pysgota anghyfreithlon.

Yn y de-ddwyrain, daliwyd pedwar dyn yn pysgota heb drwydded genwair yn ystod archwiliad arferol swyddogion mewn canolfan pysgota bras ger Trefynwy.

Ataliwyd tri o'r dynion ar y lan, wrth i'r pedwerydd geisio dianc yn ei gar: ond daliwyd ef pan yrrodd i mewn i gerbyd swyddog.

Dirwywyd y gyrrwr gyfanswm o £730 am y drosedd bysgota a rhwystro swyddog, a dirwywyd y lleill £197 yr un.

Mewn digwyddiad arall ar lannau Wysg, dirwywyd dau enweiriwr anghyfreithlon £600 yr un, er na ddaliasant unrhyw bysgod.

Daliwyd nhw'n pysgota ym mhysgodfa breifat Llangybi Uchaf gan aelod o'r clwb genweirio a pherchennog y bysgodfa, â chymorth Heddwas Cymorth Cymunedol lleol, a rhoddwyd eu manylion i swyddogion pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ac er nad oeddent wedi dal unrhyw bysgod y tro hwnnw, yr oedd dichon dal pysgod ymfudol, sef eogiaid, yn yr achos hwn. Cyfaddefodd y dynion geisio cymryd pysgod yn anghyfreithlon o ddyfroedd preifat: trosedd o dan y Ddeddf Dwyn.

Yn ychwanegol, dirwywyd un ohonynt £150 am bysgota heb drwydded.

Mae'r llysoedd barn a'u llach yn gynyddol ar bysgota anghyfreithlon, ac yn cosbi'n drymach, fel y £600 o ddirwy a roddwyd i ŵr o Ben-y-bont ar Ogwr y mis diwethaf am bysgota Ogwr heb drwydded genwair.

Mae'r cosbau'n tanlinellu pa mor ddifrifol yw'r troseddau hyn yng ngolwg y llysoedd, yn ogystal â bod angen swyddogion wedi'u hyfforddi'n gywir a chyda'r offer cywir.

Yn Llwchwr, bu raid i swyddogion ddelio ag un o'r mathau creulonaf o bysgota anghyfreithlon – camfachu.

Mae camfachu'n fath barbaraidd a diwahân o bysgota, trwy lusgo bachau trwy'r dŵr ar gyflymder mawr, er mwyn ceisio bachu pysgod.

Yn aml, mae hyn yn gadael rhagor o bysgod wedi'u niweidio neu'n marw yn y dŵr gan a ddygir i'r lan.

Mae eogiaid a brithyllod mudol i'w cael yn Llwchwr, a'r pysgod hyn sydd gan droseddwyr mewn golwg: a'r un yw'r sefyllfa yn y gogledd.

Mae stociau eogiaid a brithyllod mudol gwerthfawr wedi'u bygwth gan rwydo anghyfreithlon yn y Fenai, a chan enweirwyr yn defnyddio'r trwyddedau genwair anghywir i ddal eogiaid Dyfrdwy a Chlwyd wrth i'r pysgod ddychwelyd i'w mannau silio.

Mae ymgyrch Cyfoeth Naturiol Cymru yn erbyn pysgota anghyfreithlon o gymorth i gynnal y gamp ar gyfer y miloedd o enweirwyr cyfreithlon sy'n pysgota dyfroedd Cymru.

Prynir tua 60,000 o drwyddedau genwair yng Nghymru pob blwyddyn, gan gynhyrchu tua £1.25 miliwn. Gwerir peth o'r arian ar gynlluniau gwella pysgodfeydd, megis darparu cyfleusterau ar gyfer genweirwyr anabl, a chyflwyno pobl i'r gamp.

Mae angen adnewyddu trwyddedau genwair yn Ebrill, ac y mae tair ffordd y gellir eu prynu:

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae genweirio o gymorth i ddiogelu'r amgylchedd, yn atyniad mawr i dwristiaeth, ac â rhan fawr yn yr economi lleol. Mae'n bwysig ein bod ni'n parhau i ymladd pysgota anghyfreithlon fel ei fod yn parhau'n gynaliadwy ar gyfer pysgotwyr trwyddedig.

"Mae'r troseddau hyn yn rhai difrifol yn ein golwg ni, ac y mae gennym y grymoedd cyfreithiol i ymaflyd yn unigolion, atafaelu unrhyw offer anghyfreithlon cysylltiedig â'r drosedd, a rhoi gwybod amdanynt am droseddau pysgota.

"Os gwêl unrhyw un arall unrhyw bysgota anghyfreithlon, neu rywbeth amheus, dylent alw ein llinell frys ar 0800 807060. Defnyddir pob gwybodaeth yn ein brwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon a photsio."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru