Cyw gwalch y pysgod newydd yn ymuno â’r teulu yng Nghymru

View of an Osprey in flight - copyright John Williams

Mae gweilch y pysgod sy’n nythu yng Nghoedwig Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi llwyddo i fridio am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Fe deithiodd yr adar ysglyfaethus hyn yr holl ffordd o Affrica i’w nyth yng nghoedwig Hafren fis Ebrill eleni.

Ers hynny, gwelwyd un cyw yn y nyth ac mae ei gynnydd yn cael ei fonitro’n ofalus gan staff CNC sy’n cofnodi ymddygiad yr adar ac yn cadw golwg ar sut y mae pethau’n datblygu.

Meddai Steve Cresswell, Rheolwr Gweithrediadau Canolbarth Cymru yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn rheoli safleoedd fel coedwig Hafren yn ofalus iawn er mwyn gallu cynnal bywyd gwyllt, pobl a’r economi ar gyfer y dyfodol.

“Rydym wedi gweithio’n galed iawn i wneud yn siŵr fod y cynefinoedd sydd yma’n cael eu gwarchod a’u bod yn addas i bob rhywogaeth.

“Mae gweld y gweilch yn dychwelyd am y bedwaredd flwyddyn yn brofiad gwerth chweil ac mae’n dangos bod ein gwaith yn dwyn ffrwyth.”

Mae wyth o gywion wedi cael eu magu’n llwyddiannus yn y nyth yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Mae’r iâr wedi bod yn bridio ar y safle hwn ers tair blynedd, ond y llynedd oedd y tro cyntaf i’r ceiliog gyrraedd pan heliodd y ceiliog gwreiddiol oddi yno.

Meddai Steve:

“Eleni rydym yn cadw llygad gofalus ar bethau oherwydd mae yna siawns y bydd cywion y blynyddoedd blaenorol yn dychwelyd am y tro cyntaf ar ôl ymfudo i Affrica.

“Byddai’n wych gweld un o’r gweilch y pysgod a anwyd yn Hafren yn dychwelyd ac yn bridio yng Nghymru.

Caiff ymwelwyr eu croesawu, ond nifer cyfyngedig o leoedd parcio a chyfleusterau sydd yn yr ardal.

Ceir cuddfan fechan ar y safle, ond ni all ymwelwyr fynd o fewn 400 metr i’r nyth rhag ofn iddynt darfu ar yr adar.

Yn y cyfamser, mae Canolfan Gweilch Dyfi ger Machynlleth hefyd wedi gweld eu gweilch yn dychwelyd yno eleni, ac mae’r rhain yn ogystal wedi cael tri o gywion.

Mae gan y safle hwn, a reolir gan Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn, we-gamerâu byw a gwirfoddolwyr ar y safle i ddweud mwy wrth bobl am yr adar ysglyfaethus prin hyn sy’n ymweld â’r safle bob blwyddyn.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru