Efallai mai cam yn ôl mewn amser yw’r ffordd ymlaen

Man standing next to two horses

Mae Tîm Rheoli Tir Cyfoeth Naturiol Cymru wedi troi’r cloc yn ôl drwy ddefnyddio sgiliau coedwigo traddodiadol i deneuo ardal o goetir sensitif yn ne ddwyrain Cymru.

Yng Nghoetir Gwern Ddu, ger Rhydri, mae cedrwydd coch a sbriws Norwy wedi cael eu cwympo o amgylch coed yn llawn dwf i wella lefelau golau a chynyddu cyfraddau aildyfiant naturiol rhywogaethau o goed llydanddail.

Gan fod hwn yn goetir PAWS (Planted Ancient Woodland Sites) bydd y gwaith hwn yn helpu i’w adfer ac yn gwella’r amgylchedd naturiol.

Defnyddiwyd tri cheffyl Ardennes o Rowan Working Horses, Trefynwy i gwympo a thynnu’r coed oedd wedi eu clustnodi o’r safle. Cafodd y coed eu cwympo â llaw a’u tynnu yn gyfan i ardal agored lle gellid eu trawstorri yn feintiau llai. Cafodd y pren hwn wedyn ei gludo i ardal bentyrru ar gerbyd wedi ei dynnu gan geffyl.

Yn ystod y pedwar diwrnod tynnodd y tri cheffyl 47 tunnell o bren i gyd, gan gynhyrchu logiau ar gyfer melin lifio leol a phren ar gyfer y gwaith biomas ym Maglan.

Meddai Jonathan Singleton, Syrfëwr Cynllunio, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r gelfyddyd hynafol hon o dorri a thrin coed yn ddull o dynnu pren amgylcheddol sensitif a bach ei effaith ac mae’n ddelfrydol ar gyfer rheoli coetir trwchus.

“Corlannwyd y ceffylau dros nos yn y coed a bydd eu troedio ysgafn ar y ddaear yn cynorthwyo aildyfiant naturiol yn ogystal â diogelu bioamrywiaeth ac ardaloedd amgylcheddol sensitif, gan gynnwys gwâl moch daear yn yr ardal.

“Petaem ni wedi defnyddio peiriannau coedwig arferol byddem wedi gorfod creu llwybr newydd drwy’r ardal, a fyddai o bosibl wedi achosi difrod ac erydiad, a byddai hynny wedi effeithio ar dyfiant newydd am gryn amser.  Roedd y ceffyl yn gallu gweithio ar y safle gan ddefnyddio’r llwybrau oedd yn bodoli eisoes ac roedd hynny’n ganlyniad da i’r ardal anodd a sensitif hon.

“Roedd hwn yn brofiad lledrithiol ac yn gyfle rhagorol i weld swyddogaeth draddodiadol ceffyl ar y tir.”

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru