Asesu cais am drwydded ar gyfer gorsaf bŵer newydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n asesu cais am drwydded amgylcheddol i weithredu gorsaf bŵer nwy newydd yn Sir Benfro.

Asesir y cais gan South Hook CHP Limited yn llawn gan swyddogion arbenigol i gadarnhau pa effaith y gallai hyn ei gael ar yr amgylchedd naturiol, bywyd gwyllt a phobl leol.

Lansiwyd ymgynghoriad trylwyr yn ceisio barn arbenigol sefydliadau proffesiynol, ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gwahodd pobl i ddweud eu dweud hefyd.

Dyddiad cau’r ymgynghoriad yw’r 10 Ionawr 2014.

Bydd y safle gwres a phŵer gyfunol arfaethedig wrth ymyl y derfynell South Hook Liquefied Natural Gas (LNG) presennol, a bydd yn medru cynhyrchu hyd at 500Megawatts o drydan os bydd yn cael caniatad.

Defnyddir y trydan i gwrdd â gofynion ynni presennol terfynell LNG, yn ogystal â chyflenwi cartrefi a busnesau drwy’r grid cenedlaethol.

Defnyddir y rhan fwyaf o ynni’r orsaf bŵer gan derfynell LNG i anweddu’r nwy hylifedig naturiol. Rhyddheir unrhyw wres dros ben i’r awyr.

Nid yw’n fwriad oeri dŵr na thynnu dŵr o ddyfrffordd Aberdaugleddau.

Dywedodd Phill Pickersgill, o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym wrthi’n cynnal asesiad trylwyr o’r cais hwn, ac yn edrych ar unrhyw allyriadau o’r orsaf bŵer arfaethedig.

“Byddwn yn edrych yn ofalus ar yr effaith a gaiff, ac os bydd hyn yn achosi unrhyw niwed i’r amgylchedd neu phobl sy’n byw gerllaw, ni fyddwn yn caniatáu’r drwydded hon onid ydym yn fodlon na fydd yn cael effaith sylweddol.

“Rydym yn annog pobl i ymweld â’n gwefan lle gallant weld y cais yn fanylach, a sut y gallant ymateb i’r ymgynghoriad. Byddwn yn ystyried pob sylw perthnasol pan fyddwn yn penderfynu’n derfynol.”

Yn ogystal a trwydded amgylcheddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru, bydd y safle angen caniatad gan DECC (yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd) cyn y gall cael ei adeiladu.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru