Hwb i boblogaethau pysgod Afon Tawe wrth i lwybr pysgod agor safleoedd silio newydd

Fish pass on the River Tawe in Panteg

Mae pysgod eiconig fel yr eog a’r siwin wedi cael cryn hwb, oherwydd yn awr gallant gyrraedd y safleoedd silio gorau ar ôl i lwybr pysgod gael ei atgyweirio.

Cafodd y gwaith £58,000 ar lwybr pysgod Afon Tawe ym Mhanteg ei wneud gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), gyda help gan y Canal & Rivers Trust.

Mae’r gored, sy’n eiddo i’r ymddiriedolaeth hon, yn strwythur hanesyddol sy’n bwydo dŵr i rannau uchaf Camlas Abertawe. Mae gan y gored lwybr pysgod eisoes; ond gan fod gwely’r afon wedi cael ei erydu ymhellach i lawr, roedd y llwybr pysgod hwn wedi mynd fwy neu lai yn amhosibl ei ddefnyddio.

Yn ystod y prosiect cafodd 380 o dunelli o gerrig bloc eu cludo i lawr yr afon, gan fynd dros dorlan 8m o uchder, prif garthffos Dŵr Cymru/Welsh Water a chwlfer cyflenwad dŵr.

Dyma’r eilwaith i welliannau gael eu gwneud i’r gored ers iddi gael ei hadeiladu yn y 1800au. Defnyddiodd y gwelliant cyntaf goncrid a dur i foderneiddio’r gored ac i osod y llwybr pysgod cyntaf yn y 1980au.

Meddai Dave Charlesworth, Rheolwr Prosiect Pysgodfeydd Cynaliadwy:

“Mae’r eog a’r siwin yn rhywogaethau eiconig yng Nghymru, ac yn rhan bwysig o iechyd ein hafonydd. Maen nhw hefyd yn werth miliynau i economi Cymru.

“Ein nod yw sicrhau bod ein hafonydd yn y cyflwr gorau posibl, fel y gallant gynnal poblogaethau iach o bysgod.

“Mae’r strwythur ym Mhanteg wedi bod yn rhwystr i bysgod ymfudol ar Afon Tawe ers blynyddoedd lawer. Yn awr, mae hi’n llawer haws i’r pysgod gyrraedd eu cynefinoedd silio enfawr.”

Cafodd y prosiect ei ariannu’n rhannol gan y rhaglen Ewropeaidd “Salmon for Tomorrow” a Llywodraeth Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru