CFfI Brycheiniog yn plannu coed derwi ddathlu’i ben blwydd yn 80

NRW and a group of volunteer members from Brecknock YCF planting the oak saplings

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi rhoi glasbrennau coed derw i Glwb Ffermwyr Ifanc (CFfI) Brycheiniog er mwyn dathlu pen blwydd Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn 80.

Bu CNC a chriw o wirfoddolwyr, gan gynnwys aelodau’r CFfI, yn plannu glasbrennau coed derw ddydd Gwener 23 Mawrth, fel rhan o goetir collddail cymysg, a leolir ar hyd Llwybr Taf yng nghoedwig Tal-y-bont. 

Mae coedwig Tal-y-bont yn gefndir i brosiect peilot yng Nghymru. Mae’r prosiect yn gweithio mewn partneriaeth â Dŵr Cymru Welsh Water fel y gellir rheoli Ystad Goed Llywodraeth Cymru mewn ffordd wahanol er mwyn gwella’r amgylchedd, gan gynnwys ansawdd dŵr Afon Taf. 

Meddai Marc Williams, Uwch Aelod y llynedd o Glwb Ffermwyr Ifanc Brycheiniog: 

“Caiff yr hen ddywediad “O fes bach y tyf derw mawr” ei adlewyrchu yn y cyfleoedd i ennill sgiliau a phrofiad newydd a meithrin cyfeillgarwch gydol oes, sef pethau y mae’r CFfI wedi’u rhoi i’w aelodau yn ystod yr 80 mlynedd diwethaf a phethau y bydd yn parhau i’w rhoi yn y dyfodol. 

“Mae coetir y CFfI wedi’i blannu mewn lleoliad delfrydol er mwyn i’r cyhoedd allu’i weld a’i werthfawrogi wrth i’r coetir dyfu a datblygu. 

“Mae’r dull cydgysylltiedig yma ar gyfer rheoli ein hadnoddau naturiol er mwyn creu amgylchedd iachach a gwytnach yn deyrnged haeddiannol i’r mudiad ieuenctid cefn gwlad mwyaf yng Nghymru.” 

Meddai Michael Cresswell, Swyddog Rheoli Tir yn Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Rydym yn rhoi dull cydgysylltiedig ar waith ar gyfer rheoli ein hadnoddau naturiol er mwyn creu amgylchedd iachach a gwytnach. 

“Rydym yn falch dros ben o gefnogi CFfI Brycheiniog a darparu cynefinoedd newydd i fywyd gwyllt a choed a fydd yn helpu i wella ansawdd y dŵr yn yr afon. 

“Gobeithio y bydd y gwaith yma’n gwella dealltwriaeth ffermwyr ifanc o’r hyn sy’n digwydd wrth reoli coedwigoedd, a gobeithio y bydd hyn yn arwain at reolaeth fwy cydgysylltiedig yn y dyfodol."

Yn draddodiadol, derwen fawr yw symbol pen blwydd yn 80. Mae’n dynodi nerth a hirhoedledd, gyda’r canghennau’n cynrychioli teulu sy’n tyfu a’r mes yn arwydd o dwf a photensial diderfyn. 

Cafodd y glasbrennau coed derw sy’n cael eu plannu dan y bartneriaeth hon eu rhoi gan Cyfoeth Naturiol Cymru; Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro ac Eryri, ynghyd â Tilhill Forestry.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru