Cyrraedd carreg filltir arall wrth ddymchwel pont

Image of the old spring gardens bridge

Cyrhaeddir carreg filltir bwysig yr wythnos hon yn y gwaith o greu cynllun atal llifogydd i amddiffyn pobl mewn dros 400 o dai yn Llanelwy.

Bydd hen bont Spring Gardens, a oedd yn rhannol wedi rhwystro llif afon Elwy yn ystod llifogydd dinistriol Tachwedd 2012, yn cael ei dymchwel.  

Mae’r hen bont wedi’i disodli gan bont newydd, sy’n uwch ac yn lletach na’r hen un.

Bydd Dawnus, contractwyr Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), yn dechrau’r gwaith o wared yr hen bont ddydd Llun 25 Medi 2017, gyda’r trawstiau yn cael eu codi o’u lle ddydd Iau 28 Medi 2017, gan weithio gyda chwmni craen Bob Francis.

Am y tair wythnos nesaf, dim ond o gyfeiriad Mount Road y bydd hi’n bosib cael mynediad i barc carafannau Spring Gardens - tan fydd y ffyrdd bob ochor i’r bont newydd wedi’u cwblhau.

Mae CNC a Dawnus yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Yn y cyfamser, mae’r gwaith yn parhau ar adeiladu amddiffynfeydd newydd uwch drwy’r ddinas i lawr yr afon o Lower Denbigh Road.

Gyda’i gilydd, bydd hyn yn cyfrannu at leihau’r perygl llifogydd i’r ddinas.

Dywedodd Keith Ivens, Rheolwr Llifogydd Gogledd a Chanolbarth Cymru CNC: “Mae cael gwared â Phont Spring Gardens yn garreg filltir bwysig yng nghynllun atal llifogydd Llanelwy.

“Mae amddiffynfeydd y cynllun i’w cwblhau cyn y gaeaf, a bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r bobl sy’n byw a gweithio yn Llanelwy.

“Nid ydym yn gallu atal llifogydd rhag digwydd bob tro, ond credwn fod gennym gynllun cadarn ar gyfer Llanelwy fydd yn lleihau’r perygl yn sylweddol ac yn rhoi tawelwch meddwl i bobl y ddinas.

“Rydym yn ddiolchgar i bobl leol am eu cefnogaeth a byddwn yn rhoi gwybodaeth iddynt ar hyd pob cam o’r gwaith.”

Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, bydd y cynllun yn dod â buddion hamdden i’r ddinas drwy wella llwybrau cerdded a beicio.

A bydd yn rhoi hwb i fioamrywiaeth drwy blannu coed a chlychau’r gog, a gosod blychau nythu a blychau ystlumod.

Gall unrhyw un sy’n poeni am lifogydd wirio ei risg llifogydd, a chanfod a oes gwasanaeth rhybuddio rhag llifogydd rhad ac am ddim ar gael yn eu hardal drwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188 neu fynd i www.naturalresources.wales/flooding.

Mae rhagor o wybodaeth am gynllun rheoli perygl llifogydd Llanelwy ar wefan CNC naturalresources.wales/stasaph

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru