Trigolion Aberteifi yn cael eu gwahodd i glywed cynigion ynghylch llifogydd

Caiff trigolion Aberteifi eu gwahodd i ddod i sesiwn galw heibio i drafod materion yn ymwneud â llifogydd yn y dref.

Mae hyn yn digwydd wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) asesu potensial cynllun llifogydd newydd i warchod y 113 o adeiladau sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd llanwol.

Yn y digwyddiad, bydd staff o CNC yn awyddus i siarad â phobl yr ardal am eu profiadau o lifogydd er mwyn casglu gwybodaeth a allai eu helpu gyda chynllun posibl yn y dyfodol.

Meddai Phill Pickersgill, Rheolwr Perygl Llifogydd yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Gwyddom fod trigolion Aberteifi wedi dioddef llifogydd dro ar ôl tro, mor ddiweddar â mis Tachwedd diwethaf, ac yn ystod y stormydd ofnadwy a achosodd ddifrod ar draws ein harfordir fis Ionawr diwethaf.

“Rydym yn awyddus iawn i glywed eu profiadau wrth inni ystyried dewisiadau posibl ar gyfer cynllun newydd ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd. Mae gwybodaeth leol am yr ardal yn bwysig inni, a bydd unrhyw wybodaeth a gasglwn yn y digwyddiadau’n cyfrannu at ein penderfyniadau.

“Er na allwn bob amser rwystro llifogydd yn llwyr, ein gobaith yw y bydd ein hymchwiliadau’n ein harwain at gynlluniau cadarn a fydd yn helpu i reoli a lleihau perygl llifogydd yn yr ardal.”

Mae gwasanaeth rhybuddion llifogydd llanwol rhad ac am ddim ar gael eisoes i drigolion Aberteifi, ac mae 86 o bobl eisoes wedi cofrestru ar ei gyfer. Yn dilyn y llifogydd a gafwyd y gaeaf diwethaf, mae CNC wedi helpu trigolion yr ardal i sefydlu cynllun llifogydd cymunedol ar y cyd â chynghorwyr lleol.

Bydd y sesiynau galw heibio’n cael eu cynnal yn swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion, Stryd Morgan, Aberteifi ar y dyddiadau a ganlyn:

Dydd Llun 19eg, Dydd Mawrth 20fed, Dydd Iau 22ain a Dydd Gwener 23ain Ionawr – rhwng 10am-12.30pm a 1.30pm-3.30pm.

Dydd Mercher 21ain Ionawr – rhwng 10am-12.30pm a 1.30pm-7pm.

Dydd Llun 26ain, Dydd Mawrth 27ain, Dydd Mercher 28ain a Dydd Gwener 30ain Ionawr – rhwng 10am-12.30pm a 1.30pm-3:30pm.

Dydd Iau 29ain Ionawr – rhwng 10am-12.30pm a 1.30pm-7pm.

Gall pobl drefnu apwyntiadau ymlaen llaw trwy e-bostio mandy.thomas@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ffonio 0300 065 4061.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru