Elusennau’n elwa ar droseddau amgylcheddol Dŵr Cymru Welsh Water

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi ymrwymo i warchod pobl a’r amgylchedd rhag effeithiau llygredd.

Er mwyn gwneud hyn, mae CNC nid yn unig yn mynd ar ôl troseddwyr yn y ffordd draddodiadol trwy’r llysoedd, ond mae hefyd yn defnyddio dulliau arloesol i wneud yn iawn am y niwed a achoswyd gan achosion o lygredd.

Mae camau fel ymgymeriadau gorfodi a sancsiynau sifil – lle y mae cwmnïau sydd wedi cyflawni troseddau’n gwneud cyfraniad ariannol i grwpiau amgylcheddol – nid yn unig o fudd i’r gymuned, ond mae’n caniatáu i CNC ddefnyddio’i adnoddau i fynd ar ôl troseddwyr eraill.

Fel yr esbonia Jane Chapman, Prif Gyfreithiwr yn CNC:

“Ein rôl yw sicrhau y gall busnesau weithredu’n llwyddiannus heb niweidio pobl na’r amgylchedd. Fe all hyn gynnwys erlyn, ond mewn rhai achosion gall fod er lles y cyhoedd inni ystyried dewisiadau eraill yn hytrach na mynd trwy’r llysoedd.

“Mae’r dull hwn yn enghraifft o CNC yn cyflawni ei rôl hollbwysig er lles y gymuned ehangach.”

Yn ddiweddar, cafodd dau gynnig ar gyfer ymgymeriad gorfodi gan Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW) eu derbyn. Arweiniodd hyn at gyfrannu mwy na £100,000 at amrywiol elusennau ar ôl dwy enghraifft ar wahân o dorri amodau trwydded.

Yn gyntaf, cafodd amodau trwydded eu torri yng ngwaith trin carthion Tŷ Gwyn ger Bwcle. Oherwydd hydrobrêc diffygiol sy’n rheoli llif dŵr yn y gwaith, fe lifodd carthion amrwd i Ddraen y Ffowndri, isafon Afon Alun, dros gyfnod o ddwy flynedd.

Roedd y carthion yn fygythiad i bysgod a mathau eraill o fywyd dyfrol.

Rhoddodd DCWW gyfraniad o £40,000 i’r Welsh Dee Trust i arolygu cynefinoedd dalgylch Afon Alun a rhoi prosiectau ar waith i wella dalgylch yr afon; £10,000 i Glwb Pysgota Plu Wrecsam a’r Ardal; ac £20,000 i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i gyflwyno gwelliannau i gynefin Afon Alun a Chynllun Tirweddau Byw Corsydd Môn.

Ac yn ail, pan aeth lefelau alwminiwm Gwaith Trin Dŵr Alwen – gwaith trin dŵr yfed DCWW ger Corwen – uwchlaw amodau’r drwydded ar ôl i falf mewnfa ddiffygiol ganiatáu i waddodion o falf wrth gefn fynd i mewn i’r afon.

Mae alwminiwm mewn dŵr asidig yn cynyddu’r gwenwyn i bysgod, ac yn y fan yr aeth y gwaddodion i’r dŵr mae Afon Alwen yn asidig.

Rhoddodd DCWW gyfraniad o £27,000 i’r Maraine Conservation Society i gefnogi eu hymgyrch ‘Wet Wipes Turn Nasty When You Flush Them’ yng Nghymru, a fydd yn gwella amgylchedd y môr ar hyd arfordir Cymru; a £5,000 i’r Welsh Dee Trust i’w helpu gyda’u prosiectau i wella’r cynefin silio yn nalgylch Afon Alwen.

Ymhellach, talodd DCWW £3,488 a £2,692 mewn costau i CNC.

Meddai Huw Evans, Cyfarwyddwr y Welsh Dee Trust:

“Mae’r Welsh Dee Trust yn croesawu dull CNC mewn perthynas ag ymgymeriadau gorfodi.

“Mae’n bwysig i’r llygrwr dalu er mwyn atgyweirio ac unioni’r niwed a achoswyd, ac mae’r Welsh Dee Trust o’r farn ei bod yn hanfodol i’r arian aros oddi mewn i’r dalgylch fel y gellir rhoi camau adfer ar waith.”

 Ychwanegodd Jane:

“Mae defnyddio ymgymeriadau gorfodi yn arbed amser ac arian i CNC ac yn rhyddhau ein hadnoddau cyfreithiol fel y gallwn fynd ar ôl ac erlyn troseddwyr amgylcheddol eraill.

“Gall unrhyw drydydd parti gynnig ymgymeriad gorfodi, cyn belled â bod trosedd berthnasol wedi’i chyflawni.

“Ar gyfer rhai troseddau’n unig y gallwn ddefnyddio ymgymeriadau gorfodi, ond gallant ein helpu i sicrhau bod sefydliadau’n cydymffurfio â’r gyfraith, gan gael gwared ag unrhyw fudd ariannol a’u gorfodi i fynd i’r afael â’u busnes mewn ffordd gyfrifol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru