Pryder wrth i danau gwersyll a sbwriel fygwth bywyd gwyllt

A pile of rubbish next to a land rover

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn i bobl beidio â chynnau coelcerthi na gadael sbwriel ar eu hôl pan fyddant yn ymweld â gwarchodfeydd natur, oherwydd fe all hyn fygwth y bywyd gwyllt sy’n byw yno.

Mae hyn yn dilyn digwyddiad yng Ngwarchodfa Natur Dyfi Ynyslas, ger Aberystwyth, lle cynhaliwyd parti ar y traeth dros benwythnos gŵyl y banc.

Penderfynodd y rhai oedd yn y parti wersylla ar y warchodfa natur, a chawsant eu deffro fore dydd Llun Gŵyl y Banc gan staff gwarchodfa CNC a Heddlu Dyfed Powys, a gofynnwyd iddynt gael gwared â’u sbwriel a symud eu pebyll cyn gadael y safle.

Roedd arwyddbyst ac arwyddion diogelwch y cyhoedd ar y warchodfa wedi cael eu defnyddio fel tanwydd ar gyfer coelcerth, ac roedd ysgyrion gwydr a sbwriel o fath arall ar wasgar o gwmpas eu cerbydau.

Hefyd, casglwyd nifer fawr o boteli plastig, caniau, papurau bwyd a sbwriel cyffredinol oddi ar y safle dros benwythnos gŵyl y banc, sef safle a gaiff ei redeg gan CNC.

Meddai Ali Chedgy, Rheolwr Gwarchodfa Cynorthwyol Ceredigion, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae gwarchodfeydd natur yn lleoedd gwych i bobl fwynhau natur a dod yn nes ati, ond maen nhw hefyd yn gartref i’r bywyd gwyllt toreithiog, amrywiol a gwerthfawr sydd gennym yng Nghymru.

“Gofynnwn i’r holl ymwelwyr fod yn ystyriol yn ystod eu hymweliad, a bod yn ymwybodol o’r effaith niweidiol y gall tanau, tân gwyllt a sbwriel ei gael ar y warchodfa.

Gall coelcerthi fod yn andwyol i’r safle a’i fywyd gwyllt, yn ogystal â bod yn beryglus i fywydau pobl, oherwydd fe all y glaswellt sych hir gynnau tân yn rhwydd yn sgil sbarc strae neu foncyff heb ei ddiffodd.

Ymhellach, gall unrhyw sbwriel a gaiff ei adael ar y warchodfa gynnwys cemegau a allai achosi niwed neu farwolaeth i anifeiliaid pe baent yn eu bwyta.

Ychwanegodd Ali:

“Mae bywyd gwyllt yn rhan bwysig o’n hamgylchedd, ein treftadaeth a’n diwylliant yma yng Nghymru.

“Fe allai cynnau tân gwersyll neu dân gwyllt ar warchodfa natur fod yn hwyl, ond mae’n beryglus i’r bywyd gwyllt, i’r cynefinoedd sy’n gartrefi iddyn nhw, a hefyd i’r bobl sy’n byw gerllaw.”

Mae ambell warchodfa natur yng Nghymru yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) neu’n Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA). Golyga hyn eu bod yn cael eu gwarchod gan y gyfraith, ac y gellid ystyried unrhyw niwed iddynt fel trosedd.

Os gwelwch bobl yn cynnau tanau neu dân gwyllt ar Warchodfa Natur Genedlaethol, ffoniwch linell argyfwng 24 awr Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0800 807060.