Gwaith adeiladu i ddechrau ar gynllun llifogydd y Rhath

View of Waterloo Gardens in Roath

Gwahoddir pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd i ddod i ddigwyddiad galw-heibio i ganfod mwy am y cynlluniau diweddaraf i leihau’r perygl o lifogydd i fwy na 400 eiddo yn y Rhath.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi penodi’r contractwr Dawnus i ymgymryd â gwaith adeiladu’r cynllun llifogydd, a dylai’r gwaith hwn ddechrau ddiwedd mis Ionawr, a hefyd mae CNC wedi penodi artist o Gymru i greu gwaith dylunio ar gyfer Gerddi Melin y Rhath. 

Cynhelir y sesiwn galw heibio, rhwng 3pm a 7pm ar 11 Ionawr 2017 yng Nghlwb Rygbi Sant Pedr, a bydd yn gyfle i bobl ofyn cwestiynau ynglŷn â’r cynllun i’r rhai sy’n gyfrifol am weithredu’r prosiect a hefyd bydd yn gyfle iddynt glywed sut y gallant helpu i lunio’r gwaith dylunio yn ystod y misoedd nesaf. 

Meddai Tim England, Rheolwr Perygl Llifogydd CNC: 

“Gall llifogydd ddifetha bywydau pobl. Mae cadw cymunedau’n ddiogel a lleihau’r perygl sy’n deillio o lifogydd yn swyddogaeth bwysig inni. 

“Mae’r sesiwn galw heibio yn gyfle i bobl siarad â’r cwmni a fydd yn adeiladu’r cynllun, i ddysgu sut y bydd yn lleihau’r perygl o lifogydd ac yn fanteisiol i’r ardal, ac mae’n gyfle hefyd iddynt holi cwestiynau posibl am y cam adeiladu. 

“Hefyd rydym eisiau gweld pobl yn cyfrannu at greu’r gwaith dylunio newydd yng Ngerddi Melin y Rhath. Mae gan yr artist, Rubin Eynon, syniadau ardderchog ac mae’n awyddus i rannu’r rhain â’r gymuned. 

 “Galwch draw am sgwrs – byddem yn gwir werthfawrogi eich sylwadau.” 

Mae mwy na 400 o gartrefi a busnesau'r ardal mewn perygl o ddioddef llifogydd o Nant Lleucu. Bydd y cynllun yn cynyddu’r lefel diogelwch ar gyfer y gymuned o 1 mewn 5 i 1 mewn 75 siawns o lifogydd mewn unrhyw flwyddyn. 

Bydd y gwaith yn digwydd o Ffordd Penylan, drwy Erddi Nant Lleucu, Gerddi Melin y Rhath, Gerddi Waterloo a Gerddi’r Rheilffordd. Bydd y cynllun yn cynnwys waliau ac argloddiau llifogydd newydd, bydd yn lledu sianel yr afon ac yn gwella’r nifer o bontydd er mwyn cynyddu’r cynhwysedd ar gyfer llif y nant. Bydd tirlunio trefol yn cael ei ddefnyddio i liniaru rhywfaint ar y nodweddion hyn. 

Os hoffech ragor o wybodaeth a chael y newyddion diweddaraf ar gynllun llifogydd y Rhath gallwch ymweld â www.cyfoethnaturiol.cymru/yrhath

Gall unrhyw un sy’n pryderu am lifogydd ddarganfod beth yw ei risg llifogydd, a gweld a oes gwasanaeth rhybuddio llifogydd rhad ac am ddim ar gael yn ei ardal drwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188 neu drwy ymweld â www.cyfoethnaturiol.cymru/llifogydd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru