Ymgynghoriad ynghylch cynigion CNC ar gyfer saethu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn i bobl gyflwyno sylwadau ynghylch ei gynigion ynglŷn â saethu ar ei dir.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn dilyn adolygiad a fu’n ystyried a yw arfau tanio’n cael eu defnyddio am y rhesymau cywir, yn yr amgylchiadau cywir ac yn y ffordd fwyaf cynaliadwy.

Ymhellach, aeth yr adolygiad ati i weld sut y mae eraill yn defnyddio tir a reolir gan CNC, yn cynnwys ar gyfer saethu ffesantod, gan ystyried toreth o wybodaeth a gyflwynwyd gan randdeiliaid.

Mae’r papurau ymgynghori’n nodi’r dystiolaeth a’r dewisiadau amgen posibl cyn nodi argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Yn ôl y cynigion dylai CNC wneud y canlynol:

  • parhau i ddefnyddio arfau tanio i reoli’r difrod a wneir gan anifeiliaid gwyllt ar y tir a reolir ganddo, pan fo hyn yn hanfodol ar gyfer Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy
  • ystyried pob cais am ganiatâd i fynd ar ei dir i reoli anifeiliaid gwyllt sy’n effeithio ar dir ein cymdogion
  • ystyried gosod tir ar brydles ar gyfer magu a saethu ffesantod a hela adar gwyllt pan na fydd hyn yn effeithio’n negyddol ar ein gallu i reoli’r ardaloedd hyn yn gynaliadwy

Meddai Ceri Davies, Cyfarwyddwr Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn CNC:

“Rydym eisiau gwneud yn fawr o’r tir a reolir gennym er budd pobl, economi ac amgylchedd Cymru.

“Fel rheolwr tir, mae hyn yn golygu ystyried y ffordd orau o sicrhau ein bod yn taclo’r dirywiad parhaus yn ein bywyd gwyllt tra’n gwarchod anifeiliaid a chynefinoedd prin.

“Fe wyddom y bydd yna farn wahanol ynglŷn â saethu. Dyma pam rydym eisiau bod yn agored ac yn glir ynglŷn â’r dystiolaeth sydd wedi’i chasglu gennym a’r penderfyniadau a wnawn.”

Crëwyd yr adolygiad oherwydd goblygiadau Deddf yr Amgylchedd (Cymru), ac yn dilyn pryderon a fynegwyd gan randdeiliaid.

Bydd yr ymgynghoriad ar waith tan 25 Ebrill. Gellir gweld y dogfennau ymgynghori ar naturalresources.wales/ShootingReviewConsultation?lang=cy

Ar ôl ystyried yr ymatebion, bydd Bwrdd CNC yn cytuno ar ei ddull o ymdrin â saethu ar dir CNC yn y dyfodol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru