Ymgynghoriad ar drwydded ddrafft i gyfleuster gwastraff Glannau Dyfrdwy

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn bwriadu caniatáu trwydded amgylcheddol i gyfleuster ‘ynni o wastraff’ yng Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint.

Daeth cais am drwydded i law CNC oddi wrth Wheelabrator Technologies Inc yn Hydref 2015, ar gyfer cyfleuster a fyddai’n llosgi gwastraff i gynhyrchu trydan. Yn dilyn asesiad trylwyr,a chyfnod o ymgynghori, mae CNC yn bwriadu caniatáu’r drwydded, oni bai fod gwybodaeth berthnasol newydd yn dod i’r amlwg.

Mae ymgynghoriad ar y drwydded ddrafft yn cael ei gynnal rhwng 10 Medi a 14 Hydref 2015.

Gwahoddir pobl i sesiwn galw heibio yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ddydd Mawrth 22 Medi 2015 (1.30pm – 7pm), i roi eu barn ar y drwydded ddrafft ac i roi gwybodaeth berthnasol i CNC ei hystyried.

Dim ond os yw’n fodlon y gall y gwaith weithredu heb niweidio’r amgylchedd y bydd CNC yn caniatáu trwydded, a rhaid i’r cwmni ddangos y gall gydymffurfio â deddfau amgylcheddol.

Byddai’r cyfleuster arfaethedig yn derbyn hyd at 200,000 tunnell y flwyddyn o wastraff cartrefi, diwydiant a masnach nad oes modd ei ailgylchu.

Byddai technoleg gwres a phŵer cyfunedig yn llosgi’r gwastraff. Ar yr un pryd, cai ager ei gynhyrchu, a hynny wedyn yn cynhyrchu trydan drwy dyrbin a generadur.

Byddai hyn yn cynhyrchu tua 14.4 Megawat o drydan y flwyddyn i’w allforio i’r Grid Cenedlaethol – digon ar gyfer tua 30,000 o gartrefi.

Câi lludw o’r broses ei drawsnewid ar y safle’n ddeunyddiau ar gyfer y diwydiant adeiladu.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd, CNC: “Rydym wedi astudio’r cais hwn yn fanwl iawn a bellach rydym o blaid rhoi trwydded i’r gwaith.

“Rydym wedi ymgynghori â chyrff iechyd arbenigol fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r cynlluniau i weld a allai’r cyfleuster effeithio ar iechyd pobl.

“Fel rhan o’r broses, rydym yn ymgynghori yn awr â phobl leol ynglŷn â’r drwydded ddrafft, gan eu gwahodd nhw i roi inni unrhyw wybodaeth nad yw wedi dod i’r amlwg hyd yma, y dylem ei hystyried.

“Dim ond os ydyn ni’n fodlon y gall y cyfleuster arfaethedig weithredu heb niweidio’r amgylchedd nac iechyd pobl gerllaw y byddwn ni’n caniatáu trwydded.”

Mae copi o gais Wheelabrator Technologies ac o drwydded ddrafft CNC ar gael i’w gweld yn Swyddfa Bwcle CNC, Ffordd Caer, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 3AJ

Mae’r Gofrestr Gyhoeddus ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener (ar wahân i Wyliau Banc) 9.30am tan 4.30pm. Cynghorir pobl i ffonio 01244 894538 a siarad ag aelod staff a all eu cynorthwyo, rhoi cyngor technegol ac ateb cwestiynau cyn iddynt ymweld.

Gallwch wneud cais hefyd am gopïau electronig ar CD i permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk neu fynd i cyfoeth naturiol cymru a chwilio am ‘Parc Adfer’ i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r drwydded amgylcheddol yn broses wahanol ac yn asesu ffactorau gwahanol i’r drefn ceisiadau cynllunio sy’n cael ei rheoli gan awdurdodau lleol yng Nghymru.

Mae’n rhaid i gwmni gael trwydded amgylcheddol a chaniatâd cynllunio i redeg y math hwn o gyfleuster yn gyfreithlon.  

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru