Ymgynghoriad ar adnodd gwastraff Parc Adfer

Gofynnir am farn pobl ynghylch cais am drwydded amgylcheddol i redeg adnodd ynni o wastraff ar Lannau Dyfrdwy, Sir y Fflint.

Mae'r rheoleiddiwr amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cais am drwydded gan Wheelabrator Technologies Inc. (WTI UK Ltd.) ar gyfer llosgwr gwastraff a fydd yn cynhyrchu trydan.

Bydd CNC nawr yn cychwyn ar asesiad manwl o’r cais i weld â yw cynlluniau manwl y cwmni'n dangos y byddai'n gallu cydymffurfio â deddfau amgylcheddol.

Ni fydd yn caniatáu trwydded oni bai y bydd yn fodlon y gellir rhedeg y gwaith heb niweidio’r amgylchedd.

Fel rhan o’r broses, mae’n gwahodd pobl i ddod i sesiwn alw heibio yn y Flwyddyn Newydd i ganfod rhagor am y cynigion, i holi cwestiynau ynghylch y broses ac i gyflwyno sylwadau ynghylch y cynlluniau.

Byddai’r adnodd yn gallu derbyn hyd at 200,000 tunnell fetrig y flwyddyn o wastraff cartrefi, diwydiant a masnach na ellir ei ailgylchu.

Byddai technoleg gwres a phŵer cyfun yn llosgi’r gwastraff a fyddai, yr un pryd, yn cynhyrchu ager a fyddai'n cynhyrchu trydan trwy dyrbin a generadur.

Byddai hyn yn cynhyrchu tua 14.4 megawatt o drydan y flwyddyn i'w allforio i'r Grid Cenedlaethol - digon ar gyfer tua 30,000 o gartrefi.

Byddai llwch o’r broses yn cael ei newid ar y safle’n ddefnyddiau ar gyfer y diwydiant adeiladu. 

Meddai Sian Williams, Rheolwr Gweithrediadau Gogledd Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Byddwn yn ystyried y cais hwn yn ofalus iawn cyn penderfynu a allwn ni, ai peidio, ganiatáu trwydded i’w alluogi i weithredu."  

“Byddwn yn ymgynghori ynghylch y cynlluniau gyda sefydliadau iechyd arbenigol megis Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i weld a allai'r adnodd effeithio ar iechyd pobl."

“Fel rhan o’n ymgynghoriad, byddwn hefyd yn gwahodd pobl yr ardal i gyflwyno sylwadau ac unrhyw wybodaeth berthnasol y dylen ni ei hystyried."

“Ni fyddwn yn caniatáu trwydded oni bai ein bod yn fodlon y gellid rhedeg yr adnodd heb amharu ar yr amgylchedd ac ar iechyd pobl gerllaw.”

Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg tan ddydd Mawrth 3 Chwefror a bydd y sesiwn alw heibio ddydd Mercher 7 Ionawr yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy rhwng 1pm ac 8pm.

Gellir gweld copi o’r cais yn Swyddfa Cyfoeth Naturiol Cymru ar Ffordd Caer, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 3AJ.  

Mae’r Gofrestr Gyhoeddus ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau’r Banc) o 9.30am tan 4.30pm.  Cynghorir pobl i ffonio 01244 894538 i drafod gydag aelod o staff a allai fod o gymorth, cynnig cyngor technegol ac ateb cwestiynau cyn ymweld.

Gellir cael copïau electronig ar CDd o permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk 
Mae’r drwydded amgylcheddol yn broses wahanol ac yn asesu ffactorau gwahanol i’r drefn ceisiadau cynllunio sy’n cael ei rheoli gan awdurdodau lleol yng Nghymru.  

Mae’n rhaid i gwmni gael trwydded amgylcheddol a chaniatâd cynllunio i redeg y math hwn o adnodd yn gyfreithlon.  

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru