Ymgynghoriad ar drwydded gwastraff Doc Penfro

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi derbyn cais gan Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau am drwydded amgylcheddol i weithredu gorsaf storio a throsglwyddo gwastraff yn Noc Penfro.

Mae'r cwmni eisiau caniatáu i fusnesau sy'n defnyddio'r porthladd storio gwastraff dros dro ar y safle, cyn iddo gael ei drosglwyddo i rywle arall.

Mae'n bwriadu storio gwastraff a ddefnyddir i gynhyrchu ynni. Fel arfer, gwastraff wedi'i brosesu wedi'i fyrnu a gwastraff pren wedi'i brosesu ond heb ei fyrnu yw hwn.  Mae'n cynnwys gwastraff nad yw'n beryglus o gartrefi a busnesau, y gellir ei ddefnyddio fel tanwydd i gynhyrchu trydan mewn cyfleusterau ynni-o-wastraff oddi ar y safle.

Rhaid i bob safle gwastraff gael trwydded cyn gallu gweithredu. Er mwyn cael trwydded rhaid i'r gweithredwyr ddangos bod ganddynt yr isadeiledd, y technegau rheoli ac offer cywir i ddelio â'r gwastraff yn yr ardal arfaethedig. 

Bydd CNC bellach yn dechrau ymgynghoriad chwe wythnos gyda phobl leol, busnesau ac arbenigwyr eraill gan gynnwys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Sir Benfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Mae hwn yn gyfle i godi unrhyw bryderon neu roi i CNC unrhyw wybodaeth bwysig mae angen iddo fod yn ymwybodol ohoni wrth asesu cais y cwmni.

Bydd sesiwn galw heibio i'r cyhoedd hefyd yn cael ei chynnal yn Noc Penfro yn ystod yr wythnos yn dechrau 6 Mai.  Manylion llawn i ddilyn.

Dywedodd Andrea Winterton, Rheolwr Gweithrediadau CNC:

“Mae Dyfrffordd Aberdaugleddau, yn ogystal â bod yn ganolbwynt allweddol i'r diwydiant ynni, yn gynefin cyfoethog ar gyfer bywyd gwyllt, ac yn rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig Forol Sir Benfro.

“Dim ond os byddwn yn hyderus bod gan y cwmni y cynlluniau a'r mesurau cywir i redeg y safle heb achosi niwed i bobl leol neu'r amgylchedd y byddwn yn rhoi trwydded.

“Bydd ein harbenigwyr nawr yn dechrau eu hasesiad, ond mae gwybodaeth leol yn hynod o werthfawr i ni. Caiff yr holl sylwadau a ddaw i law fel rhan o'n hymgynghoriad eu hystyried wrth wneud ein penderfyniad. ”

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 21 Mai 2019. 

Mae copi caled ar gael ar gais trwy gysylltu â'r cyfeiriadau post ac e-bost isod.

Mae angen derbyn yr holl sylwadau yn ysgrifenedig erbyn 21 Mai 2019 i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu:

Arweinydd Tîm Trwyddedu (Gwastraff), Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu (Caerdydd), Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru