Rhoi Trwydded Amgylcheddol i Coastal Oil and Gas Limited, Merthyr Mawr

Rhoddwyd trwydded amgylcheddol ar gyfer twll turio olew a nwy archwiliadol ym Merthyr Mawr , Pen-y-bont ar Ogwr, i sicrhau fod yr holl wastraff a gynhyrchir gan y gwaith yn cael ei reoli’n gywir.

Nid yw’n caniatáu i’r cwmni wneud unrhyw waith hollti hydrolig (‘ffracio’) nac echdynnu unrhyw olew neu nwy.

Ni ddylai’r gwaith drilio a phrofi a’r gwaith i adfer y tir bara mwy na 12 mis.

Meddai llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru :“Mae’n bwysig nad oes unrhyw waith o’r math hwn yn niweidio’r amgylchedd, ac mae’r drwydded hon yn ei gwneud yn amlwg beth fydd angen i Coastal Oil and gas Ltd ei wneud i gydymffurfio â hyn.

“Cyn dod i’r penderfyniad hwn, cynhaliwyd asesiad trwyadl o’u cynlluniau a buom yn ymgynghori â sefydliadau arbenigol megis Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

“Ni fyddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol i gwmni oni fyddwn yn gwbl fodlon fod ei gynlluniau manwl yn sicrhau ei fod yn gallu gweithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd neu gymunedau lleol.

“Unwaith y bydd y gwaith yn dechrau, bydd ein swyddogion yn monitro’r safle i sicrhau ei fod yn cydymffurfio ag amodau’r drwydded, i ddiogelu pobl a’r amgylchedd.”

Rhaid i weithredwyr olew a nwy gael caniatâd a thrwyddedau gan nifer o sefydliadau cyn gallu dechrau gwneud unrhyw waith archwiliadol.

Bydd natur y caniatadau hyn yn dibynnu ar natur y gweithgareddau arfaethedig, daeareg y safle a nodweddion amgylcheddol yr ardal.

Rhagor o wybodaeth am y cyfrifoldebau hyn ac olew a nwy ar y tir.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru