Rhoi Trwydded Amgylcheddol i UK Methane Limited

Map image of Pontrhydyfen

Mae trwydded amgylcheddol wedi’i rhoi ar gyfer twll turio olew a nwy archwiliol ym Mhont-rhyd-y-fen, ac er mwyn gwneud yn siŵr fod yr holl wastraff a gynhyrchir gan y gwaith yn cael ei reoli’n briodol.

Mae’r drwydded, a roddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i UK Methane Limited i drilio yng Nghoedwig Foel Fynyddau, Pont-rhyd-y-fen, yn cynnwys cymalau ar gyfer sicrhau y bydd gwastraff fel gwastraff drilio, creigiau a phridd yn cael ei gasglu a’i waredu mewn ffordd sy’n gwarchod yr amgylchedd a chymunedau lleol.

Nid yw’n caniatáu i’r cwmni gynnal unrhyw hollti hydrolig (‘ffracio’) nac echdynnu unrhyw olew neu nwy.

Ni ddylai’r gwaith drilio a phrofi, na’r gwaith i adfer y tir, bara mwy na 54 wythnos.

Meddai llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’n bwysig i unrhyw weithgaredd o’r fath beidio â niweidio’r amgylchedd, ac mae’r drwydded hon yn nodi’n glir yr hyn y bydd yn rhaid i UK Methane Limited ei wneud er mwyn cydymffurfio â hyn.

“Cyn gwneud y penderfyniad, fe wnaethon ni asesu eu cynlluniau’n drylwyr, gan ymgynghori gyda sefydliadau arbenigol fel Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

“Dim ond os ydym yn fodlon bod cynlluniau manwl y cwmni’n nodi’n glir y gall weithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd neu gymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol.

“Ar ôl i’r gwaith gychwyn, bydd ein swyddogion yn rheoleiddio ac yn monitro’r safle er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn cydymffurfio ag amodau’r drwydded, fel y gellir gwarchod pobl a’r amgylchedd.”

Rhaid i weithredwyr olew a nwy gael trwyddedau a chaniatâd gan nifer o sefydliadau cyn y gallant ddechrau ar unrhyw weithgareddau archwiliadol.

Bydd natur y caniatâd yn dibynnu ar natur y gweithgareddau arfaethedig, daeareg y safle a nodweddion amgylcheddol yr ardal.

Ceir mwy o wybodaeth am y cyfrifoldebau hyn, ynghyd ag olew a nwy ar y tir, ar http://www.naturalresources.wales/onshoreoilandgas?lang=cy

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru