Ffermwyr a bywyd gwyllt yn elwa ar gynllun samplu pridd

Caiff ffermwyr ym Mhen Llŷn eu hannog i ymuno â chynllun samplu pridd rhad ac am ddim Cyfoeth Naturiol Cymru, a all fod o fudd i’w busnes ac i natur.

Mae sicrhau’r lefelau maetholion cywir ar dir fferm yn hollbwysig i ansawdd y dŵr mewn afonydd, nentydd a gwlyptiroedd gerllaw. Gall hefyd arbed arian i ffermwyr.

Caiff y gwasanaeth samplu pridd ei gynnig yn unswydd i ffermwyr Pen Llŷn er mwyn helpu i warchod cadwyn o gorsydd calchog rhyngwladol bwysig sydd wedi’u lleoli ar draws y penrhyn – Cors Geirch, Cors Eden, Cors Hirdre ac Aber Geirch.

Mae’r corsydd calchog hyn yn dibynnu ar ffynhonnau a dŵr daear sy’n eu bwydo. Maen nhw’n gartref i doreth o blanhigion a phryfed prin ac yn cynnal adar ac anifeiliaid o bob math, gan eu gwneud yn lleoedd gwych i fwynhau natur ar ei gorau.

Y llynedd, ymunodd saith o ffermydd cyfagos â gwasanaeth CNC. Trwy ddilyn y cynllun rheoli maetholion, a luniwyd ar sail y profion pridd, llwyddodd y ffermwyr i arbed £52 yr hectar ar gyfartaledd, neu £225 y cae.

Llwyddodd ambell ffermwr i arbed hyd at £77 yr hectar trwy ddefnyddio llai o nitradau a ffosfforws.

Meddai Nichola Taylor, cynghorydd amaethyddiaeth: “Heb samplu’r pridd a chael cynllun rheoli maetholion, mae’n amhosibl dweud a yw’r gwrtaith yn addas i’r cnwd ac a yw’n cael ei ddefnyddio’n gynaliadwy ai peidio. Trwy sicrhau’r cydbwysedd priodol, ein gobaith yw gwella ansawdd y dŵr sy’n llifo i Ardal Cadwraeth Arbennig Corsydd Llŷn.”

Caiff ffermwyr ym Mhen Llŷn eu hannog i ffonio CNC ar 0300 065 3761 er mwyn cofrestru eu diddordeb cyn diwedd mis Awst 2016.

Rhoddwyd help llaw i’r corsydd hyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf trwy gyfrwng cynllun adfer gwlyptiroedd mwyaf Ewrop pan adferwyd 751 hectar o wlyptiroedd yn ngogledd orllwein Cymru (ymhell dros 1,000 o gaeau pêl droed).  Ond mae gwaith i’w wneud o hyd, yn enwedig o ran ymdrin â dŵr ffo sy’n llifo oddi ar dir amaethyddol ac sy’n effeithio ar ansawdd dŵr.

Gall ffermwyr mewn ardaloedd eraill hefyd elwa ar samplu pridd a chynlluniau rheoli maetholion trwy gysylltu â Cyswllt Ffermio ar 0845 600 0813, neu ymweld â https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/ am fwy o wybodaeth.

Ymhellach, gall ffermydd a ddewisir ar gyfer Glastir Uwch – Ansawdd Dŵr elwa ar gael, a dilyn, cynllun rheoli maetholion ar gyfer y rhannau o’r fferm sy’n draenio i ardal â blaenoriaeth.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru