Fforest Fawr yn ailagor ar ôl gwaith cwympo coed

Fforest Fawr timber

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi ailagor llwybrau a llwybrau troed yn Fforest Fawr ger Tongwynlais, yn dilyn gwaith sylweddol i gael gwared o goed llarwydd heintiedig.

Mae tua 4000 o goed llarwydd wedi'u tynnu o ardal 25 hectar o'r goedwig – sy’n cyfateb i arwynebedd 25 o gaeau rygbi rhyngwladol. 

Bydd y goedwig nawr yn cael ei monitro wrth iddi ddod ati ei hun, ac mae CNC yn disgwyl gweld y rhywogaethau coed brodorol sydd ar ôl yn adfywio'n naturiol i ailgyflenwi’r ardaloedd lle cafodd y coed eu cwympo. 

Bydd pobl sy’n ymweld â'r goedwig yn sylwi nad yw’r canghennau a’r malurion wedi eu clirio o’r ardaloedd sydd wedi'u cwympo. Gwnaed hyn yn fwriadol gan eu bod yn creu cynefin gwerthfawr i blanhigion a bywyd gwyllt. 

Mae rhywfaint o'r pren sydd wedi’i gwympo yn dal mewn pentyrrau ar y safle, felly bydd ffordd fewnol y goedwig yn parhau i fod ar gau nes bydd yr holl bren wedi gludo oddi yno.  

Mae CNC yn gofyn i bobl sy'n defnyddio'r goedwig barhau i gymryd gofal a dilyn yr arwyddion ar y safle. 

Y gwaith hwn, a ddechreuodd ym mis Medi 2018, yw’r cyntaf o ddau gam, a bydd 25 hectar arall o goed llarwydd heintiedig yn cael eu tynnu yn ystod 2021. 

Mike James, Rheolwr Coetir o CNC: 

"Yn anffodus nid oes gennym ddewis ond tynnu'r coed heintiedig o'r goedwig, ond doedden ni ddim eisiau cau'r goedwig gyfan gan ein bod yn gwybod fod pobl yn gwerthfawrogi'r ardal o ddifrif. 

"Bydd ymwelwyr yn sylwi fod pethau’n edrych ychydig yn wahanol, ond gan fod y rhan fwyaf o'r llarwydd yn tyfu ymhlith rhywogaethau eraill, mae digon o orchudd coed i’w gael yno o hyd. Bydd y golau ychwanegol sydd bellach yn gallu treiddio i lawr y goedwig yn annog coed newydd i dyfu.  

"Nawr byddwn yn rhoi’r gorau i'r gwaith am gyfnod a gadael i’r goedwig aildyfu, cyn symud y gwaith i ochr ogledd-orllewinol y goedwig i gael gwared â'r llarwydd sy'n weddill.  

"Os bydd gennym unrhyw bryderon ar unrhyw adeg ynglŷn â gallu'r goedwig i adfywio, byddwn yn camu i'r adwy ac yn ystyried ailblannu â llaw." 

Mae clefyd y llarwydd wedi cael effaith ddramatig ar goedwigaeth yng Nghymru, gan effeithio ar tua 6.7 miliwn o goed llarwydd. Ers i'r clefyd gael ei ddarganfod am y tro cyntaf yng Nghymru yn 2010, mae CNC wedi cynnal rhaglen ledled y wlad i frwydro yn erbyn lledaeniad y clefyd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru