Yr ‘Alwad Olaf’ ar ffermwyr Wales

Drawing of a cartoon figure holding a loudhailer in the air with the words Achubwch y blaen, gwnewch e heddiw! coming out of the loudhailer

Mae rhaid i bob ffermwr yng Nghymru sydd â gwastraff ar eu tir gofrestru eithriad gyda Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Cofrestrodd nifer o ffermwyr eithriad y tro diwethaf yn 2013. Mae’r rhain ar fin dod i ben yn awr, ac mae angen eu hailgofrestru.

Efallai fod ffermwyr eraill wedi newid eu harferion ffermio ers hynny ac angen cofrestru am y tro cyntaf.

Dywed CNC eu bod eisiau gweithio gyda ffermwyr a’i gwneud hi mor hawdd ag y bo modd iddynt gofrestru.

Mae’r system ar-lein syml yn ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i gofrestru.

Pwrpas eithriad gwastraff yw rhoi gwybod i CNC y gall ffermwr fod yn trin gwastraff, er enghraifft llosgi gwastraff gwyrdd neu ddefnyddio gwastraff adeiladu ar ffyrdd y fferm.

Ymhellach, rhaid i weithgareddau fel adeiladu llwybrau â rwbel/cerrig/sglodion pren, defnyddio teiars ar ben llenni silwair, defnyddio papur fel deunydd gorwedd, llosgi toriadau gwrychoedd, gael eu cofrestru.

Meddai Caroline Hawkins, Rheolwr Gofal Cwsmeriaid yn CNC:

“Mae CNC yn hyrwyddo arferion gorau wrth ffermio, a gall roi cyngor ynghylch ffyrdd ymarferol a chynaliadwy o weithio, fel y gall pob un ohonom wneud ein rhan i warchod y byd rydym yn byw ynddo.

“Aeth ffermwyr ati i gofrestru eithriadau gwastraff y tro diwethaf yn 2013, a chan y bydd y rhain yn dod i ben cyn bo hir rydym yn atgoffa ffermwyr yng Nghymru i gofrestru unwaith eto.

“Gellir cofrestru’n rhad ac am ddim, a golyga na fydd ffermwyr angen trwydded i ddelio â rhai mathau o wastraff ar eu ffermydd – mae modd cofrestru’n rhwydd, ac yn rhad ac am ddim, ar-lein.

“Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn helpu.”

Gall ffermwyr gofrestru ar: http://www.naturalresources.wales/wasteexemptions?lang=cy

Yn ôl CNC, ni ddylai gymryd mwy na rhyw chwarter awr i lenwi’r ffurflen.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru