Y gynhadledd ‘Ymarferwyr Arfordirol Cymru’ cyntaf

Ar y 27 a 28 Ebrill bydd arbenigwyr arfordirol a gweithwyr proffesiynol o bob cwr o’r DU yn cwrdd yn Llandudno ar gyfer Cynhadledd ‘Ymarferwyr Arfordirol Cymru 2016’.

Bydd y gynhadledd yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r gwaith mae CNC a phartneriaid eraill yn ei wneud i reoli ein harfordir er budd yr amgylchedd, pobl a’r economi.

Dyma’r tro cyntaf i gynhadledd o’i fath gael ei chynnal yng Nghymru.

Bydd siaradwyr arbenigol yn annerch y gynhadledd ddeuddydd, a bydd ymweliadau safle, i Draeth y Gogledd Llandudno, Deganwy, Llanddulas, gan orffen ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn.

Wrth siarad cyn y cynhadledd dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr:

“Mae’r arfordir yn agos iawn at galonnau pobl yng Nghymru ac mae’r gynhadledd hon yn gyfle gwych i dynnu sylw at y gwaith rydym yn ei wneud ar hyd yr 1000 milltir o arfordir.

“Rydym yn gwybod bod 40% o dwristiaid sy’n aros dros nos yng Nghymru yn gwneud hynny ar yr arfordir a llawer yn mwynhau’r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a Llwybr Arfordir Cymru yn ystod eu hymweliadau. Mae 60% o’n poblogaeth yn byw ar yr arfordir, ac mae gennym  260 milltir o amddiffynfeydd arfordirol a wnaed gan ddyn. Gyda newid hinsawdd barhaol yn debygol o gynyddu’r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol, mae pobl sy’n byw ar yr arfordir yn wynebu heriau cynyddol. Mae’r gynhadledd hon yn gobeithio rhannu arferon gorau  ar sut i reoli’r heriau arfordirol hyn orau. Rwy’n falch iawn fod y gynhadledd yn cael ei gynnal yn Llandudno ac yn edrych ymlaen at ddysgu llawer mwy am yr amrywiaeth o waith sy’n digwydd ar hyd ‘arfordir prydferth’ Cymru.”

Siaradwyr eraill y gynhadledd yw:

  • Peter Kellam, Rheolwr Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd, Llywodraeth Cymru
  • Kevin Giles –Uwch Beiriannydd Asedau,  Network Rail
  • Alan Kearsley- Evans  -Rheolwr Cefn Gwlad ac Arfordir Gŵyr a Cheredigion, Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Clare Dinnis -  Dirprwy Gyfarwyddwr Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd, Asiantaeth yr Amgylchedd
  • Pascal Lardet –Rheolwr Uned Llifogydd, Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru