Bydd gwelliannau i ysgol bysgod yn helpu i roi hwb i stociau

NRW staff member inspecting the water

Bellach mae gan eogiaid a sewin fynediad i 6km o silfeydd pwysig yn Sir Gaerfyrddin diolch i gynllun gwella ysgol bysgod diweddaraf Cyfoeth Naturiol Cymru.

Meddai Dave Charlesworth, Rheolwr Prosiect Pysgodfeydd Cynaliadwy CNC:

“Bydd y cynllun gwella hwn ar Nant-y-Ffin, isafon Afon Cothi sy’n safle silio o bwys, yn helpu cymaint o bysgod ag sy’n bosibl i gyrraedd eu silfeydd gan hybu niferoedd yr eogiaid a physgod mudol eraill.

“Mae’r cynllun yn rhan o waith parhaus CNC i fynd i’r afael â’r gostyngiad mewn stociau eogiaid ledled Cymru lle gwelwyd niferoedd yr eogiaid sy’n dychwelyd yn cyrraedd y lefel isaf erioed gyda gostyngiadau sylweddol mewn pysgod ifanc yn ein hafonydd a’n nentydd.”

Timau coedwigoedd a physgodfeydd CNC sydd wedi bod yn gwneud y gwaith hwn ac roedd yn golygu adeiladu cyfres o goredau ar yr afon er mwyn mynd i’r afael â phroblemau o ddŵr oedd yn llifo’n gyflym, a achoswyd gan gwlferi, a oedd yn lleihau lefelau’r gwely a lefelau’r dŵr i lawr yr afon.

Mae eogiaid a sewin yn cael trafferth i neidio mwy na 300 milimetr, sy’n cyfyngu ar ymfudiad ac yn lleihau’r nifer o bysgod sy’n silio i fyny’r afon.

Roedd creu goredau newydd yn codi lefel y dŵr 400 millimetr gan ganiatáu i bysgod nofio yn uniongyrchol i fyny pibell er mwyn cyrraedd silfeydd pwysig.

Ychwanegodd Dave:

“Mae’r cynllun yn enghraifft ragorol o sut y gall gwahanol dimau CNC ddefnyddio amrediad llawn eu harbenigedd i greu ateb cost effeithiol sydd o fantais i’r amgylchedd ac i economi Cymru.

“Mae pysgota a thwristiaeth pysgota yn werth miliynau i economi Cymru, ac mae gennym swydd bwysig iawn wrth sicrhau fod ein stociau pysgod yn cael eu gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

“Wrth gwrs, mae cael gwared o’r hyn sy’n rhwystro symudiad pysgod yn un ffordd yn unig y gallwn helpu, ac rydym yn parhau i weithio â’r gymuned bysgota ac eraill i sicrhau fod pob pysgodyn yn cael y cyfle gorau posibl i oroesi a helpu i warchod y rhywogaeth.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru