Gwaith i adeiladu amddiffynfeydd rhag llifogydd yn cychwyn ar Heol Isca

Bydd cynllun llifogydd £600,000 i leihau perygl llifogydd llanwol ar gyfer 49 o dai a busnesau yng Nghaerllion yn cael ei roi ar y gweill yn ddiweddarach yn y mis.

Yn ystod y misoedd nesaf bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gwella’r amddiffynfeydd rhag llifogydd yn Heol Caerllion, yr Heol Newydd a Heol Lulworth trwy adeiladu muriau llifogydd newydd ac ailosod rhannau o’r argloddiau a’r muriau llifogydd presennol.

Bydd amddiffynfa dros dro, y gellir ei chodi pan fo angen, yn cael ei defnyddio ar y B4596 fel rhan o’r cynllun.

Efallai y bydd y gwaith adeiladu’n arwain at broblemau teithio dros dro ar Heol Caerllion, ond mae CNC a’u contractwr Alun Griffiths yn gweithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd i leihau unrhyw oedi.

Gall y cyhoedd weld y diweddaraf am y prosiect a’r bwriad i gau ffyrdd trwy edrych ar wefan CNC unwaith mae'r gwaith yn dechrau.

Meddai John Hogg, Pennaeth Gweithrediadau De Ddwyrain Cymru yn CNC:

“Gall llifogydd arwain at ddifrod mawr i gartrefi, ac mae’n brofiad torcalonnus i bobl. Bydd y cynllun rydym wedi’u ddatblygu yn lleihau’r perygl llifogydd i bobl sy’n byw yn yr ardal ac sy’n teithio trwyddi.

“Mae rhan o’n cynllun llifogydd yn cynnwys amddiffynfeydd dros dro y gellir eu defnyddio i rwystro llif ar draws Heol Caerllion yn ystod cyfnodau o lanw mawr.

“Bydd y dewis arloesol hwn nid yn unig yn gwella’r darpariaethau amddiffyn rhag llifogydd yn yr ardal, ond hefyd yn lleihau effaith weledol ac ymarferol ein gwaith.

“Tra bydd y gwaith yma’n cael ei wneud, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i darfu cyn lleied ag y bo modd ar gartrefi a busnesau lleol, ac rydym yn gwirioneddol werthfawrogi eu cefnogaeth a’u cydweithrediad. Ein gobaith yw cwblhau’r gwaith erbyn dechrau 2016.”

Cafodd y cynllun ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch ag Abby Downing, Rheolwr Prosiect, Cyflawni Prosiectau ar 0300 065 4263 / abby.downing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru