Adroddiad llifogydd yn amlinellu’r opsiynau i Lanelwy

Mae chwe opsiwn hirdymor yn cael eu hasesu mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw i gynlluniau amddiffynfeydd llifogydd posibl yn Llanelwy.

Mae’r adroddiad, a gomisiynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn dadansoddi manteision ac anfanteision pob opsiwn.

Cafodd yr opsiynau hyn eu profi gan ddefnyddio dulliau modelu llifogydd newydd, sy’n cynnwys data a ddiweddarwyd yn dilyn llifogydd 2012, i weld sut y byddent yn gwrthsefyll digwyddiad llifogydd difrifol cyffelyb.

Mae’r opsiynau yn cynnwys codi argloddiau drwy Lanelwy, gan ostwng argloddiau ymhellach i lawr yr afon fel y gall llifddwr arllwys i’r gorlifdir, newid pont Spring Gardens, tynnu mwy o goed ar lan yr afon a chreu ardal storio dŵr llifogydd i fyny’r afon.

Bellach bydd arbenigwyr llifogydd o Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda pheirianwyr ymgynghorol i gynnal astudiaethau manwl a gweithio pa opsiwn, neu gyfuniad o opsiynau fyddai fwyaf ymarferol i Lanelwy.

Yna bydd achos busnes yn cael ei lunio a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer ei gyllido.

Bydd pobl leol hefyd yn cael cyfle i ddweud eu dweud mewn sesiynau galw heibio yn y dyfodol agos.

Meddai Keith Ivens, o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Achosodd llifogydd 2012 ddioddefaint i fywydau cannoedd o bobl yn Llanelwy, ac rydym wedi ymrwymo i ganfod ateb i leihau’r perygl y bydd llifogydd yn effeithio arnynt yn y dyfodol.

“Mae cyhoeddi’r opsiynau yn gam pwysig ymlaen. Nawr mae angen inni asesu pa un opsiwn unigol neu ba gyfuniad o opsiynau, fydd yn gweithio orau ar gyfer Llanelwy ac rydym yn croesawu cyfraniad gan bobl leol sy’n gwybod yn dda am yr ardal, i’n helpu i wneud y penderfyniad hwn.

“Fel yr ydym wedi gweld ers dechrau’r flwyddyn mae’r tywydd yr ydym yn ei gael yn dod yn fwy eithafol, ac er na allwn bob amser rwystro llifogydd rhag digwydd, gallwn leihau’r siawns bod digwyddiad mor ddifrifol yn digwydd eto.”

Mae’r adroddiad hwn yn dod yn sgil llifogydd difrifol o Afon Elwy, a effeithiodd ar gannoedd o gartrefi ac eiddo ym mis Tachwedd 2012 ar ôl lefelau record o lawiad.

Fel ymateb i’r llifogydd, ymgymerodd Cyfoeth Naturiol Cymru â rhaglen o waith tymor byr i gael gwared o goed a malurion o ddarn pedair milltir o hyd o Afon Elwy, ac i newid ffens ganllaw pont Spring Gardens er mwyn iddi fod yn llai tebygol o achosi rhwystr pan fo’r afon yn uchel iawn.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru