Cynllun llifogydd yng Nghaerdydd i gael ei hailasesu

Ffotograff hydrefol o Nant Lleucu gyda choed ar lan yr afon a llwybr yn rhedeg drwy'r parc wedi'i orchuddio â dail wedi syrthio

DIWEDDARIAD 24 Ionawr 2019

Mae cynnig i ailasesu cam terfynol Cynllun Llifogydd Nant Lleucu yng Nghaerdydd fel prosiect ar wahân wedi cael ei gymeradwyo gan Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru.

22 Ionawr 2019

Dyma oedd y trydydd cam a cham olaf cynllun i ddiogelu pobl ac eiddo yn yr ardal.

Mae'r ddau gam cyntaf wedi'u cwblhau, a mwy na 300 o gartrefi a busnesau yn wynebu llai o risg o lifogydd.

Prif ystyriaethau cynllun CNC oedd diogelu a gwella'r amgylchedd a phwysigrwydd y gerddi Edwardaidd, yr oedd y cynllun yn effeithio arnynt, fel amwynder i bobl Caerdydd.

Fodd bynnag, cafodd y rhan hon o'r cynllun, i amddiffyn tua 70 eiddo yn well yn ardal Pen-y-lan, ei gohirio dros dro ym mis Rhagfyr 2017 pan wrandawodd CNC ar bryderon y grŵp ymgyrchu sy’n gwrthwynebu tynnu’r coed, a chaniatáu nhw i adolygu cynlluniau CNC yn annibynnol.

Ac ar ddydd Iau (24 Ionawr) bydd Bwrdd CNC yn trafod y ffordd orau ymlaen.

Meddai Tim England, Rheolwr Gweithrediadau CNC:

"Gall llifogydd ddinistrio bywydau pobl ac mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r cyfrifoldeb inni i ddiogelu cymunedau sydd mewn perygl ledled Cymru yn well.

"Rydym yn gofyn i'n Bwrdd gefnogi'r penderfyniad i ailasesu cam olaf y cynllun fel prosiect ar wahân ar sail cyngor gan Lywodraeth Cymru, barn a ddarparwyd gan y grŵp ymgyrchu gan ymgynghorydd annibynnol a dim cefnogaeth aruthrol gan y gymuned yr effeithir arno.

"Rydym yn parhau'n hyderus yn ein hasesiad o berygl llifogydd yn yr ardal, ond rydym hefyd wedi ymrwymo i weithio gyda'r gymuned i ailasesu'r opsiynau gyda'r bwriad o ailymgeisio am arian gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol.

"Nid ar chwarae bach y gwnaed y penderfyniadau a oedd yn cefnogi ein cynnig gwreiddiol. Rydym wedi siarad yn uniongyrchol â'r bobl sydd mewn perygl ac mae ganddynt syniadau cymysg ynglŷn â’r ffaith a ddylai'r gwaith barhau ai peidio."

Roedd y gwaith i ehangu Nant Lleucu yng Ngerddi Nant Lleucu a Gerddi Melin y Rhath yn golygu tynnu 38 o goed ac ailblannu 41 o rai newydd.

Ond mae'r grŵp ymgyrchu yn dadlau ai gwaith arfaethedig CNC yw'r ffordd orau o leihau'r perygl o lifogydd a chyfyngu ar yr effaith ar goed a bywyd gwyllt yn y parciau.

Meddai Tim:

"Rydym wedi gweithio'n agos gyda'r grŵp ymgyrchu drwy gydol yr adolygiad hyd yma ac wedi gwrando ar eu pryderon ac rydym yn bwriadu parhau i ddefnyddio’r dull hwn.

"Roedd ail-werthuso'r rhan hon o'r cynllun ar ôl i'r gwaith i lawr yr afon gael ei orffen, yn rhywbeth y gwnaethant alw amdano.

"Mae ymgysylltu â chymunedau yn rhan bwysig o lunio cynllun llifogydd a’i roi ar waith a bydd pobl leol yn hanfodol wrth ddod o hyd i ateb addas ar gyfer y perygl o lifogydd."

Bydd Bwrdd CNC yn cyfarfod yn y Fenni ar ddydd Iau 24 Ionawr a gellir gweld yr agenda a phapur Cynllun Llifogydd Nant Lleucu ar wefan CNC.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun ar gael yn www.cyfoethnaturiol.cymru/yrhath.

Gall pobl sy’n pryderu am lifogydd weld beth yw eu risg llifogydd a chanfod a oes gwasanaeth rhybuddion llifogydd ar gael yn eu hardal drwy ffonio Floodline - 0345 988 1188 neu drwy fynd i www.cyfoethnaturiol.cymru/llifogydd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru