Golau gwyrdd i gam nesaf cynllun llifogydd Caerdydd

Mae gwaith ar gam nesaf cynllun llifogydd y Rhath yng Nghaerdydd am ddechrau ar ol iddo gael ei atal am gyfnod byr gan Lywodraeth Cymru.

Meddai Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, ei fod yn fodlon wedi trafodaethau gyda Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) mai’r cynllun oedd yr opsiwn gorau i leihau perygl llifogydd i bobl yn yr ardal.

Bydd y gwaith yn lledu Nant y Rhath yng Ngerddi Nant y Rhath a Gerddi Melin y Rhath. Mae hyn yn ei galluogi i gario rhagor o ddŵr oddi wrth yr ardal.

Dyluniwyd y cynllun yn benodol i gadw llawer o goed mwyaf ysblennydd a phwysig y parc.

Fodd bynnag bydd angen tynnu 38 o goed er mwyn i’r gwaith fynd rhagddo. Mae dwy ran o dair (25) o’r rhain wedi eu categoreiddio gan arbenigwyr fel rhai o ansawdd gwael, rhai ifanc sy’n hawdd cael coed yn eu lle, rhai sy’n beryglus i bobl leol neu y disgwylir iddynt farw ymhen ychydig flynyddoedd.

Bydd 41 o goed newydd yn cael eu plannu yn eu lle a fydd hyd at 5 metr o daldra, o amrywiaeth o rywogaethau brodorol ac egsotig – gan gadw cymeriad Edwardaidd y parciau. Mae rhagor o goed hefyd wedi'u plannu yn y gymuned ehangach.

Roedd dechrau’r gwaith wedi'i cael ei ohirio er mwyn caniatáu i swyddogion CNC a Llywodraeth Cymru gynnal trafodaethau pellach.

Dywedodd John Hogg, Pennaeth Gweithrediadau, Gweithrediadau De Canolbarth Cymru i CNC:

"Mae’r parciau hyn yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan bobl leol ac mae'n rhagorol gweld eu brwdfrydedd dros eu hamgylchedd lleol.

"Rydym wedi gallu cadw llawer o goed mwyaf ysblennydd a phwysig y parc gan ddylunio cynllun o'u hamgylch yn fwriadol.

"Yr unig goed na allwn osgoi eu torri yw’r rhai sydd raid inni eu tynnu er mwyn dyfnhau y ffrwd i leihau perygl llifogydd i bobl leol.

"Byddant yn cael eu disodli gan rywogaethau tebyg, gan helpu i gadw cymeriad Edwardaidd y parc.

"Bydd rhain hyd at bum metr o uchder a fydd yn lleihau effaith weledol y gwaith yn sylweddol, yn helpu i adfer y parc cyn gynted ag sydd bosibl a darparu cefndir o goed tymor hir y gall cenedlaethau'r dyfodol ei fwynhau.

"Gall llifogydd ddinistrio bywydau pobl ac mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyfrifoldeb inni i warchod cymunedau sydd mewn perygl yn well ledled Cymru.

"Rydym wedi gweithio'n helaeth gyda Chyngor Caerdydd a phobl yn y Rhath a Phenylan ers 2012 i ddatblygu’r cynllun pwysig hwn a fydd yn gwella diogelwch i 360 o gartrefi a 45 o  fusnesau yn yr ardal."

Bydd y gwaith yn ail-ddechrau ar ddydd Mawrth, 19 Rhagfyr.

Rhagor o wybodaeth am y cynllun yn www.naturalresources.wales/roath.

Gall pobl sy'n pryderu am lifogydd ganfod beth yw eu perygl llifogydd, ac os oes gwasanaeth rhybuddio am lifogydd am ddim ar gael yn eu hardal drwy ffonio'r llinell llifogydd ar 0345 988 1188 neu drwy ymweld â www.naturalresources.wales/flooding.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru