Golau gwyrdd ar gyfer ynni adnewyddadwy yng Nghymru

Water flowing over a weir

Bydd cynhadledd bwysig ar ynni adnewyddadwy sy’n cael ei gynnal heddiw yng Nghaerdydd (21 Mai, 2015) yn clywed am gytundeb newydd fydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar dir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Mae’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU), a lofnodwyd heddiw gan CNC a Vattenfall UK, yn amlinellu sut fydd y sefydliadau’n gweithio gyda'i gilydd i archwilio potensial Ardaloedd Ynni Adnewyddadwy  ar Ystâd Coetiroedd Llywodraeth Cymru, a reolir gan CNC.

Yn ôl yr MoU, bydd CNC a Vattenfall yn edrych ar sut i gydweithio ym Mhen y Cymoedd a Nant y Moch.

Wrth siarad yng nghynhadledd Cymru Adnewyddadwy2015, dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ein hamgylchedd a’n adnoddau naturiol yn dod o dan bwysau cynyddol – o newid yn yr hinsawdd, poblogaeth sy’n tyfu ac o’r angen cynyddol i gynhyrchu ynni..

“Mae ynni adnewyddadwy yn hanfodol i helpu Cymru gyrraedd ei tharged o leihau nwyon Tŷ gwydr fesul 80% erbyn 2050, a bydd yn helpu i wneud cyfraniad sylweddol i les economaidd Cymru yn y dyfodol.

“Mae gennym eisoes nifer o gynlluniau gwynt a dŵr ar ein tir sydd yn ogystal â chynhyrchu ynni, yn fudd i gymunedau cyfagos a’r economi leol.  Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Vattenfall i edrych ymhellach ar y potensial ar Ystâd Coetiroedd Llywodraeth Cymru i fod yn  esiampl o reolaeth gynaliadwy ein hadnoddau naturiol. 

“Byddwn yn parhau i weithio gyda’r awdurdodau cynllunio i ddarparu cyngor ar effaith posibl o unrhyw ddatblygiadau newydd ar adnoddau naturiol, tirwedd a bywyd gwyllt Cymru."

Dywedodd Piers Guy, Reolwr Gwlad DU, Vattenfall:

“Fel Cymru, mae Vattenfall yn rhoi cynaliadwyedd wrth wraidd ei gynlluniau ar gyfer y dyfodol. Golyga hyn y dylem edrych ar botensial adnewyddadwy llawn  yn y safleoedd hyn, a gweld beth sy’n bosibl o ran cefnogi targedi a chynlluniau uchelgeisiol Cymru.”

Dywedodd David Clubb, RenewableUK Cymru:

“Mae Cymru’n wlad sy’n gyfoethog o ran ei adnoddau naturiol ac â photensial enfawr ar gyfer ynni adnewyddadwy. Cyfoeth Naturiol Cymru yw gwarchodwr a rheoleiddiwr ein hamgylchedd naturiol , ac mae’n darparu rôl allweddol o ran sicrhau ein bod yn gallu cynyddu ein hallbwn ynni gwyrdd, wrth gynnal ansawdd uchel ein hamgylchedd naturiol”.

 “Mae’r cytundeb hwn yn enghraifft  wych o gydweithio yn y sector gyhoeddus a phreifat er budd y gymdeithas, amgylchedd a’r economi, ac yn cyd-fynd yn berffaith gydag ymagwedd gynaliadwy gynyddol Cymru i wneud busnes.”

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am rôl CNC wrth reoleiddio cynhyrchu ynni a’i rôl wrth gefnogi datblygiad ynni adnewyddadwy ar y wefan