Dyfarnu bod gwaddodion aber Hinckley Point C yn ddiogel

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cwblhau eu hasesiad o ganlyniadau’r samplau deunydd a garthwyd o Fôr Hafren i’w gwaredu yn nyfroedd Cymru.

Wedi dadansoddiad gan arbenigwyr annibynnol, gan ddefnyddio canllawiau rhyngwladol, gwelwyd fod y canlyniadau cemegol a radiolegol o fewn y ffiniau diogel a derbyniol.

Yn sgil hyn, mae CNC yn fodlon na fydd y deunydd wedi’i garthu yn peryglu pobl, yr amgylchedd, na bywyd gwyllt yr ardal.

Tarddiad y gwaddod yw safle adeiladu atomfa Hinckley Point C, ar arfordir Gwlad yr Haf yn Lloegr, a bydd yn cael ei waredu mewn safle waredu oddi ar arfordir de Cymru ger Caerdydd.

Canolfan Gwyddorau’r Amgylchedd, Pysgodfeydd, a Dyframaethu (Cefas) oedd yn gyfrifol am ddadansoddi’r gwaddodion. Aseswyd y canlyniadau gan arbenigwyr radiolegol CNC mewn cydweithrediad â Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dywedodd John Wheadon, Rheolwr Gwasanaethau Trwyddedu CNC:

“Mae ein moroedd yn gartref i fywyd gwyllt a chynefinoedd gwerthfawr, ac yn bwysig iawn i’n lles a’n economi. Ein swydd ni yw sicrhau nad yw gweithgareddau o’r fath yn niweidio’r amgylcheddau morol hollbwysig hyn.

“Mae’r gwaddodion o’r safleoedd carthu wedi cael eu profi’n drylwyr gan arbenigwyr annibynnol.

“Rydym yn fodlon nad oes unrhyw berygl i bobl na’r amgylchedd, a bod y deunydd yn ddiogel i’w waredu.”

Cwmni NNB GenCo fydd yn cwblhau’r gwaith, wedi iddynt dderbyn trwydded forol i waredu deunydd wedi’i garthu gan CNC yn 2014.

Mae amod i’r drwydded sy’n gofyn i NNB GenCo gasglu samplau o’r gwaddod gwely môr yn y safleoedd carthu arfaethedig i’w profi am gemegau niweidiol a deunydd radiolegol cyn cael gwaredu unrhyw ddeunydd.

Hefyd, gofynnodd CNC i Cefas gwblhau dadansoddiad dogn ymbelydredd o’r samplau gwaddod dwfn a gasglwyd yn 2009 yn ogystal â’r samplau diweddar, ac mae’r canlyniadau’n dangos nad ydynt yn niweidiol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r drwydded forol a chanlyniadau’r samplau, ewch i www.cyfoethnaturiol.cymru/GwarediadGwaddodCardiffGrounds

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru