Gwrthod cais am drwydded

Rydym wedi gwrthod cais am drwydded amgylcheddol i adeiladu a gweithredu cynllun ynni dŵr newydd yn Nyffryn Conwy.

Roedd RWE Innogy UK wedi gwneud cais am drwydded i dynnu dŵr o’r Afon Conwy i gyflenwi cynllun ynni dŵr newydd ger Betws y Coed.

Ond canfu'r ein asesiad manwl y gallai’r gwaith niweidio'r amgylchedd yn yr ardal.

Canfu ein dadansoddiad fod y cwmni am dynnu gormod o ddŵr ar adegau o’r Conwy, nad oedd digon o dystiolaeth am symudiad gwaddodion ac effaith hyn, ac y gallai niweidio ecoleg yr ardal.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau Gogledd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae'r afon Conwy yn ased naturiol pwysig i’r ardal ac rydym wedi cynnal asesiad manwl o'r cynigion cyn cyrraedd y penderfyniad hwn.

"Rydym yn cefnogi datblygiadau cynaliadwy yn y mannau cywir.

"Ond dengys y dystiolaeth y gallai y cynnig a gyflwynwyd i ni niweidio'r amgylchedd lleol ac, o’r herwydd, ni allwn ddyfarnu trwydded iddo."

Fel rhan o'r broses ymgynghori, y llynedd cynhaliom sesiwn galw heibio a digwyddiad rhannu gwybodaeth ym Metws y Coed.

Ychwanegodd Sian Williams: "Mae ein penderfyniad yn seiliedig ar y dystiolaeth ffeithiol a gyflwynwyd a hoffem ddiolch i bawb wnaeth ymateb i'r ymgynghoriad am gymryd rhan."

Mae'r ddogfen penderfyniad llawn ar gael ar ein gwefan.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru