Dal pysgotwyr cocos anghyfreithlon

Cafodd pump o bobl eu dal y pysgota cocos yn anghyfreithlon ar ôl cyrch yn Aber Afon Ddyfrdwy yr wythnos hon.

Cipiodd swyddogion gorfodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru sachau’n cynnwys tua 115 cilogram o gocos yn ystod y cyrch yn Nociau’r Maes Glas, Sir y Fflint.

Roedd pob un o’r pump o bobl a gafodd eu dal yn dod o ardal Sir y Fflint ac yn 26, 28, 29, 30 a 32 oed.

Roedd swyddogion Heddlu Gogledd Cymru hefyd yn rhan o’r cyrch.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rheoli’r diwydiant cocos yn afon Ddyfrdwy i gynnal y cydbwysedd bregus rhwng anghenion economi’r ardal a’i bywyd gwyllt.

Mae pysgota cocos yn anghyfreithlon yn bygwth y cydbwysedd hwn ac yn niweidio bywoliaeth y 53 o bysgotwyr cocos trwyddedig sy’n dibynnu ar y gwelyau.

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r ffordd rydyn ni’n rheoli’r cocos yn aber Afon Ddyfrdwy yn enghraifft wych o sut i weithio gyda natur er budd economi’r ardal."

“Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gwneud yn siŵr fod y pysgotwyr cocos yn gallu ennill bywoliaeth, fod y gwelyau’n cael eu hadnewyddu ar gyfer tymor y cocos y flwyddyn nesaf a bod yna ddigon o gocos yno y i gynnal poblogaeth iach o adar yn yr aber." 

“Rydyn ni’n benderfynol o wneud popeth allwn ni i barhau i lwyddo fel hyn drwy gefnogi’r diwydiant a bywyd gwyllt yr ardal – ac i amddiffyn y cocos rhag pysgotwyr anghyfreithlon."

Mae’r bysgodfa wedi’i gweddnewid ers 2008 pan gafodd system newydd o drwyddedu ei chyflwyno a chyfyngu ar y nifer o drwyddedau pysgota.

Rhwng 1993 a 2007, roedd y gwelyau cocos ar gau fwy nag oedden nhw ar agor, ac nid oedd yn bosibl eu pysgota o gwbl mewn wyth allan o’r pymtheg tymor.  

Pan oedden nhw ar agor, byddai gan gannoedd hawl i drwyddedau a doedd y tymor yn aml yn parhau am fwy nag ychydig ddyddiau.

O dan y system drwyddedu newydd, mae 53 o bysgotwyr yn gallu casglu cocos yn gynaliadwy am chwe mis o’r flwyddyn – ac mae hynny hefyd yn cynnal bywyd gwyllt yr aber, sydd o bwysigrwydd rhyngwladol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru