Cyrraedd carreg filltir bwysig mewn adeiladu cynllun atal llifogydd

Construction on a river at St Asaph

Cyrhaeddwyd carreg filltir bwysig yr wythnos hon wrth adeiladu cynllun atal llifogydd a fydd yn amddiffyn pobl mewn dros 400 o dai yn Llanelwy.

Bydd Pont Spring Gardens, a oedd yn rhannol wedi rhwystro llif afon Elwy yn ystod llifogydd dinistriol Tachwedd 2012, yn cael ei disodli gan adeiledd uwch a lletach.  

Ddydd Iau 25 Mai bydd Dawnus, contractwyr CNC, yn gosod bwa’r bont newydd, gan gydweithio â chwmni craen Bob Francis fydd yn defnyddio un o’r craeniau mwyaf yn y wlad ar gyfer y gwaith.

Unwaith bydd y bont newydd yn ei lle bydd yr hen bont yn cael ei dymchwel.

Yn y cyfamser, mae’r gwaith yn parhau ar adeiladu amddiffynfeydd newydd uwch drwy’r ddinas i lawr yr afon o Lower Denbigh Road.

Gyda’i gilydd, bydd hyn yn cyfrannu at leihau’r perygl llifogydd i’r ddinas.

Dywedodd Keith Ivens, Rheolwr Llifogydd Gogledd a Chanolbarth Cymru CNC: “Mae cael Pont Spring Gardens newydd yn garreg filltir bwysig yng nghynllun atal llifogydd Llanelwy. Bydd hyn yn cynyddu capasiti’r afon i lawr yr afon o’r ddinas, a fydd yn lleihau lefelau’r llifddwr yn Llanelwy.

“Mae’r cynllun i’w gwblhau cyn y gaeaf nesaf, a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r bobl sy’n byw a gweithio o amgylch Llanelwy.

“Nid ydym yn gallu atal llifogydd rhag digwydd bob tro, ond credwn fod gennym gynllun cadarn ar gyfer Llanelwy a fydd yn lleihau’r perygl yn arwyddocaol ac yn rhoi tawelwch meddwl effeithiol, hirdymor i bobl y ddinas.

“Rydym yn ddiolchgar i breswylwyr lleol am eu cefnogaeth a byddwn yn rhoi gwybodaeth iddynt ar hyd pob cam o’r gwaith.”

Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, bydd y cynllun yn dod â buddion hamdden i’r ddinas drwy wella llwybrau cerdded a beicio.

A bydd yn rhoi hwb i fioamrywiaeth drwy blannu coed a chlychau’r gog, a gosod blychau nythu a blychau ystlumod.

Hyd nes bydd y cynllun wedi’i gwblhau, bydd mesurau byrdymor i leihau perygl llifogydd yn parhau ar Afon Elwy.

Mae hyn yn cynnwys gosod rhwystrau llifogydd dros dro pan fydd angen ar ddarn 150 metr o hyd o’r afon.

Gall unrhyw un sy’n poeni am lifogydd wirio ei risg llifogydd, a chanfod a oes gwasanaeth rhybuddio rhag llifogydd rhad ac am ddim ar gael yn eu hardal drwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188 neu fynd i www.naturalresources.wales/flooding.

Mae rhagor o wybodaeth am gynllun rheoli perygl llifogydd Llanelwy ar wefan CNC naturalresources.wales/stasaph

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru