Cynnydd yn y ddôl forwellt yn dda ar gyfer bywyd morol

Image of Seagrass

Mae arolwg morol wedi dangos cynnydd yn y morwellt oddi ar Ynys Sgomer, Sir Benfro. 

Cynhaliodd tîm Cyfoeth Naturiol Cymru o wyddonwyr morol nifer o arolygon rhwng 1997 a 2018, i fonitro iechyd morwellt ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer.

Bu tîm o ddeifwyr gwirfoddol yn cefnogi’r arolwg, gan fonitro maint y dolydd morwellt a dwysedd y planhigion morwellt.

Dywedodd Phil Newman, Prif Swyddog Cadwraeth Forol CNC: 

“Mae dolydd morwellt yn darparu ardaloedd meithrin ar gyfer rhywogaethau masnachol pwysig megis penfras, morlas a lledod ond maen nhw'n gostwng 7% y flwyddyn yn fyd-eang. 

“Dangosodd ein harolwg fod y ddôl forwellt yn iach, ei bod wedi ehangu a bod dwysedd planhigion yr uchaf a gofnodwyd erioed ar y safle hwn.

“Mae hwn yn ganlyniad gwych, yn mynd yn groes i'r duedd ac yn rhoi hwb i fywyd morol.

“Mae dolydd morwellt yn gweithredu fel hidlwyr anferth, yn ailgylchu maetholion ac yn lleihau micro-organebau sy'n gallu achosi clefydau yn ein moroedd.

“Fe gollon ni 90 y cant o forwellt trwy glefyd, ledled Gogledd yr Iwerydd yn y 1930au. Arweiniodd hyn at ddirywiad enfawr mewn cregyn cylchog, cimychiaid, cregyn bylchog, crancod, penfras a lledod mwd.

“Mae morwellt hefyd yn forglawdd effeithiol ac yn sefydlogi dyddodion, ac mae ei golled yn achosi erydu arfordirol a mwy o lygredd.”

Mae’r ddôl forwellt yn Hafan y Gogledd, lle mae ymwelwyr ag Ynys Sgomer yn glanio.  Mae'n ardal brysur ar gyfer cychod modur sy'n ymweld a chychod hwylio sydd angen lle diogel i stopio ac angori. 

Er mwyn diogelu'r morwellt rhag difrod gan angori, mae bwiau “Dim angori”, sydd yn nodi'n glir y ddôl morwellt, wedi'u gosod. 

Mae tîm Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd wedi sefydlu nifer o angorfeydd ar gyfer cychod sy'n ymweld ac yn annog pobl i’w defnyddio.

Ychwanegodd Phil:

“Mae'r adnoddau naturiol rydym yma i'w hamddiffyn - ein hawyr, ein tir a'n dyfroedd - yn gartref i'r bywyd gwyllt cyfoethog, amrywiol a gwerthfawr sydd gennym yng Nghymru.

“Mae'n rhaid i ni ofalu am yr adnoddau hyn nawr, iddyn nhw barhau i gynnal ein bywyd gwyllt, ein cymunedau a'n heconomi yn y dyfodol.

“Rydym yn atal cychod rhag angori yn y morwellt er mwyn gwarchod y cynefin gwerthfawr a ffynhonnell fwyd ar gyfer pysgod, cregyn bylchog, crancod meddal a chrancod heglog, yn ogystal ag adnau o “garbon glas” - storio carbon deuocsid yn yr hirdymor yn y môr."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru