Prosiect Afon arloesol i helpu bywyd gwyllt a chymunedau

Leaky dam in river

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cychwyn prosiect a fydd yn rhoi hwb i fywyd gwyllt a helpu lleihau’r perygl o lifogydd yng Nghanolbarth Cymru.

Mae coed conwydd yn cael eu defnyddio i greu argaeau sy’n gollwng o fewn ardaloedd yr ucheldir ger Afon Merin, isafon o’r Rheidol sy’n rhedeg trwy goedwig Myherin, ger Pontarfynach.

Bydd y prosiect, y cyntaf o’i fath yn yr ardal, yn arafu llif yr afon.

Yn dilyn glaw trwm, bydd yr argaeau yn dargyfeirio’r dŵr ar draws y tir, tra bydd y coed llydanddail a phrysgoed yn lleihau cyflymder y dŵr ymhellach. 

Bydd y gwaith yn creu paradwys i fywyd gwyllt ac yn helpu lleihau’r perygl o lifogydd ymhellach i lawr yr afon.

Dywedodd Nick Young, Rheolwr Cadwraeth a Threftadaeth Canolbarth Cymru gyda Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r prosiect yma’n gyffroes am fod ganddo nifer o fanteision. Mae’n defnyddio adnoddau naturiol mewn modd sydd o fudd i bobl a natur.

“Roedd y coed conwydd a oedd yn tyfu ar hyd yr afon yn cysgodi popeth, felly bydd eu symud oddi yno yn golygu y bydd mwy o rywogaethau cynhenid yn tyfu.

“Bydd adeiladu’r argaeau yn dargyfeirio’r dŵr ar draws y tir er mwyn creu mwy o ddolennau naturiol ynghyd â chynefin corsiog a fydd, un diwrnod, yn gallu cynnig cartref gwych i ddyfrgwn a llygod pengrwn y dŵr.

“Bydd yn arafu llif y dŵr sy’n cyrraedd afon Rheidol o’r dalgylch hwn, pan fyddwn yn cael llawer o law.

“Ac nid dyna yw diwedd ar y manteision, gan y bydd y tameidiau pren o bob argae yn bwydo’r pryfed a’r pysgod sy’n byw yn yr afon.”

Mae CNC yn adeiladu oddeutu 20 argae ar hyd yr afon, pob un oddeutu un medr o uchder.

Mae’r tir wedi ei roi o’r neilltu ar gyfer dibenion cadwraeth o fewn Cynllun Adnoddau Coedwigaeth CNC ar gyfer yr ardal. 

Mae ardaloedd corsiog yn hanfodol ar gyfer yr amgylchedd am eu bod yn gartref i gyfoeth o blanhigion ac anifeiliaid.

Maent hefyd yn storio carbon a fyddai, fel arall, yn cael ei ryddhau i’r atmosffer.

Ychwanegodd Nick Young: “Mae’n enghraifft wych o’r manteision sy’n deillio o gael un sefydliad yn rheoli llawer o’n hamgylchedd naturiol.

“Rheolir coedwig Myherin yn bennaf ar gyfer cynhyrchu pren, ond trwy gydweithio, rydym yn medru rhoi cynnig ar dechnegau arloesol fel hyn sy’n cydbwyso coedwigaeth gyda rheoli’r risg o lifogydd, gyda bywyd gwyllt a chymunedau’n elwa hefyd.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru