‘Ychwanegwch ddŵr’ am gyfle i ennill cystadleuaeth llun coedwig

Mae yna herio ffotograffwyr ifainc ledled Cymru i ddwyn y berthynas bwysig rhwng ein coedwigoedd a dŵr i’r amlwg mewn cystadleuaeth a gynhelir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’r corff, sy’n gofalu am amgylchedd Cymru, eisiau i blant a phobl ifainc hyd at 18 oed gydio yn eu camerâu er mwyn helpu codi ymwybyddiaeth o sut mae ein coedwigoedd a dŵr yn cydweithio er budd y cefn gwlad ehangach.

Mae’n cynnal cystadleuaeth tynnu lluniau, gyda thocynnau rhoddion gwerth cyfanswm o £450 i’w hennill gan y cynigion gorau sy’n llwyddo i ddal y berthynas oesol rhwng un o’n cynefinoedd mwyaf prydferth, a newidiol, â dŵr.

Dyma drydedd flwyddyn y gystadleuaeth, sy’n ceisio annog pobl ifainc i ddarganfod y byd naturiol o’u cwmpas trwy lygad y camera.

Ymddengys fod yr amcan hwn yn fwy perthnasol nag erioed, yn dilyn cyhoeddi adroddiad gan y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, sy’n honni mai ychydig o blant rhwng 8 a 12 oed oedd ag unrhyw gyswllt â natur.

Dywedodd Sue Williams o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r gystadleuaeth yn rhan o raglen barhaus ar gyfer denu pobl ifainc o’u cyfrifiaduron a’u setiau teledu, a’u hannog i ddefnyddio eu hamgylchedd yn lle i ddysgu ynddo, i ddysgu amdano, i’w fwynhau ac i gysylltu â natur.

“Rydym yn gweithio â degau o filoedd o blant a phobl ifainc pob blwyddyn trwy amryw ffyrdd, gan gynnwys ymweliadau ysgol cysylltiedig â’r cwricwlwm, hyfforddi gweithwyr addysg proffesiynol, a lleoliadau profiad gwaith.”

Dywedodd Sheena O’Leary, sy’n trefnu cystadleuaeth eleni:

"Y bu’r safon yn ystod y ddwy flynedd diwethaf yn sylweddol iawn."

Dywedodd:

“Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn y cynigion, a gobeithiwn y bydd y gystadleuaeth yn ysbrydoli plant a phobl ifainc i chwilota’u coedwigoedd lleol - gan fynna â’u camerâu â nhw, wrth gwrs!”

Rhennir y gystadleuaeth yn ddwy garfan oedran – 11 oed ac iau, a 12-18 oed – a bydd y cynigion gorau ym mhob un grŵp yn cael tocynnau stryd fawr gwerth £100, £75 a £50. Gallent hefyd wel defnyddio’u delweddau gan gyhoeddiadau Cyfoeth Naturiol Cymru yn y dyfodol.

Bydd prif enillydd pob un dosbarth hefyd yn cael ymweliad am ddim, gan gynnwys cludiant, ar gyfer holl gyd-ddisgyblion eu dosbarth â man gwyll lleol o’u dewis nhw, gyda’u Swyddog Addysg Cyfoeth Naturiol Cymru lleol.

Rhaid tynnu pob llun yng Nghymru, a dylid eu gyrru at: photography.comp@naturalresourceswales.gov.uk erbyn y 13eg o Dachwedd 2013. Dylai’r cynnig gynnwys y manylion canlynol: enw, oed, cyfeiriad (a chyfeiriad e-bost), enw a lleoliad ysgol, ac ymhle y tynnwyd y llun.

Caniateir dau gynnig yr ymgeisydd, ar y mwyaf, a rhaid tynnu’r lluniau yng Nghymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru